HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứCtải về 9.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.97 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC


Số: /TB-HĐTDVCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 7, ngày tháng năm 2015


THÔNG BÁO

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức

Ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2015 - 2016


Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 999/TB-HĐTDVC ngày 07/08/2015 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2015 – 2016;

Sau khi kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng Tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và đào tạo quận thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2015 – 2016 (Danh sách điểm kiểm tra, sát hạch được đăng tại cổng thông tin điện tử của UBND quận 7 địa chỉ: www.quan7.hochiminhcity.gov.vn).

Căn cứ khoản 2 điều 14 quyết định số 47/2013/QĐ-UBND, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả tuyển dụng về Hội đồng tuyển dụng viên chức quận (Phòng Nội vụ quận số 07 đường Tân Phú, phường Tân Phú). Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành trong xét tuyển.

Đề nghị Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử quận, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận 7; Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận, Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc quận niêm yết kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tại trụ sở làm việc.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và đào tạo quận thông báo đến các cơ quan có liên quan và các thí sinh dự tuyển được biết./.Nơi nhận :

- TT UBND quận;

- Văn phòng UBND quận;

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch;

- Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS thuộc quận;- Lưu: VT(NV Tr).

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Lê Trọng Hiếu

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương