No.:  record of approved cargo ship safety equipmenttải về 2.09 Mb.
trang10/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
4.5.5 Hệ thống dập cháy cố định bằng phun nước áp suất cao trong buồng máy (Quy định II-2/ 10)

Fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system in machinery spaces (Reg. II-2/ 10)

4.5.5.1


Hệ thống bơm trực nhật

Pump serving system


Kiểu và vị trí:

Type and Location


Sản lượng (m3/h)

Capacity (m3/h)     

     

4.5.5.2

Áp lực xả

Charge pressure

Tốc độ xả (l / m2. phút)

Application rate (l /m2.min.)Sản lượng (m3/h)

Capacity (m3/h)     

     

4.5.5.3

Các không gian bảo vệ:

Spaces protected:     

4.5.5.4

Vị trí điều khiển:

Location of control:     

Cơ quan duyệt hệ thống:

System approved by:     

4.5.5.a Hệ thống chữa cháy cục bộ bằng nước cố định

Fixed water based local application fire fighting system

4.5.5.b

Vị trí điều khiển bên trong và bên ngoài không gian bảo vệ

Location of controls inside and outside protected space     

4.5.5.c

Cơ quan duyệt hệ thống:

System approved by:     

4.5.5.d

Hướng dẫn vận hành được niêm yết tại mỗi trạm xả

Operation instrucions posted at each release stations     

4.5.5.e

Hệ thống bơm trực nhật

Pump serving system


Kiểu và vị trí:

Type and Location


Sản lượng (m3/h)

Capacity (m3/h)     

     

4.5.5.f

Áp lực xả

Charge pressure

Tốc độ xả (l / m2. phút)

Application rate (l /m2.min.)Sản lượng (m3/h)

Capacity (m3/h)     

     

4.5.5.g

Các không gian bảo vệ:

Spaces protected:     

4.5.5.h

Nếu nước được cấp từ hệ thống chữa cháy chính, có lắp van cách ly

If water supplied from fire main system isolating valve fitted     

4.5.5.i

Vị trí van cách ly

Location of isolating valve     

4.5.5.k

Nếu tự động xả, cảnh báo được niêm yết bên ngoài mỗi lối vào

If automatic release, warning notice fitted outside each entrance     

4.5.5.l

Phương tiện thử được lắp đặt và vị trí

Means for testing fitted and location     : images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương