Viết tắt Từtải về 0.86 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

------***------


Viết tắt

Từ

Bộ GD & ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

BGH

Ban Giám hiệu

CĐ KT - KT

Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật

HSSV

Học sinh sinh viên

KĐCL

Kiểm định chất lượng

GTVL

Giới thiệu việc làm

NCKH

Nghiên cứu khoa học

CGCN

Chuyển giao công nghệ

CBQL

Cán bộ quản lý

CBGD

Cán bộ giảng dạy

NV

Nhân viên

KHKT

Khoa học kỹ thuật

TCCN

Trung cấp chuyên nghiệp

TCN

Trung cấp nghề

CĐN

Cao đẳng nghề

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CSVC

Cơ sở vật chất

CTGD

Chương trình giáo dục

PPGD

Phương pháp giảng dạy

TNKQ

Trắc nghiệm kết quả

CSDL

Cơ sở dữ liệu

CBVC

Cán bộ viên chức

TCHC

Tổ chức hành chính

CNTT

Công nghệ thông tin

VHVN

Văn hóa văn nghệ

TDTT

Thể dục thể thao

KTĐG

Kiểm tra đánh giá

KTX

Ký túc xá

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa

KHĐT

Khoa học đào tạoMỤC LỤC

------***------


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO
MỤC LỤC

Trang

PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU

1

I. Thông tin chung của Nhà trường

1

II. Giới thiệu khái quát về Nhà trường:…………………………..........

1

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường:…………….........

6

IV. Người học:…………………………………………………….........

10

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:………………......

17

VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính:……………………………........

21

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng:……………………………........

22

PHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG:………………….....

24

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:…………………………………………………….......

24

II. TỔNG QUAN CHUNG:………………………………………..........

27

III. TỰ ĐÁNH GIÁ:……………………………………………….........

33

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu trường Cao đẳng:………................

33

Tiêu chí 1.1:…………………………………………………….................

33

Tiêu chí 1.2:…………………………………………………….................

34

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý:……………………………................

35

Tiêu chí 2.1:…………………………………………………….................

36

Tiêu chí 2.2:…………………………………………………….................

36

Tiêu chí 2.3:…………………………………………………….................

37

Tiêu chí 2.4:……………………………………………………….............

38

Tiêu chí 2.5:…………………………………………………….................

39

Tiêu chí 2.6:…………………………………………………….................

40

Tiêu chí 2.7:……………………………………………………….............

41

Tiêu chí 2.8:……………………………………………………….............

42

Tiêu chí 2.9:……………………………………………………….............

43
Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục:…………………………..............

44

Tiêu chí 3.1:……………………………………………………….............

44

Tiêu chí 3.2:……………………………………………………….............

45

Tiêu chí 3.3:……………………………………………………….............

46

Tiêu chí 3.4:……………………………………………………….............

47

Tiêu chí 3.5:……………………………………………………….............

48

Tiêu chí 3.6:……………………………………………………….............

49

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo:……………………………….............

51

Tiêu chí 4.1:……………………………………………………….............

51

Tiêu chí 4.2:……………………………………………………….............

52

Tiêu chí 4.3:……………………………………………………….............

53

Tiêu chí 4.4:……………………………………………………….............

54

Tiêu chí 4.5:……………………………………………………….............

55

Tiêu chí 4.6:……………………………………………………….............

56

Tiêu chí 4.7:……………………………………………………….............

57

Tiêu chí 4.8:……………………………………………………….............

57

Tiêu chí 4.9:……………………………………………………….............

58

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên:……...................

58

Tiêu chí 5.1:……………………………………………………….............

58

Tiêu chí 5.2:……………………………………………………….............

59

Tiêu chí 5.3:……………………………………………………….............

59

Tiêu chí 5.4:……………………………………………………….............

60

Tiêu chí 5.5:……………………………………………………….............

61

Tiêu chí 5.6:……………………………………………………….............

62

Tiêu chí 5.7:……………………………………………………….............

63

Tiêu chuẩn 6: Người học:……..................................................................

64

Tiêu chí 6.1:……………………………………………………….............

64

Tiêu chí 6.2:……………………………………………………….............

65

Tiêu chí 6.3:……………………………………………………….............

67

Tiêu chí 6.4:……………………………………………………….............

68

Tiêu chuẩn 7: NCKH, ứng dụng, phát triển và CGCN:……....................

68

Tiêu chí 7.1:…………………………………………………….................

69

Tiêu chí 7.2:…………………………………………………….................

72

Tiêu chí 7.3:…………………………………………………….................

73

Tiêu chí 7.4:…………………………………………………….................

73

Tiêu chí 7.5:……………………………………………………

75

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vất chất khác...

76

Tiêu chí 8.1:…………………………………………………….................

76

Tiêu chí 8.2:…………………………………………………….................

78

Tiêu chí 8.3:…………………………………………………….................

79

Tiêu chí 8.4:…………………………………………………….................

80

Tiêu chí 8.5:…………………………………………………….................

82

Tiêu chí 8.6:…………………………………………………….................

82

Tiêu chí 8.7:…………………………………………………….................

83

Tiêu chí 8.8:…………………………………………………….................

84

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính:……..................................

86

Tiêu chí 9.1:…………………………………………………….................

86

Tiêu chí 9.2:…………………………………………………….................

90

Tiêu chí 9.3:…………………………………………………….................

91

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa Nhà trường và xã hội:……......................

93

Tiêu chí 10.1:…………………………………………………...................

93

Tiêu chí 10.2:…………………………………………………...................

94

IV. KẾT LUẬN:……………………………………………….................

95
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương