Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 10.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.83 Kb.
#2867

Uû ban Nh©n d©n

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1029 XD/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 1977


quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v duyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh

Cöa hµng vËt liÖu kiÕn thiÕt huyÖn Quan Ho¸Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp, theo S¾c lÖnh sè 51/LCT, ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- XÐt ®Ò nghÞ xin ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh cña Ty Th­¬ng nghiÖp Thanh Ho¸ trang trong Tê tr×nh sè: 651 ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 1977 ®Ò nghÞ cña Ty X©y dùng trong Tê tr×nh sè 1164 ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 1976, sau khi ®· cã ý kiÕn nhÊt trÝ cña Uû ban N«ng nghiÖp tØnh trong C«ng v¨n sè 47 R§ ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 1976 vµ Uû ban Nh©n d©n huyÖn Quan Ho¸.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh Cöa hµng vËt liÖu kiÕn thiÕt huyÖn Quan Ho¸ trªn khu ®Êt thuéc x· Håi Xu©n, Trung H¹, huyÖn Quan Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

Ghi chó:

§Þa ®iÓm 1: Kho l©m s¶n - HTX Chßm Kh¨m - X· Håi Xu©n

§Þa ®iÓm 2: Kho l©m s¶n - HTX Chßm Ban - x· Håi Xu©n

§Þa ®iÓm 3: Khu V¨n phßng - HTX Chßm Ban - x· Håi Xu©n

§Þa ®iÓm 4: Kho l©m s¶n - HTX Xµy - Trung H¹

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy chØ lµm c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t, th¨m dß vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc x©y dùng c«ng tr×nh; kh«ng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t vèn, khëi c«ng x©y dùng vµ cÊp giÊy trÝch lôc sö dông ®Êt ®ai, khi ch­a cã QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt, tæng mÆt b»ng x©y dùng vµ cÊp giÊy phÐp dïng ®Êt (kÓ c¶ c«ng tr×nh TW x©y dùng trong tØnh).

§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, c¸c «ng Thñ tr­ëng UBND Quan Ho¸ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Lª V¨n Lôc


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương