Ủy ban nhân dân quậN 7tải về 8.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8.74 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7


­­­­­­­­­­­­­­­­

Số /TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 7, ngày tháng năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức

Ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2015 - 2016


Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 770/TB-UBND ngày 30/06/2015 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2015 – 2016;

Nay Ủy ban nhân dân Quận 7 thông báo thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận năm học 2015 – 2016 như sau:  1. Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến ngày 13, 14, 15/8/2015.

  2. Địa điểm: Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm Quận 7: số 215 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2015 – 2016; Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân quận công khai trên trang thông tin điện tử quận, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận 7./.Nơi nhận :

- Sở Nội vụ TP. HCM;

- TT. QU – UBND quận;

- Văn phòng UBND quận;

- Phòng Nội vụ quận;

- Phòng Giáo dục và đào tạo quận;

- Hiệu trưởng các trường công lập thuộc UBND quận;

- Lưu: VT(NV Tr).CHỦ TỊCH

Lê Trọng Hiếu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương