Ủy ban nhân dân huyện nhà BÈ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích34.29 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NHÀ BÈ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

trên địa bàn huyện Nhà Bè

(Ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)


Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 về Ban hành kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Bội luật Hình sự (sửa đổi); Kế hoạch số 414/KH-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với các nội dung như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và các cấp, ngành trong việc đảm bảo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần hoàn thiện thể chế chính trị, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 414/KH-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành thuộc Huyện, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Bộ luật Hình sự. Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nội dung góp ý đi vào chiều sâu, mang tính thực tiễn trong Nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

- Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác gửi về Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, các đơn vị theo quy định.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá tình thực hiện.

- Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) được thực hiện từ ngày 20 tháng 8 năm 2015 đến ngày 03 tháng 9 năm 2015 và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (thông qua Phòng Tư pháp).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian lấy ý kiến:

a) Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). trong đó, tập trung vào tám vấn đề trọng tâm được nêu tại Phụ Lục I kèm theo Kế hoạch số 414/KH-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan, tổ chức tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung trọng tâm của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

b) Hình thức lấy ý kiến:

- Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

+ Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản.

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

+ Thông qua trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thành phố.

+ Các hình thức khác phù hợp.

- Các ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công theo Kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (thông qua Phòng Tư pháp) theo địa chỉ: 330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, hộp thư điện tử: tuphap.nhabe@tphcm.gov.vn.

Cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì không phải dán tem, trên phong bì ghi rõ: “Thư góp ý đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

c) Đối tượng lấy ý kiến:

- Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và các tổ chức thành viên trực thuộc.

- Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật gia, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội khác trên địa Huyện.

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè.

d) Thời gian lấy ý kiến:

- Từ ngày 20 tháng 8 năm 2015 đến ngày 03 tháng 9 năm 2015: tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

- Từ ngày 03 tháng 9 năm 2015 đến ngày 07 tháng 9 năm 2015: Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan và Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

2. Việc thực hiện lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi):

a) Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành thuộc Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và các thành viên của Mặt trận tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp… trong phạm vi quản lý.

- Phổ biến, hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho báo cáo viên pháp luật Huyện. Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện đăng tải thông tin, tài liệu góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Huyện để làm nguồn tài liệu chính thức cho các Phòng, ban, ngành thuộc Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan sử dụng khi triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), kèm tập tin điện tử, trình Ủy ban nhân dân Huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tư pháp.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai tốt việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và các thành viên của Mặt trận:

- Tổ chức việc phổ biến nội dung Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) đối với các Ủy viên và các tổ chức thành viên của Mặt trận Huyện.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) đối với các Ủy viên và các tổ chức thành viên của Mặt trận Huyện. Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức phổ biến nội dung và lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) đến các đoàn viên, hội viên của tổ chức thành viên từ ngày 20 tháng 8 năm 2015 đến ngày 03 tháng 9 năm 2015.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nhà Bè tổ chức lấy ý kiến trong tổ chức Đoàn thanh niên, Hội, Đội; trọng tâm là các quy định liên quan đến người chưa thành niên và xây dựng kết quả lấy ý kiến báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè.

- Cử cán bộ tham dự, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).

d) Đề nghị Tòa án nhân dân Huyện, Viện Kiểm sát nhân dân Huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện, Chi cục Thuế, Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quận sự Huyện:

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo ngành dọc.

đ) Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến, phản ánh các nội dung liên quan đến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý kiến và đưa tin kịp thời các ý kiến đóng góp của nhân dân.

e) Ủy ban nhân dân Huyện; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, phòng, ban thuộc Huyện báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) thực hiện theo mẫu Đề cương báo cáo chung được xác định tại Phụ lục II của Kế hoạch này và gửi về Phòng Tư pháp bằng văn bản và tập tin điện tử (file) qua hộp thư điện tử (email): tuphap.nhabe@tphcm.gov.vn chậm nhất ngày 03 tháng 9 năm 2015.

3. Công tác tuyên truyền:

a) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập danh sách về báo cáo viên báo cáo Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Thời gian thực hiện: trong 02 ngày, kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành.

- Cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi cho các đối tượng là báo cáo viên pháp luật, đối tượng được mời tham gia đóng góp ý kiến. Thời gian thực hiện: trong thời gian tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

b) Phòng Văn hóa và Thông tin: Tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

c) Đài Truyền thanh Huyện: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp, lấy ý kiến Nhân dân góp ý đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).IV. Kinh phí thực hiện.

Các đơn vị tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên đã được giao. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, trong trường hợp cần thiết, đơn vị lập dự toán kinh phí hoạt động bổ sung gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện;

- Ban Thường trực UBMTTQVN Huyện;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- VP Huyện ủy; VP UBND Huyện;

- Các Phòng, ban, ngành thuộc Huyện;

- TAND, VKSND Huyện;

- Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện;

- Chi cục Thuế;

- Công an Huyện;

- Ban CHQS Huyện;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, PTP.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lưu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương