Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang9/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13biÓu c«ng khai dù to¸n khèi ptth n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11 /02/2009 cña UBND tØnh) 

§vt: TriÖu ®ång

TT

Tªn tr­êng

Tæng sè

NSNN cÊp

Trong ®ã

Trong ®ã

TiÕt kiÖm 10% thùc hiÖn CCTL t¨ng thªm

Thu häc phÝ

Giao
æn ®Þnh

Giao kh«ng æn ®Þnh

Tæng sè thu

Huy ®éng 40% thùc hiÖn CCTL t¨ng thªm

 

 

1=2+6

2=3+4

3

4

5

6

7=6*40%

 

Tæng sè:

225.172

213.175

211.513

1.662

1.498

11.997

4.799

 

Thµnh phè thÞ x·

16.738

15.598

15.598

0

97

1.140

456

1

Tr­êng THPT Hµm Rång

5.264

4.974

4.974

 

30

290

116

2

Tr­êngTHPT §µo Duy Tõ

5.407

5.087

5.087

 

30

320

128

3

Tr­êng THPT SÇm S¬n

2.354

2.104

2.104

 

14

250

100

4

Tr­êng THPT BØm S¬n

3.713

3.433

3.433

 

23

280

112

 

§ång b»ng

135.324

125.511

125.311

200

806

9.813

3.925

1

Tr­êng THPT Hµ Trung

3.682

3.397

3.397

 

22

285

114

2

Tr­êng THPT Hoµng LÖ Kha

3.437

3.223

3.223

 

18

214

86

3

Tr­êng THPT Ba §×nh

4.263

3.973

3.973

 

26

290

116

4

Tr­êng THPT Mai Anh TuÊn

3.269

2.994

2.994

 

18

275

110

5

Tr­êng THPT HËu Léc I

3.439

3.204

3.204

 

20

235

94

6

Tr­êng THPT HËu Léc 2

3.174

2.945

2.945

 

20

229

92

7

Tr­êng THPT HËu Léc 3

2.426

2.231

2.231

 

13

195

78

8

Tr­êng THPT HËu Léc 4

3.138

2.950

2.950

 

19

188

75

9

Tr­êng THPT L­¬ng §¾c B»ng

4.195

3.815

3.815

 

25

380

152

10

Tr­êng THPT Ho»ng Ho¸ II

4.332

4.020

4.020

 

25

312

125

11

Tr­êng THPT Ho»ng Ho¸ III

3.062

2.845

2.845

 

21

217

87

12

Tr­êng THPT Ho»ng Ho¸ 4

3.109

2.849

2.849

 

21

260

104

13

Tr­êng THPT Qu¶ng X­¬ng I

3.304

3.019

3.019

 

19

285

114

14

Tr­êng THPT Qu¶ng X­¬ng II

3.734

3.464

3.464

 

20

270

108

15

Tr­êng THPT Qu¶ng X­¬ng III

3.714

3.454

3.454

 

23

260

104

16

Tr­êng THPT Qu¶ng X­¬ng IV

2.804

2.680

2.680

 

17

124

48

17

Tr­êng THPT TØnh Gia I

4.072

3.788

3.788

 

23

284

114

18

Tr­êng THPT TØnh Gia II

3.743

3.443

3.443

 

23

300

120

19

Tr­êng THPT TØnh Gia III

3.912

3.665

3.465

200

21

247

99

20

Tr­êng THPT N«ng Cèng I

3.257

2.987

2.987

 

20

270

108

21

Tr­êng THPT N«ng Cèng II

2.698

2.536

2.536

 

16

162

65

22

Tr­êng THPT N«ng Cèng III

2.616

2.421

2.421

 

15

195

78

23

Tr­êng THPT N«ng Cèng 4

2.518

2.327

2.327

 

16

191

76

24

Tr­êng THPT §«ng S¬n I

4.127

3.854

3.854

 

25

273

109

25

Tr­êng THPT §«ng S¬n 2

2.336

2.161

2.161

 

12

175

70

26

Tr­êng THPT TriÖu S¬n I

3.386

3.138

3.138

 

21

248

99

27

Tr­êng THPT TriÖu S¬n II

3.075

2.835

2.835

 

19

240

96

28

Tr­êng THPT TriÖu S¬n 3

2.775

2.651

2.651

 

18

124

50

29

Tr­êng THPT TriÖu S¬n 4

2.576

2.376

2.376

 

17

200

80

30

Tr­êng THPT Lª Lîi

4.607

4.307

4.307

 

28

300

120

31

Tr­êng THPT Lª Hoµn

3.181

2.911

2.911

 

18

270

108

32

Tr­êng THPT Lam Kinh

3.044

2.814

2.814

 

18

230

92

33

Tr­êng THPT Thä Xu©n 4

2.195

1.995

1.995

 

13

200

80

34

Tr­êng THPT ThiÖu Ho¸

3.683

3.343

3.343

 

23

340

136

35

Tr­êng THPT Lª V¨n H­u

4.225

3.884

3.884

 

26

341

136

36

Tr­êng THPT NguyÔn Qu¸n Nho

2.386

2.201

2.201

 

12

185

74

37

Tr­êng THPT Yªn §Þnh I

3.650

3.368

3.368

 

23

282

113

38

Tr­êng THPT Yªn §Þnh II

2.971

2.753

2.753

 

18

218

87

39

Tr­êng THPT Yªn §Þnh 3

2.179

2.039

2.039

 

12

140

56

40

Tr­êng THPT Thèng NhÊt

1.921

1.816

1.816

 

9

105

42

41

Tr­êng THPT Tèng Duy T©n

1.827

1.720

1.720

 

12

107

43

42

Tr­êng THPT VÜnh Léc

3.282

3.115

3.115

 

21

167

67

 

Nói thÊp

26.879

26.234

26.034

200

219

645

258

1

Tr­êng THPT Th¹ch Thµnh I

4.098

4.028

3.828

200

24

70

28

2

Tr­êng THPT Th¹ch Thµnh II

2.725

2.665

2.665

 

28

60

24

3

Tr­êng THPT CÈm Thuû I

3.784

3.664

3.664

 

29

120

48

4

Tr­êng THPT CÈm Thuû II

2.483

2.413

2.413

 

19

70

28

5

Tr­êng THPT Ngäc LÆc

4.121

4.051

4.051

 

54

70

28

6

Tr­êng THPT Lª Lai

3.483

3.398

3.398

 

25

85

34

7

Tr­êng THPT Nh­ Thanh 2

2.238

2.168

2.168

 

8

70

28

8

Tr­êng THPT Nh­ Thanh

3.947

3.847

3.847

 

32

100

40

 

Nói cao

46.231

45.832

44.570

1.262

376

399

160

1

Tr­êng THPT Th¹ch Thµnh III

2.913

2.803

2.703

100

29

110

44

2

Tr­êng THPT Th¹ch Thµnh 4

1.992

1.973

1.973

 

7

19

8

2

Tr­êng THPT CÈm Thuû III

2.706

2.668

2.668

 

18

38

15

3

Tr­êng THPT Lang Ch¸nh

3.359

3.319

3.319

 

36

40

16

4

Tr­êng THPT B¸ Th­íc

3.820

3.800

3.800

 

29

20

8

5

Tr­êng THPT B¸ Th­íc 3

2.367

2.367

2.167

200

12

 

 

6

Tr­êng THPT Hµ V¨n Mao

3.911

3.894

3.894

 

45

17

7

7

Tr­êng PTTH B¾c S¬n

3.078

3.078

2.898

180

13

 

 

8

Tr­êng THPT Quan Ho¸

3.114

3.109

3.009

100

31

5

2

9

Tr­êng THPT Quan S¬n

3.611

3.606

3.406

200

36

5

2

10

Tr­êng THPT M­êng L¸t

2.236

2.232

2.032

200

25

4

2

11

Tr­êng THPT CÇm B¸ Th­íc

4.843

4.797

4.797

 

32

46

18

12

Tr­êng THPT Th­êng Xu©n II

2.701

2.661

2.661

 

32

40

16

13

Tr­êng THPT Nh­ Xu©n 2

1.836

1.836

1.636

200

6

 

 

14

Tr­êng THPT Nh­ Xu©n

3.744

3.689

3.607

82

25

55

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương