1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang38/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53


i. Mô tả cách đánh giá học phần:

Điều kiện để được dự thi cuối học kỳ:  • Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

  • Đạt điểm 5 báo cáo thực hành trở lên (TH).

Điểm X được tính là trung bình của 2 điểm điều kiện:

X1 = (KT1 + KT2 )/2;

X2 = Điểm thực hành (TH);

X = (X1 + X2)/2.

Điểm đánh giá học phần : Z = 0,3X + 0,7Y

Thang điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

Hình thức thi viết, rọc phách.
k. Giáo trình:

1. Trần Văn Lượng, Quách Thanh Chung, Mai Xuân Hương, Quản lý rủi ro hàng hải, Đang biên soạn.


l. Tài liệu tham khảo:

1. Accociation of Singapore Marine Industry, Maritime Risk Management Documents .

2. SOLAS Training Manual.    1. Các sự cố và tai nạn hàng hải Mã HP: 11413

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 25 tiết

- Xemina (TL): 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

+ Mục đích của môn học:

Vấn đề đặt ra là tìm ra nguyên nhân, đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tổn thất và hướng dẫn các nghiệp vụ cho chủ tàu, thuyền bộ…

Các vấn đề pháp lý nảy sinh quá trình giải quyết các tranh chấp các vụ tai nạn và sự cố hàng hải.

+ Yêu cầu của môn học:

Sau khi học xong môn học cơ sở ngành.

Các tai nạn và sự cố hàng hải là một trong những học phần bắt buộc trong phần kiến thức chuyên ngành.

Đối tượng nghiên cứu và điều chỉnh của nó là những mối quan hệ phát sinh trong các tai nạn sự và cố hàng hải.g. Người biên soạn: ThS. Nguyễn Công Hoan– Bộ môn Luật Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:


TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

TL

TH

KT

1.1. Tai nạn va chạm tàu

9,0

7,0

4,01.1.1.Một sô nét chung về tai nạn va chạm tàu biển

1,0

1,0


1.1.2.Điều kiện quy kết trách nhiệm dân sự khi xảy ra tai nạn va chạm tàu

1,0

1,0


1.1.3.Các trường hợp bồi thường và nguyên tắc bồi thường

1,5

1,0

1,01.1.4.Những thiệt hại phải bồi thường

1,5

1,0

1,01.1.5. Thẩm quyền xét xử những tranh chấp về tai nạn va chạm tàu

2,0

1,0

2,01.1.6.Công ước Brucxen 1910

2,0

3,0


1.2 Cứu hộ hàng hải

6,0

5,0

2,01.2.1. Nghĩa vụ đối với công tác cứu hộ

1,0

1,0


1.2.2. Tiền công cứu hộ

1,0

1,0


1.2.3. Hợp đồng cứu hộ

1,5

1,0

1,01.2.4.Công ước về cứu hộ hàng hải SALVAGE 1989

2,5

2,0

1,01.3. Trục vớt tài sản chìm đắm

3,0

3,0


1.3.1. Khái niệm về tài sản chìm đắm

1,0

1,0


1.3.2.Thẩm quyền xử lý trục vớt tài sản chìm đắm

1,0

1,0


1.3.3. Nghĩa vụ của chủ tài sản bị chìm đắm

1,0

1,0


1.4. Lai dắt tàu biển

4,0

3,0

2,01.4.1. Khái niệm về lai dắt tàu biển

0,5

0,5


1.4.2. Trách nhiệm và quyền hạn trong lai dắt tàu biển

1,0

1,0


1.4.3.Giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng lai dắt

2,5

1,5

2,01.5. Phòng chống ô nhiễm biển

3,0

3,0


1.5.1.Tầm quan trọng việc phòng chống ô nhiễm biển

1,0

1,0


1.5.2.Các nguồn ô nhiễm biển do tàu biển gây ra

1,0

1,0


1.5.3. Các văn bản pháp lý bảo vệ môi trường biển

1,0

1,0


1.6.Sự cố hàng hải

5,0

4,0

2,01.6.1.Các sự cố hàng hải trên tàu biển

2,0

2,0


1.6.2.Các biện pháp phối hợp giảm thiểu tổn thất do sự gây ra

1,0

1,0


1.6.3.Qui trình báo cáo, giải quyết sự cố

2,0

1,0

2,0Tổng số

30

25

10: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương