Ủy ban nhân dân huyện nhà BÈ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.41 Kb.
#21306


ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 455 /QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 25 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Nhà BèỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Căn cứ Kế hoạch số 414/QĐ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Xét ý kiến của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-PTP ngày 21 tháng 8 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND TPHCM;

- Sở Tư pháp;

- TT. Huyện ủy;

- Thường trực UBND: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQVN Huyện;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn;

- Đài truyền thanh Huyện;- Lưu: VT, PTP.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Lưu

tải về 11.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương