Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trêntải về 20.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.51 Kb.


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH

*

Số: 16-NQ/CB Đồng Hới, ngày 08 tháng 9 năm 2014NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chi bộ tháng 9/2014
1. Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên

Nghị quyết phiên họp BCH Đảng bộ tháng 8/2014, số 603-NQ/ĐU ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Đảng ủy Trường.2. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ Tháng 8/2014

2.1. Những việc đã làm được

- Chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên; tiếp tục triển khai sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm;

- Hoàn thành đảng phí tháng 8/2014 theo quy định;

- Thành lập Ban phòng, chống lụt bão năm 2014, Bộ phận pháp chế; xây dựng Quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận pháp chế;

- Ký kết Hợp đồng làm việc với viên chức tuyển dụng năm 2014 và cử viên chức hướng dẫn tập sự; ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng năm 2010;

- Điều chuyển văn thư khoa trong nội bộ Trường;

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị (Phó Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Phó Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng giáo dục);

- Hoàn thành việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2014;

- Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại viên chức, bình xét thi đua năm học 2013-2014;

- Chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ;

- Tham mưu tổ chức buổi làm việc với Ủy ban VHGD Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;

- Xử lý, lưu trữ công văn đi, đến an toàn, bảo mật, đúng quy định;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trường học, an toàn nơi làm việc, công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo;

- Tổ Công đoàn tham gia tốt các hoạt động do Công đoàn tổ chức.2.2. Những việc đang thực hiện

Xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt3. Lãnh đạo công tác tháng 9/2014

3.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đảng

- Chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên; tiếp tục triển khai sinh hoạt chuyên đê học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm;

- Đảng viên tham gia học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW9 (khoá XI) và Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

- Thu, nộp đảng phí tháng 9/2014 theo quy định.3.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a. Công tác tổ chức cán bộ

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hợp đồng làm việc với viên chức tuyển dụng theo diện chính sách thu hút của tỉnh năm 2014;

- Tham mưu tổ chức Hội nghị CCVC các đơn vị tiến đến tổ chức Hội nghị CCVC trường năm học 2014-2015;

- Điều chuyển và bổ nhiệm Phó Trưởng khoa SP Tiểu học - Mầm non;

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên;

- Hoàn thành báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh;

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.b. Công tác hành chính, tổng hợp

- Xử lý, lưu trữ công văn đi, đến an toàn, bảo mật, đúng quy định;

- Tổ chức hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản cho các đơn vị;

- Lễ tân phục vụ tốt các Hội ghị của trường trong tháng 9/2014;

- Y tế chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới.

3.3. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng và công tác AN-QP

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trường học, an toàn nơi làm việc, phòng chống bão, lụt;

- Tổ Công đoàn động viên đoàn viên, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo từng vị trí việc làm; tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức;

Nghị quyết được thông qua tại phiên sinh hoạt Chi bộ và quán triệt trong toàn thể công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị. Chi bộ căn cứ Nghị quyết, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

- Đảng ủy Trường; BÍ THƯ

- Trưởng phòng; (Đã ký)

- Lưu h/s Chi bộ.Đoàn Kim Phúc


: Tailieudinhkem -> Phongban
Phongban -> KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Phongban -> Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Phongban -> ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương