500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu Ltải về 0.77 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.77 Mb.
#22246
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

*****************

Câu l: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

a. Lãi suất cố định

b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty

c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông

d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào cống ty

Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

a. 60 USD

b. 600 USD

c. 570 USD

d. 500 USD

Câu 3: Cổ phiếu quỹ:

a. Được chia cổ tức.

b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.

c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.

d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.

Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp

a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.

b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thống.

c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.

d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định.

Câu 5: Thị trường thứ cấp

a. Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng.

c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành.

d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển.

Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

a. Bảo lãnh tất cả hoặc không.

b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa.

c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.

d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu.

Câu 7: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:

a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh.

b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban giám đốc.

c. Đơn xin phép phát hành.

d. Bản cáo bạch.

Câu 8: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:

a. Thời gian, giá, số lượng.

b. Giá, thời gian, số lượng.

c. Số lượng, thời gian, giá.

d. Thời gian, số lượng, giá.

Câu 9: Lệnh giới hạn là lệnh:

a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác

b. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định

c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh

d. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.

Câu 10: Lệnh dùng để bán được đưa ra

a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành

b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

c. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành

d. Ngay tại giá trị trường hiện hành.

Câu 11: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:

a. Ngăn chặn sự thua lỗ

b. Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán

c. Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán

d. Hạn chế rủi ro

Câu 12: Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:

a. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty

b. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty

c. Tỷ số P/E

d. Chỉ số giá của thị trường chứng khoán

Câu 13: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

a. 100đ


b. 200đ

c. 300đ


d. 500đ

Cầu 14: Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu, ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

a. 1000 USD

b. 1200 USD

c. 1300 USD

d. Tất cả đều sai

Cầu 15: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

a. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 1000.000 đồng

b. 100.000 đồng

c. 10.000 đồng

d. 200.000 đồng

Câu 16: Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

a. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

b. Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

c. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

d. Không có cơ sở để so sánh

Câu 17: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?

a. Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y

b. Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y

c. Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y

d. Còn tùy trường hợp cụ thể.

Câu 18: Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:

a. Tăng lên

b. Giảm đi

c. Không thay đổi

d. Không câu nào đúng.

Câu 19: Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đóng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:

a. 101.500 đồng

b. 100.000 đồng

c. 106.050 đồng

d. 95.000 đồng

Câu 20: Lệnh dừng để mua được đưa ra:

a. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành

b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

c. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành

d. Ngay tại giá thị trường hiện hành

Câu 21 : Thị trường vốn là thị trường giao dịch.

a. Các công cụ tài chính ngắn hạn

b. Các công cụ tài chính trung và dài hạn

c. Kỳ phiếu

d. Tiền tệ

Câu 22: Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:

a. Thị trường tín dụng

b. Thị trường liên ngân hàng

c. Thị trường vốn

d. Thị trường mở

Câi 23: Thặng dư vốn phát sinh khi:

a. Công ty làm ăn có lãi

b. Chênh lệch giá khi phát hành cổ phiếu mới

c. Tất cả các trường hợp trên.Câu 24: Công ty cổ phần bắt buộc phải có

a. Cổ phiếu phổ thông

b. Cổ phiếu ưu đãi

c. Trái phiếu công ty

d. Tất cả các loại chứng khoán trên

Câu 25: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:

a. Có chứng chỉ được niêm yết trên thị trường chứng khoán

b. Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ

c. Không mua lại chứng chỉ quỹ

d. Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần

Câu 26: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:

a. Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần

b. Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán

c. Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư

d. Được quyền phát hành bổ sung ra công chứng

Câu 27: Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:

a. Để dễ dàng quản lý

b. Để bảo vệ công chúng đầu tư

c. Để thu phí phát hành

d. Để dễ đàng huy động vốn

Câu 28: Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

a. 500 đ


b. 2000 đ

c. 1000 đ

d. 1300 đ

Câu 29: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:

a. Là chủ nợ chung

b. Mất toàn bộ số tiền đầu tư

c. Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước

d. Là người cuối cùng được thanh toán

Câu 30: Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:

a. Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả

b. Trước thuế

c. Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả

d. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Câu 31: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là:

a. Có vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.

b. Có vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi.

c. Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.

d. Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi.

Câu 32: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:

a. 25% tổng số cổ phiếu

b. 49% tổng số cổ phiếu

c. 30% tổng số cổ phiếu

d. 27% tổng số cổ phiếu

Câu 33: Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:

a. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên.

b. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên.

c. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên.

d. Không câu nào đúng.

Câu 34: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ:

a. Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.

b. Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.

c. Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.

d. Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.

Câu 35: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:

a. 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.

b. 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.

c. 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.

d. 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.

Câu 36: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ:

a. Ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty.

b. Ít nhất 20% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm

c. Ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết

d. Ít nhất 30% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết

Câu 37: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:

a. 3 số báo liên tiếp của một lờ báo

b. 4 số báo liên tiếp của một tờ báo

c. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo

d. 6 số báo liên tiếp của một tờ báo

Câu 38: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

a. 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

b. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

c. 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

d. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

Cãu 39: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được:

a. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi.

b. Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi làm việc.

c. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành

d. Làm giám đốc một công ty niêm yết.

Câu 40: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000đồng là

a. 100 đ


b. 200 đ

c. 300 đ


d. 500 đ

Câu 41: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra cống chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:

a. 10 tỷ đồng hờ lên

b. Từ 1 đến 10 tỷ

c. 5 tỷ đồng trở lên

d. Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không

Câu 42: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:

a. 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

b. 15 % giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

c. 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

d. Không phải đặt cọc.

Câu 43: Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua:

a. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.

b. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.

c. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.

d. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.

Câu 44: Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:

a. Bộ trưởng Bộ tài chính quy định.

b. Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.

c. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

d. Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định.

Câu 45: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:

a. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

b. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

c. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, cống ty chứng khoán.

d. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, trung tâm giao dịch.

Câu 46: Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:

a. EPS tăng

b. EPS không bị ảnh hưởng

c. EPS giảm

d. P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng

Câu 47: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:

a. Ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty

b. Ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết

c. Ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm

d. Ít nhất 30% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm

Câu 48: Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải:

a. Theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước

b. Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư.

c. Theo giá thị trường qua đấu giá.

d. Theo giá ưu đãi do Hội đồng quản trị của công ty phát hành quyết định.

Câu 49: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:

a. Ngắn hạn.

b. Trung hạn

c. Dài hạn

d. Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Câu 50: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:

a. Ủy ban Chứng khoán

b. Trung tâm Giao dịch chứng khoán

c. Công ty chứng khoán.Cầu 51: Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán dược hết, gọi là:

a. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.

b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa.

c. Bảo lãnh tất cả hoặc không.

d. Tất cả các hình thức trên.

Cầu 52: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp.

a) Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất bị Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành.

c) Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ.

d) Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.Câu 53: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở Việt Nam có quyền:

I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi.

II.Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty.

IV. Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ.

a. I


b. I và II

c. I và III

d. Chi IV

e. I. III. IV

f. Tất cả

Câu 54: Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?

a. 1%


b. 1.3%

c 1.5%


d. 1.1%

Câu 55: Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:

a) Người sở hữu chứng khoán

b) Tổ chức phát hành

c) Tổ chức bảo lãnh phát hành

d) Thành viên lưu ký

Câu 56: Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

a. 7.000.000 cổ phiếu

b. 6.000.000 cổ phiếu

c. 5.000.000 cổ phiếu

d. 4.000.000 cổ phiếu

e. 3.000.000 cổ phiếu

c. Tiêu chuẩn giao dịch;

d. Cơ chế xác lập giá;

Phương án:

I. a, b và c;

II. a, b, c và d;

III. b, c và d;

IV. c và d;

V. Chỉ c.Câu 57: Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước :

I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán.

II. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán mà công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm.

IV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại Công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán.

V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư anh (chị) hãy chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:

a. I, II, III, IV, v

b. I, III, V, II, IV

c. II, I, v, IV, III

d. II, III, I, V, IV

e. Không có phương án nào đúng.Câu 58: Số lệnh của cổ phiếu XXX với giá đóng cửa trước đó là 30,5 như sau:

Mua

Giá

Bán

1.100(H)

30,9

200(B)

500(A)

30,8

-

300(C)

30,6

500(I)

-

30,5

1000(E)

600(D)

30,4

700(F)

500(G)

30,3

-
ATO

500(J)

Hãy xác định giá và khối lượng giao dịch:

Câu 59: Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 22%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

a. 9998, 10998, 10608

b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300

c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600

d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400

e. Không phương án nào đúng.Câu 60: Phiến đóng cửa tuần n của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN.Index là 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiến đóng của tuần n-l, tức là mức tăng tương đương với:

a. 1,12%


b. 1,11%

c. 1%


d. 1,2%

Câu 61: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:

a) Vốn điều lệ

b) Thời gian hoạt động có lãi

c) Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.

d) Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành

Câu 62: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:

a: Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty.

b. Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông

c Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đống trong công ty

d. Không có câu nào đúng.

Cầu 63: Nêu khái niệm Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) và cách xác định Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ đầu tư của quỹ (NAV­­CPCCĐ1)

Giả Sử một quỹ có các khoản mục như sau:Đơn vị tính: đồng

1 Tiền mặt và các công cụ tài chính tương đương tiền mặt:

1.500.000.000

2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá:

Tên cổ phiếu Số lượng Thị giá

REE 200.000 29.000

AGF 100.000 39.500

SGH 50.000 16.000

HAP 20.000 42.000

GMD 80.000 51.000

BBC 180.000 22.500

3. Tổng nợ: 3.020.000.000

Hãy xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phần của quỹ nếu tổng số cổ phần hiện đang lưu hành của quỹ là 1 triệu cổ phần.

Câu 64: Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện bởi:

a. Đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa;

b. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và các tài sản chính;

c. Giao địch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch.Câu 65: Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:

a) Cơ chế giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó sở giao dịch CK / Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.

b) Cơ chế giao dịch tại sở giao dịch trong đó khách hàng chịu trách

nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.

c) Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó;

d) b và cCâu 66: Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

a) Chủ nhật 18/7

b) Thứ hai 19/7

c) Thứ ba 20/7

d) Thứ tư 21/7

c) Các phương án trên đều sai.Câu 67: Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện

a) Thông qua Hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ.

b) Lưu giữ đặc biệt - lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho Trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi:

c) Do tổ chức phát hành quản lý

d) a và b

Câu 68: Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại một Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền:

a) Rút chứng khoán ra bằng chứng chỉ;

b) Chuyển khoản chứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở tại

Trung tâm lưu ký:

c) a và btải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương