500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu Ltải về 0.77 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Câu 451: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:

a) Nợ của Công ty

b) Tài sản của công ty

c) Vốn cổ phần của công ty

d) Cả b và c

Câu 452: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.Ooođ/01 CP, nhưng hiện nay, giá thị trường là 100.000đ/CP, theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu cũ được mua một cổ phiếu mới. Vậy giá của quyền là:

a) 3.000đ

b) 2.000đ

c) 20.000đ

d) 10.000đ

Câu 453: Trình tự chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư lần đầu và đăng ký việc thành lập quỹ:

1. Công ty quản lý quỹ cống bố việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư trên báo chí (Trong vòng 5 ngày sau khi được UBCKNN cho phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư lần đầu).

2. Niêm yết bản cáo bạch tóm tắt tại trụ sở công ty quản lý quỹ

3. Chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư thông qua ngân hàng giám sát (trong vòng 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép phát hành)

4. Quỹ đăng ký thành lập chính thức (nếu đủ các tiêu chí quy định cho đợt phát hành lần đầu) và tiến hành hoạt động đầu tư

5. Báo cáo phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư cho UBCKNN

a) 1, 2, 3, 5 và 4

b) 5, 2, 3, 4 và 1

c) 1, 5, 2, 4 và 3

d) 3, 5, 4, 2 và 1Câu 454: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên:

a) Nộp phí thành viên, phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch

b) Nghĩa vụ đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán

c) Nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính bán niên

d) Nghĩa vụ báo cáo Giám đốc hoặc nhân viên kinh doanh của thành viên là đối tượng chịu sự điều tra của cơ quan pháp luật hoặc chịu dự phán quyết của tòa án

Câu 455: Mục đích của công tác thanh tra giám sát là:

I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật

II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả III. Bảo vệ quyền hợp pháp của người đầu tư

IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý

a) Chỉ I

b) Chỉ I và II

c) Chỉ I, II và III

d) Cả I, II, III và IVCâu 456: Tổ chức phát hành bị đình chỉ giấy phép phát hành trong những trường hợp sau:

I. Không thực hiện việc bổ sung sửa đổi hồ sơ xin phép phát hành theo thông tư 01 Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

II. Tài sản của tổ chức phát hành bị tổn thất, bị phong tỏa, bị tịch thu có tỷ lệ tương đương hơn 1 0% trên tổng giá trị cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành.

III. Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư

a) I và II

b) II và III

c) I và III

d) I, II và IIICâu 457: Quy định về vốn khả dụng của Công ty Chứng khoán với tỷ lệ là:

a) 5 %


b) 6%

c) 8%


d) 10%

Câu 458: Điều kiện thành lập và xin cấp phép hoạt động công ty chừng khoán

I. Phải tuân thủ luật công ty

II. Giảm đốc công ty phải là người có quốc tịch Việt Nam

III. Điều kiện về cán bộ: có đa số nhân viên kể cả các nhân viên cao cấp của công ty, có lý lịch cá nhân tố, được trang bị tết kiến thức về kinh doanh chứng khoán và nắm vững pháp luật về ngành chứng khoán.

IV. Điều kiện về tài chính: thể nhân và pháp nhân tham gia thành lập công ty chứng khoán phải có thực lực tốt về tài chính.

a) Chỉ có I, III và IV

b) Chỉ có I, II và III

c) Chỉ I, II và IV

d) Cả I, II, III và IV

Câu 459: Công ty chứng khoán khống được:

I. Dùng quá 70% vốn điều lệ để đầu tư vào bất động sản và mua sắm trang thiết bị.

II. Đầu tư vượt quá 20% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết.

III. Đầu tư vượt quá 15% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một cống ty niêm yết.

IV. Bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng vượt quá 4 lần hiệu số giữa giá trị tài sản lưu động và tổng nợ ngắn hạn.

a) Chỉ có I và II

b) Chỉ có II và III

c) Chỉ có II, III Và IV

d) Tất cả I, II, III và IV

Câu 460: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được phép:

a) Cùng làm việc hoặc góp vốn vào hai hoặc nhiều công ty chứng khoán

b) Cho mượn giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán

c) Tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán

d) Làm giám đốc, thành viên hội đồng quản trị hoặc cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của 1 tổ chức phát hành.

Câu 461: Những điều kiện cơ bán để được phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trong đó bao gồm:

I. Có mức vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng

II. Có ít nhất 2 năm liên tục gần nhất kinh doanh có lợi nhuận.

III. Có ít nhất 20% cổ phần bán cho ít nhất 100 người ngoài tổ chức phát hành và số cổ đông sáng lập nắm giữ tốt thiểu 20% cổ phần.

IV. Giá trị cổ phiếu xin phát hành thêm không lớn hơn giá trị cổ phiếu đang lưu hành.

a) Chỉ có I

b) Chỉ có II, III và IV

c) chỉ có I, II và III

d) Cả I, II, III và IV

Câu 462: Trong thời gian ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét đơn xin phép phát hành cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần, công ty không được phép thực hiện một số việc sau, ngoại trừ:

I. Cho công chúng biết ngày phát hành ra công chúng

II. Công ty tổ chức quảng cáo trực liếp hay gián tiếp việc chào mời công chúng mua cổ phiếu hay trái phiếu.

III. Công ty sử dụng bản cáo bạch gối lên ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường.

IV Công ty sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để thăm dò thị trường.

a) Chỉ có III

b) Chỉ có II

c) Chỉ I và IV

d) I, II, III và IV

Câu 463: Khi gây thiệt hại cho các thành viên lưu ký, Trung tâm giao dịch chứng khoán

a) Không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với các thành viên lưu ký

b) Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra cho các thành viên lưu ký.

c) Chỉ chịu một phần nhỏ trách nhiệm đối với các thành viên lưu ký mà thối

d) Tất cả đều sai

Câu 464: Bản cáo bạch phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần sau đây, ngoại trừ. . . có thể là không cần thiết:

a) Kế toán trưởng

b) Trưởng ban hẻm soát

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị

d) Tổ chức bảo lãnh phát hành

e) Ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị

d) Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc)

Câu 465: Tổ chức phát hành xin đăng ký niêm yết chứng khoán sau 1 năm kể từ ngày được ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành hoặc tổ chức có chứng khoán niêm yết bị hủy bỏ niêm yết, muốn xin niêm yết lại phải đáp ứng các điều kiện sau đây, loại trừ:

a) Hoạt đống kinh doanh có lãi vào thời điểm xin phép niêm yết hoặc niêm yết lại.

b) Các nguyên nhân hủy bỏ niêm yết đã được khắc phục

c) Mức vốn điều lệ tối thiểu: 10 tỷ đồng Việt Nam

d) Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2 năm phải là: “Chấp nhận toàn bộ” hoặc “Chấp nhận có ngoại trừ”

Cầu 466: Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Thông tư số 01/98/TT-UBCK ngày 13/10/1998 của tất cả các tổ chức kinh tế nhất thiết phải có:

I. Bản cáo bạch

II. Điều lệ công ty

III. Cam kết bảo lãnh phát hành

IV. Báo cáo tài chính 2 năm liên tục gần nhất có kiểm toán

a) Chỉ có I

b) Chỉ có I và II

c) Chỉ I, II và III

d) Cả I,II, III và IV

Câu 467: Những trường hợp nào sau đây Trung tâm giao dịch chứng khoán có thể tạm ngừng giao dịch, loại trừ:

a) Khi phát hiện chứng khoán giả mạo trên thị trường

b) Khi có tin đồn gây biến đống lớn về giá và khối lượng giao dịch

c) Giá một loại chứng khoán tăng hoặc giảm tới mức giới hạn cho phép trong 3 ngày giao dịch liên tiếp kèm theo biến động về khối lượng giao dịch.

d) Tổ chức niêm yết bị đình chỉ hoạt động tính doanh chính từ 3 tháng trở lên

Câu 468: Chứng chỉ quỹ đầu tư bị hủy bỏ niêm yết trong những trường hợp nào sau đây:

I. Quỹ bị giải thể

II. số người đầu tư là dưới 100 người trong thời hạn quá 1 năm

III. Thời gian hoạt động còn lại của quỹ là 3 tháng

IV. Giá chứng chỉ quỹ đầu tư giảm trên 50% mỗi năm trong 2 năm hen lực

a) Chỉ I và II

b) Chỉ I và III

c) Chỉ II, III và IV

d) Chỉ I, II và IV

Câu 469: Lợi ích đối với các nhà đầu tư khi việc đầu tư thông qua quỹ:

I. Không có rủi ro

II. Đảm bảo đầu tư có hiệu quả hơn

III. Giảm được chi phí giao dịch và nghiên cứu

a) Chỉ I

b) Chỉ I và II

c) Chỉ II và III

d) Cả I, II và IIICâu 470: Ngân hàng thương mại xin cấp giấy phép hoạt động lưu ký phải đáp ứng các điều kiện sau, ngoại trừ:

a) Đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam

b) Làm ăn có lãi từ 5 năm trở lên

c) Phải có tối thiểu hai nhân viên nghiệp vụ và phải có một người trong Ban giám đốc phụ trách

d) Phải có cơ sở vật chất kỹ thuật đủ để đảm bảo thực hiện địch vụ lưu ký

Câu 471: Các hành vi nào sau đây được cơi là vi phạm nguyên tắc giao dịch chứng khoán:

I. Mua thấp bán cao

II. Giao dịch nội gián

III. Lũng đoạn thị trườngCâu 472: Khi công ty tuyên bố phá sản, cổ đông thường sẽ được

a) Nhận lại vốn ban đầu

b) Nhận những gì còn lại sau khi thanh toán các khoản nợ và cổ phiếu ưu đãi

c) Nhận được giá trị ghi trong sổ sách

di Không nhận được gì

Câu 473: Khi công ty không có lãi, nó sẽ

a) Trả cổ tức cho cổ phiếu thường

b) Trả lãi trái phiếu

c) Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi

d) Không phải trả lãi và cổ tức

Câu 474: Cổ phiếu và trái phiếu

a) Có lãi suất cố định

b) Có thu nhập theo hoạt động của công ty

c) Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông ~

c) Không có câu nào đúng

Câu 475: Một sự giảm xuống của lãi xuất thị trường sẽ làm cho giá trái phiếu

a) Tăng


b) Giảm

c) Không đổi

d) Gấp đối

Câu 476: Ai là người chia quyền sở hữu trong cống ty

I. Cổ đông thường

II. Cổ đông ưu đãi

III. Người nắm giữ trái phiếu

a) Chỉ I

b) Chỉ II

c) I và II

d) I, II và IIICâu 477: Có 3 nhà đầu tư đặt lệnh tại cùng một giá. Nhà đầu tư a và b là khách hàng đặt lệnh và nhà đầu tư c là công ty chứng khoán. Kết quả trên sổ như sau:

Bán

Giá

Mua
50.600

200

200

50.400

1000

700

50.200

500(a); 300(b); 900(c)

400

50.000

500

700

49.800

100
49.600

200
49.400

300

Giá mở cửa là:

a) 50.400

b) 50.200

c) 50.000

Kết quả của lệnh được thực hiện của 3 nhà đầu tư như sau:

I. a mua được 500, b mua được 100, và c mua được 100

II. a mua được 500, b mua được 1 00 và c không mua được cổ nào

III. a mua được 200, b mua được 200 và c mua được 200

Câu 478: Thị trường chứng khoán nước A mới được thành lập thường xuyên có sự mất cân đối, cầu lớn hơn cung. Hãy xác định giá đóng cửa của thị trường trên cơ sở bảng số lệnh sau đây (biết rằng giá tham chiếu là 50.000đ)


Bán

Giá

Mua

700

50.600

300

300

50.400

500

400

50.200

100
50.000
300

49.800

500

200

49.600

200

400

49.400Cầu 479: Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đồ dưới đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chính là 30/6 và thời gian thanh toán là T + 2


28/6 29/6 30/6 1/7


Câu 480: Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì?

a) Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu hoặc các loại chứng khoán khác

b) Là nơi mua bán các chứng khoán kém chất lượng

c) Là nơi giao dịch các chứng khoán đã phất hành

d) Là thị trường chứng khoán chưa phát triển

Câu 481: Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng

a) Để phân biệt quy mô huy động vốn

b) Để phân biệt đối tượng và phạm vi cần quản lý

c) Để phân biệt loại chứng khoán được phát hành

d) Để phân biệt hình thức bán chứng khoán: bán buôn hay bán lẻ

Câu 482: Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép?

a) Để việc quản lý các công ty phát hành được tốt hơn

b) Để bảo vệ các nhà đầu tư lớn

c) Để đảm bảo chỉ những cóng ty làm ăn tết và nghiêm chỉnh mới được huy động vốn qua công chúng

d) Để ủy ban chứng khoán nhà nước giám sát hoạt động của công ty

Câu 483: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?

a) Có ban Giám đốc điều hành tốt

b) Có sản phẩm nổi tiếng trên thị trường

c) Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

d) Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

Câu 484: Tài liệu nào là quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng

a) Bản cáo bạch

b) Các báo cáo tài chính

c) Các báo cáo về hoạt động của công ty

d) Đơn xin phát hành

Câu 485: Nghĩa vụ cơ bản của công ty có chứng khoán phát hành ra công chúng là gì?

a) Tổ chức tính doanh tết

b) Công bố thông tin chính xác, trung thực một cách thường xuyên và bất thường

c) Đảm bảo cho cổ phiếu của công ty luôn tăng giá

d) Trả cổ tức đều đặn hàng năm

Câu 486: Mục đích chủ yếu của công ty phát hành chứng khoán ra công chúng là gì?

a) Để chứng tỏ công ty hoạt động hiệu quả

b) Để tăng danh tiếng của công ty

c) Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý

di Tăng số lượng cổ đông của công ty

Câu 487: Điền vào những điều sau đây liên quan đến hệ thống giao dịch đối mặt tài sản

I. Các lệnh đã qua môi giới tại sàn và đã trực tiếp tới người chuyên gia

II. Nó có thể dùng cho lệnh thị trường và lệnh giới hạn

III. Nó có thể được dùng cho các lô tròn và phần lẻ

a) I và II

b) I và II

c) I, II Và III

Câu 488: Một khách hàng ra một lệnh đừng bán để bán với giá 43 1/2. Lô chứng khoán sau cùng trước khi lệnh đó được đưa vào được bán với giá 44. Các lô chứng khoán sau khi lệnh đó được đưa vào được bán với giá 43 3/4, 43 1/2, 43 3/8 và 43 5/8

Giao dịch sẽ thực thi ở giá:

a) 43 3/4

b) 43 1/2

c) 43 3/8

d) 43 5/8Câu 489: Thành viên nào cửa sở giao dịch có thể thực hiện các lệnh giùm cho các thành viên khác của sở giao dịch với bất cứ loại chứng khoán nào là:

a) Môi giới tại sàn

b) Môi giới của môi giới

c) Chuyên gia

d) Cả ba

Câu 490: Một khách hàng đưa vào một lệnh giới hạn Ở giá 66 3/4, giá đóng cửa cho cổ phiếu này của ngày là 66 3/4. Khi khách hàng gọi đến công ty chứng khoán để kiểm tra xem lệnh đã được thực hiện chưa thì người môi giới báo cáo rằng: "Không có gì được thực hiện". Nguyên nhân có thể là do:

a) Có một lệnh đến trước lệnh của khách hàng đó với giá 66 ¾

b) Giá giới hạn chưa đạt tới

c) Các lệnh thị trường khác đến trước lệnh của khách hàng đó

d) Không có điều nào ở trên giá đó

Câu 491: Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh "Có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ" để bán 100 cổ phiếu của công ty XYZ với giá giới hạn dừng 37

a) Đây là lệnh mở

b) Lệnh trở thành một lệnh thị trường khi cổ phiếu đạt tới giá 37

c) Khách hàng được đảm bảo bán cổ phiếu Ở giá 37

d) Đây là một lệnh có hiệu lực trong ngày

Câu 492: Lô bán sau cùng của cổ phiếu XYX ở giá 35. Một chuyên gia có các lệnh mua 900 cổ phiếu trên sổ của anh ta với giá 35, và 600 cổ phiếu bán ở giá 35 3/4. Người chuyên gia có thể bán cổ phiếu riêng của anh ta ở giá:

a) 34 7/8

b) 35 1/2

c) 35 3/4

d) 35 7/8

Câu 493: Thị trường thứ ba liên quan với:

a) Chứng khoán OTC

b) Chứng khoán đã đăng ký

c) Chứng khoán đã đăng ký được giao địch tại (thị trường) OTC

d) Cả ba

Câu 494: Lệnh nào trong các lệnh sau đây có thể được người chuyên gia chấp nhận

I. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ

II. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực trong tuần

III. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực trong ngày

IV Một lệnh mà trao cho người chuyên gia tùy ý về giá và thời gian

a) I và II

bị II và III

c) I IU và IV

d) I, II, III và IV

Câu 495: Một nhà kinh doanh đưa vào một lệnh có tính chất thực hiện ngay hoặc hủy bỏ để mua 1000 cổ phiếu ở giá 20.

Một báo cáo gồi trở lại nói rắng 500 cổ phiếu đã được thực hiện. Có bao nhiêu cổ phiếu mà người đầu tư có thể mua

a) 500 cổ phiếu ởgiá 20 hoặc tốt hơn

b) 500 cổ phiếu ở giá thị trường

c) 1000 cổ phiếu ở giá 20

d) Không có gì, vì tất cả 1000 cổ phiếu không được thực hiệnCâu 496: Xác định giá mở cửa theo các lệnh sau đây:

Bên bán

Giá

Bên mua

Số lượng

Lũy kế

Lũy kế

Số lượng

1000

1000

Thị trường

5500
200

1500

101

5500
300

1900

102

5500
400

2000

105

5500
100

3300

106

5500

700

1300

4200

107

4800

300

900

4200

108

4500

100
4400

109

4400

200

200

4400

111

42004600

113

4200

500

200

5000

114

3700
400

5000

115

3700

100
5000

116

3600

700
5000

117

2900

900
5000

118

2000

500
5000

119

1500

200
5000

120

1300

800
5000

Thị trường

500

500

Khi:

a) Giá đóng cửa phiên giao dịch trước là l06: . . . . . . . . . . . . . . .

b) Giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 115 : . . . . . . . . . . . . . . .

c) Giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 1l0: . . . . . . . . . . . . . . .

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương