phongban/qttb/VB_luat/NghiDinh
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 112/2009/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2009
Tailieudinhkem/Phongban/3_2015
  KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem/Phongban/10_2014
  Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
Tailieudinhkem/Phongban/3_2015
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Tailieudinhkem/Phongban/1_2013
  BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
  ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Tailieudinhkem/Phongban/9_2014
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
directory Tailieudinhkem Phongban  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương