Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ñy ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 422 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2009


QuyÕt ®Þnh

C«ng bè c«ng khai sè liÖu dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2009
Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh 192/2004/Q§-TTg ngµy 16/11/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®­îc NSNN hç trî, c¸c dù ¸n ®Çu t­ XDCB cã sö dông vèn NSNN, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c¸c quü cã nguån tõ NSNN vµ c¸c quü cã nguån tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n;

C¨n cø Th«ng t­ 03/2005/TT-BTC ngµy 06/01/2005 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ chÕ ®é b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 108/2008/NQ-H§ND ngµy 20/12/2008 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ kho¸ 15, kú häp thø 12 vÒ dù to¸n thu NSNN, chi NS§P vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m 2009,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. C«ng bè c«ng khai sè liÖu dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2009.

(Cã phô lôc ®Ýnh kÌm).§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n tØnh, Ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh; Thñ tr­ëng c¸c Së, Ban, Ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: TM. Uû ban nh©n d©n

- Nh­ ®iÒu 3, QuyÕt ®Þnh; Chñ tÞch- Bé Tµi chÝnh(b¸o c¸o);

- V¨n phßng TØnh uû;

- C¸c Së, Ban ngµnh;

- UBND c¸c huyÖn, TX, TPhè;

- ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n tØnh;

- L­u: VT, KTTC (Q§KP 9018).
Mai V¨n Ninh (®· ký)phô lôc sè 6


BiÓu sè 2 KH/§P

c«ng khai c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2009 cña UBND tØnh)§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ångNéi

Dù to¸n

Ghi chó

TT

dung

2009

A

Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn

2.248.000

 

 

1

Thu néi ®Þa (Kh«ng kÓ dÇu th«)

2.220.000

 

 

2

Thu tõ dÇu th«

 

 

 

3

Thu tõ xuÊt khÈu, nhËp khÈu

28.000

 

 

4

Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Thu c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

7.161.793

 

 

1

Thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng h­ëng theo ph©n cÊp

2.213.000

 

 

 

- C¸c kho¶n thu NS§P h­ëng 100%

2.213.000

 

 

 

- C¸c kho¶n thu ph©n chia NS§P h­ëng theo tû lÖ (%)

 

 

 

2

Bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ­¬ng

4.815.793

 

 

 

- Bæ sung c©n ®èi

2.438.754

 

 

 

- Bæ sung cã môc tiªu

1.753.509

 

 

 

- Nguån thùc hiÖn CCTL 450 lªn 540

623.530

 

 

3

Huy ®éng CCTL tõ 10%, HP, VP vµ n¨m tr­íc chuyÓn sang

133.000

 

 

 

 

 

 

 

C

Chi c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

7.161.793

 

 

1

Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn

2.066.233

 

 

2

Chi th­êng xuyªn

4.879.200

 

 

3

Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh

3.230

 

 

4

Chi viÖn trî tØnh Hña Ph¨n (Lµo)

3.000

 

 

5

Dù phßng

210.130

 

 

 

 

 

 

 

D

thu - chi kh«ng c©n ®èi ng©n s¸ch

68.100

 

 

 

 

 

 

 
phô lôc sè 6


BiÓu sè 7A KH/§P
chi tiÕt c«ng khai dù to¸n thu NSNN n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2009 cña UBND tØnh)

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång
TT

Néi dung

dù to¸n 2009

ghi chó
A

thu NSNN trªn ®Þa bµn

 

 
*

Tæng c¸c kho¶n thu c©n ®èi NSNN

2.248.000

 
I

Thu tõ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc

2.220.000

 
1

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc Trung ­¬ng

850.000

 
2

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng

97.000

 
3

Thu tõ xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi

162.000

 
4

ThuÕ CTN ngoµi quèc doanh

310.000

 
5

LÖ phÝ tr­íc b¹

94.700

 
6

ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp

300

 
7

ThuÕ nhµ ®Êt

26.000

 
8

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n

40.000

 
9

Thu phÝ vµ lÖ phÝ

32.000

 
10

TiÒn sö dông ®Êt

450.000

 
11

Thu tiÒn cho thuª mÆt ®Êt, mÆt n­íc

16.000

 
12

Thu tõ hoa lîi c«ng s¶n

50.000

 
13

Thu kh¸c

25.000

 
14

Thu phÝ x¨ng dÇu

67.000

 
II

ThuÕ XK, NK,TT§B, VAT hµng nhËp khÈu do H¶i quan thu

28.000

 
 

Trong ®ã: +ThuÕ XK, NK, TT§B

5.000

 
 

+ ThuÕ VAT hµng nhËp khÈu

23.000

 
B

Tæng thu c©n ®èi NS§P

7.161.793

 
*

C¸c kho¶n c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

7.161.793

 
1

C¸c kho¶n thu 100%

2.213.000

 
2

Thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%)

 

 
3

Thu bæ sung tõ NSTW

4.815.793

 
4

Huy ®éng lµm l­¬ng tõ HP, VP vµ n¨m tr­íc chuyÓn sang

133.000

 
C

C¸c kho¶n thu kh«ng c©n ®èi NSNN

68.100

 
1

Thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt

8.000

 
2

Thu ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ATGT

30.500

 
3

Thu ph¹t hµnh chÝnh kh¸c ®­îc cÊp tr¶ l¹i

12.000

 
4

Thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng

17.600

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương