BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộtải về 38.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích38.58 Kb.
#22196


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH

*

Số: 17-BC/CB Đồng Hới, ngày 15 tháng 12 năm 2012BÁO CÁO

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ


Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐUK, ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 253-KH/ĐU, ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình; Hướng dẫn số 270-HD/ĐU, ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHQB về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chi bộ xin báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình như sau:Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM THEO 3 NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT TW4 (KHÓA XI)

1. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

1.1. Ưu điểm

Chi bộ đã bám sát nhiệm vụ của Đảng bộ, Nhà trường, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hàng tháng xây dựng Nghị quyết của chi bộ, trong đó coi trọng công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo đơn vị và Tổ công đoàn, nữ công trong đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, tăng cường khối đoàn kết nội bộ trong chi bộ và trong đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, củng cố lòng tin của đảng viên, viên chức vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, của Nhà nước; kiên quyết chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các quan điểm xuyên tạc đường lối của Đảng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức, xếp loại chi bộ và đơn vị.

Hiện tại, đảng viên của chi bộ không có dấu hiệu vi phạm các quy định những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện của sự suy thoái về tư trưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong tập thể chi bộ.1.2. Khuyết điểm

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang chung chung, chỉ thông qua các hoạt động thực tiễn chứ chưa xây dựng được những quy định cụ thể, chưa có chương trình hành động, chưa có đánh giá, kiểm điểm định kỳ.

Công tác phê và tự phê trong chi bộ chưa tốt, còn có tình trang nể nang, xuê xoa, ngại va chạm.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

2.1. Ưu điểm

Công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của chi bộ không chỉ trong tổ chức chi bộ đảng, vượt ra ngoài phạm vi đó, chi bộ lãnh đạo đơn vị tham mưu công tác cán bộ của Nhà trường. Nhận thức rõ vai trò đó, chính trong tổ chức đảng, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc và vận dụng đúng nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên, trước hết là công tác tổ chức trong chi bộ; phân công trách nhiệm của từng thành viên trong cấp ủy chi bộ sau Đại hội rõ ràng; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp nghiêm túc, đầy đủ.

Lãnh đạo đơn vị xây dựng quy hoạch đội ngũ quản lý từng giai đoạn nghiêm túc, đúng quy định; bố trí, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho đội ngũ viên chức đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn, tương xứng với trình độ đào tạo và vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường giao cho.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Nhà trường trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy; quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí cán bộ quản lý đúng người, đúng việc; tham mưu quy hoạch, gửi đi đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm không ngừng bổ sung đội ngũ quản lý trong tương lai, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hiện tại, chi bộ chưa có sai sót trong việc bố trí sai vị trí cán bộ trong chi bộ và lãnh đạo đơn vị bố trí sai vị trí cán bộ quản lý, phần hành công tác trong đơn vị làm ảnh hưởng đến uy tín của chi bộ, đơn vị.

2.2. Khuyết điểm

Công tác quy hoạch nguồn cán bộ chi bộ giai đoạn 2015 - 2020 chưa tạo sự đồng thuận, cần xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên các đảng viên trong chi bộ phải tự kiểm điểm trong việc tạo ra dư luận không tốt trong công tác quy hoạch.

Chi bộ nhiều lúc chưa thực sự chủ động trong việc lãnh đạo đơn vị tham mưu công tác tổ chức cán bộ của Nhà trường.

3. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường, các chi bộ và các khoa, phòng, ban trực thuộc; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

3.1. Ưu điểm

Bí thư, Phó Bí thư thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy chế làm việc, phát huy quyền làm chủ của đơn vị, không làm thay Trưởng đơn vị, không lấy vai trò lãnh đạo của Đảng để áp đặt cho đơn vị hoặc chỉ đạo sai, không đúng thẩm quyền.

Xây dựng được mối quan hệ tốt với Trưởng đơn vị, thống nhất trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Chi bộ luôn chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, các ý kiến chỉ đạo của Đảng cấp trên; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo yêu cầu.

Chi bộ thể hiện vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, tính chiến đấu của tổ chức đảng trong đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ trong xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm, bố trí công tác, các quy chế khác thuộc thẩm quyền tham mưu của đơn vị.

Công tác đánh giá đảng viên, đánh giá cán bộ, bình bầu thi đua, khen thưởng thực sự công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo đơn vị tham mưu tốt việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.3.2. Khuyết điểm

Chưa có sự phối hợp tốt với các Chi bộ khác trong Đảng bộ; sự lãnh đạo đối với Tổ công đoàn, nữ công chưa cụ thể, rõ ràng.

Hiệu quả việc lãnh đạo của Chi bộ đối với đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao.

Công tác lãnh đạo đơn vị giám sát nền nếp làm việc, sinh hoạt chưa đều, chưa hiệu quả.4. Đánh giá chung

Chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và trong lãnh đạo; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng.

Phát huy quyền làm chủ của đơn vị, tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.5. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

5.1. Nguyên nhân của những ưu điểm

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất cao trong việc đề ra chủ trương và trong lãnh đạo đơn vị.

Đảng viên trong chi bộ thực sự gương mẫu, tiên phong trong tư tưởng và hành động.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Sự đổi mới phương thức lãnh đạo của tập thể chi bộ chưa thực sự triệt để; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động chưa được cụ thể;

Đơn vị chuyên môn đảm nhận khối lượng công việc lớn, nhiều công việc có tính chất đột xuất, phức tạp, đòi hỏi năng lực tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, phải đầu tư nhiều thời gian, công sức

Một số đảng viên chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chưa qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu;

Tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số đảng viên, viên chức chưa cao.

---------------***----------------

Phần thứ hai

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI), tập thể chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc và thẳng thắn kiểm điểm, khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, những mặt còn hạn chế góp phần xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, chi bộ cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:Thứ nhất, định hướng chính trị trong lãnh đạo đơn vị; trên cơ sở nghị quyết của Đảng các cấp, Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực để đơn vị tham mưu cụ thể hóa thành quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ hai, lãnh đạo bằng công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng hệ tư tưởng mác-xít và chống lại tư tưởng phi mác-xít đối với đảng viên, quần chúng nhằm tạo ra sự đồng thuận về tư tưởng và hành động trong đơn vị khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thường xuyên cung cấp thông tin mới, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chi bộ thực sự thể hiện tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, mỗi đảng viên và tập thể chi bộ phải luôn nêu cao tính tiền phong của mình, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt; chi bộ phải nắm chắc diễn biến tư tưởng của đảng viên, quan tâm, động viên giúp đỡ để mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Thứ ba, khắc phụ hạn chế, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch đúng đối tượng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng trên cơ sở thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức, thực hiện nghiêm kỷ luật của cán bộ, quần chúng.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thông qua việc kiểm tra, phát hiện những ưu điểm và hạn chế của đảng viên, tổ chức Đảng; phát huy mặt ưu điểm, giải quyết, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; từ đó củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị.

Thứ năm, xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác; Chi bộ và đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị thống nhất, quy định bằng văn bản về chế độ làm việc giữa các bên để đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ sáu, phát huy dân chủ trong lãnh đạo đơn vị; quán triệt, mở rộng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện sự lãnh đạo của Chi bộ đối với đơn vị và Tổ công đoàn, nữ công. Đồng thời vận động và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận: T/M. CHI BỘ

- Đảng ủy Trường ĐHQB; BÍ THƯ- Lưu Chi bộ. (Đã ký)

Đoàn Kim Phúctải về 38.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương