TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 10.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.17 Kb.
#2748
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1016 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1994
QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubND tØnh thanh hãa


V/v thu håi ®Êt cña Cöa hµng l­¬ng thùc Hµm RångChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸


- C¨n cø §iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 11/7/1989.

- C¨n cø §iÒu 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993.

- XÐt nhu cÇu sö dông ®Êt: Cña XÝ nghiÖp Th­¬ng binh s¶n xuÊt §«ng S¬n.

ý kiÕn tho¶ thuËn cña UBND ph­êng Hµm Rång, UBND ThÞ x· Thanh Ho¸ tê tr×nh sè 01 ngµy 31/01/1994.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, tê tr×nh sè 265 R§/TH ngµy 30/5/1994.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña Cöa hµng l­¬ng thùc Hµm Rång giao cho XÝ nghiÖp Th­¬ng binh s¶n xuÊt §«ng S¬n qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt. Víi tæng diÖn tÝch 4030 m2.

Trong ®ã : 1- §Êt n«ng nghiÖp: 0

2- §Êt kh¸c: §Êt thæ c­ cò 4030 m2.

Gåm c¸c thöa sè: T5: 223

B¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Hµm Rång - ThÞ x· Thanh Ho¸, tû lÖ 1/500

§iÒu 2 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Êt kÞp thêi cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông theo quy ho¹ch.

§iÒu 3 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm:

- Gi÷ nguyªn mÆt b»ng ®Êt ®ai theo hiÖn tr¹ng ®­îc giao.

- KÞp thêi lËp LCKTKT, mÆt b»ng quy ho¹ch vµ hoµn chØnh thñ tôc sö dông ®Êt tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh giao quyÒn sö dông ®Êt.

- §Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông ®Êt cò (theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6 - §iÒu 79 LuËt ®Êt ®ai). Sù dÒn bï nµy do 2 bªn tho¶ thuËn, cã sù thèng nhÊt cña ngµnh Tµi chÝnh.

- Nép tiÒn sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh 1731 TCTN/UBTH ngµy 16/12/1993 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 4 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban QLR§ tØnh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng Hµm Rång, Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng l­¬ng thùc Hµm rång, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch

- L­u VP-R§. §· ký


NguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 10.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương