1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang2/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   5315702

Luật thương mại

Commercial Law

3

45


4


15704

Luật bảo hiểm

Insurance Law

2

30


5


15713

Luật tài chính

Finance Law

2

30


4


11411

Công pháp và tư pháp quốc tế

Public international Law and Private international Law

4

50

/204

1572411401

Luật biển

International Law of the Sea

2

30


3Tự chọn
8/12

15725

Luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Criminal Law and Criminal procedure Law of Vietnam

4

50

/205


11111

Luật Lao động Việt Nam

Labour Law of Vietnam

2

25

/105


23306

Quản trị dự án đóng tàu

Management of ship building project

3

45


5


15601

Thanh toán quốc tế

International payment

3

45


5


15207

Kinh tế Cảng

Port Economics

2

30


5


15311

Logistics và vận tải đa phương thức

Logistics and multi-modal transportation

2

30


5
II.1.4. Thực tập cơ sở ngành

1

11612

Thực tập cơ sở ngành

Basic training

1

5
II.2. Kiến thức chuyên ngành

53II.2.1. Chuyên ngành

47


Bắt buộc
36

11410

Các vấn đề pháp lý về tàu biển và thuyền bộ tàu biển

Legal issues for ship and crew

2

25

/104


11304

Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển

(COLREG-72)

3

30
x
5


11412

Các vấn đề pháp lý về bắt giữ tàu biển

Legal issues for ship arrest

2

25

/105


11314

Quản lý rủi ro hàng hải

Marine Risk Management

2

25

/106


11413

Các sự cố và tai nạn hàng hải

Incidents and accidents in maritime

domain

2

25

/106


11414

Tranh chấp hàng hải

Maritime dispute

2

25

/107


11415

Pháp luật quốc tế về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm biển

International legislation of Maritime safety and preventing marine pollution.

3

40

/106


11211

Pháp luật quốc tế về lao động hàng hải

International legislation of maritime labour

2

25

/106


11315

Pháp luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

International legislation of maritime cargo transport.

2

25

/107


11408

Các Bộ luật Quốc tế về hàng hải

International Maritime Codes.

2

30


7


11416

Bảo hiểm thân tàu biển

Ship hull insurance.

2

25

/107


11417

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)

P&I Insurance

2

25

/107


11418

Pháp luật về hợp đồng – Hợp đồng trong hàng hải

Law of contracts – Contracts in maritime domain

2

25

/107


11419

Khía cạnh pháp lý trong hoạt động dịch vụ hàng hải

Legal aspect in maritime services

2

25

/107


15727

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Cargo insurance in marine transport

2

30


7


15728

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Casualty insurance of crew

2

30


7


11405

Kinh tế khai thác thương vụ

Shipping and Chartering Operation

2

30


7Tự chọn
6/12

11509

Giới hạn trách nhiệm dân sự trong hàng hải

Limitation of Civil liability in maritime field

2

15
x
6


11212

Giám định tổn thất hàng hải

Survey of maritime loss

2

25

/106


11420

Tập quán thương mại quốc tế

International practice of trade

2

25

/106


11311

Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC)

Procedures for port state control investigation

2

15
x
6


11422

Tính toán phân bổ tổn thất chung

Calculation and distribution of Genreral Average

2

15
x
6


15307

Quản lý tàu

Shipping management

2

30


6
II.2.2. Thực tập chuyên ngành

2

11613

Thực tập chuyên ngành

Professional Training

2

7
II.2.3. Thực tập tốt nghiệp

3

11614

Thực tập tốt nghiệp

Advanced Professional Training

3

8
II.2.4. Tốt nghiệp

6/12


11611

Đồ án tốt nghiệp

Graduation Thesis

6Các học phần thay thế

6

11407

Quản lý an toàn và an ninh hàng hải

Maritime Security and Safety Management

2

30


8


11421

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

The Vietnam Maritime Code

2

25

/108


11423

Công tác bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

Compensation in maritime insurance

2

30


8

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương