Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 13.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.63 Kb.
#1451


Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 2432 /Q§-UBND Thanh Hãa, ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2010


QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m 2010

tõ nguån t¹m øng Kho b¹c Nhµ n­íc.
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa 11, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§ - CP ngµy 10 th¸ng 02 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 83/2009/N§ - CP ngµy 15/10/2009 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§ - CP cña ChÝnh phñ; Th«ng t­ sè 03/2009/TT - BXD ngày 26/3/2009 Bé X©y dùng vÒ viÖc Quy ®Þnh chi tiÕt mét néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§ - CP ngµy 10 th¸ng 02 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh;

C¨n cø LuËt sè 38/2009/QH 12 ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Khãa XII, kú häp thø 5 th«ng qua ngµy 19/6/2009 vÒ viÖc s÷a ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c LuËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n; vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cña Nhµ n­íc cã liªn quan;

C¨n cø c«ng v¨n sè 7705/BTC - NSNN ngµy 15/6/2010 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc: " T¹m øng vèn Kho b¹c Nhµ n­íc "; vµ DuyÖt cña Kho b¹c Nhµ n­íc ngµy 05/7/2010;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1173/Q§ - UBND ngµy 17/4/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc: " Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: §­êng tõ ng· ba Voi ( Thµnh phè Thanh Hãa ) ®i thÞ x· SÇm S¬n, tØnh Thanh Hãa ";

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thanh Hãa t¹i v¨n b¶n sè 721/SKH§T - TH ngµy 06/5/2010 vÒ viÖc: " §Ò nghÞ giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ cho dù ¸n ®­êng giao th«ng tõ ng· ba Voi ®i thÞ x· SÇm S¬n ",

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m 2010 tõ nguån t¹m øng Kho b¹c Nhµ n­íc cho dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: §­êng giao th«ng tõ ng· ba Voi ®i thÞ x· SÇm S¬n; ®Ó c¸c ngµnh, huyÖn vµ chñ ®Çu t­ thùc hiÖn theo danh môc, møc vèn vµ môc tiªu kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy; Víi c¸c néi dung cô thÓ nh­ sau:

1. Chñ ®Çu t­: Së Giao th«ng VËn t¶i Thanh Hãa.

2. Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn giao kÕ ho¹ch ®ît nµy: 60.000,0 triÖu ®ång. ( S¸u m­¬i tû ®ång ).

3. Môc tiªu ®Çu t­: TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n.

4. Nguån vèn: Tõ nguån vèn theo 7705/BTC - NSNN ngµy 15/6/2010 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc: " T¹m øng vèn Kho b¹c Nhµ n­íc ".

§iÒu 2.

1. C¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Giao th«ng VËn t¶i, c¸c ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan c¨n cø vµo møc vèn vµ môc tiªu ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt t¹i ®iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ®¶m b¶o theo ®óng LuËt X©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan cña Nhµ n­íc; qu¶n lý vµ sö dông vèn ®­îc giao ®óng môc ®Ých.

2. Së Giao th«ng VËn t¶i phèi hîp víi Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tiÕp tôc chñ ®éng ®Êu mèi víi Bé Tµi chÝnh, c¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng cã liªn quan ®Ó t¹m øng tiÕp vèn Kho b¹c Nhµ n­íc theo tiÕn dé ®Ó thùc hiÖn dù ¸n.

3. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së Tµi chÝnh, Së X©y dùng, Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn ngµnh, ®¬n vÞ; ®ång thêi phèi hîp víi chñ ®Çu t­ trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña chñ ®Çu t­, ®¶m b¶o theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, X©y dùng, Giao th«ng VËn t¶i, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Hãa, Chñ tÞch UBND huyÖn Qu¶ng X­¬ng, Chñ tÞch UBND thÞ x· SÇm S¬n, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§ ( ®Ó thùc hiÖn );

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh;

- L­u: VT, KTTC Thn2010129 ( 15 ).
Mai V¨n Ninh (®· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 13.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương