ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012tải về 21.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.21 Kb.
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH

*

Số:03-NQ/CB Đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012NGHỊ QUYẾT

của Chi bộ tháng 8/2012
Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Chi bộ Phòng TC-HC-TH tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tham dự có 08 đảng viên, trong đó chính thức: 07 đồng chí, dự bị: 01 đồng chí. Chi bộ đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ tháng cụ thể như sau:

1. Quán triệt Nghị quyết phiên họp Đảng ủy trường ngày 27 tháng 7 năm 2012 đến toàn thể đảng viên;

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CB THÁNG 7/2012

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ ổn định tư tưởng, đoàn kết và thống nhất trong ý chí và hành động.2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a. Công tác Tổ chức cán bộ, chế độ chính sách

- Đã tham mưu ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh.

- Hoàn thành công tác bổ nhiệm Phó trưởng khoa Giáo dục thường xuyên, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất và điều chuyển cán bộ, viên chức giữa các đơn vị.

- Tham mưu quyết định cử người hướng dẫn tập sự cho viên chức tuyển dụng hợp đồng làm việc.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn tổng kết năm học, xếp loại viên chức cuối năm.

- Hoàn thành các loại báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.b. Công tác Tổng hợp, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Hướng dẫn công tác bình bầu thi đua năm học 2011 - 2012

- Hoàn thành các loại báo cáo theo yêu cầu.

c. Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ và lễ tân, y tế

- Xử lý, lưu trữ công văn đi đến an toàn, bảo mật.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức là thương binh và con liệt sỹ nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Thăm Liên đoàn Lao động tỉnh nhân ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho sinh viên.2.3. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng và công tác AN-QP

Tổ Công đoàn, nữ công tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị; động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo từng phần hành đơn vị.2.4. Công tác xây dựng Đảng

- Hoàn thành đảng phí tháng 7/2012.

- Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quần chúng; cử đồng chí Nguyễn Thị Như Hòa tiếp tục theo dõi quần chúng Lại Minh Tuấn.

Chưa thực hiện:

Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức (do đang đợi các văn bản hướng dẫn)3. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ THÁNG 8/2012

3.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong mỗi đảng viên.

- Tham gia nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XI).

3.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a. Công tác Tổ chức cán bộ, chế độ chính sách

- Tham mưu sắp xếp cán bộ các đơn vị khoa/phòng/ban chuẩn bị cho năm học mới; Tiến hành quy trình bổ nhiệm P. Trưởng khoa GDTX, Trưởng bộ môn GDTC, 02 Phó Giám đốc trung tâm (NC&TN Nông - Lâm, Tin học - Ngoại ngữ)

- Tổng kết năm học và lập kế hoạch năm học mới trong đơn vị.

b. Công tác Tổng hợp, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Tham mưu xây dựng kế hoạch năm học 2012 - 2013 trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tham mưu xếp loại viên chức bình bầu thi đua năm học 2011 - 2012

- Hoàn thành các loại báo cáo theo yêu cầu.c. Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ và lễ tân và y tế

- Xử lý, lưu trữ công văn đi đến an toàn, bảo mật.

- Thăm các đơn vị công an trên địa bàn nhân ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8 (4 đơn vị) và Sở Nội vụ nhân ngày truyền thồng Ngành Tổ chức cán bộ 28/8.

- Tham mưu chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc men cho năm học mới và mùa mưa lũ.4.3. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng và công tác AN-QP

Tổ Công đoàn, nữ công tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị; động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo từng phần hành đơn vị.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4.4. Công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quần chúng.- Hoàn thành đảng phí tháng 8/2012 (Quý 2).

TM. CHI ỦY

BÍ THƯ THƯ KÝ
Đoàn Kim Phúc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương