Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.32 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.32 Mb.
#1557
  1   2   3   4   5   6   7
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 128 /Q§-UBND Thanh Hãa, ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2009


quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m 2009.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa 11, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§ - CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§ - CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§ - CP vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cña Nhµ n­íc cã liªn quan;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1676/Q§ - TTg ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc: Giao dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2009; QuyÕt ®Þnh sè 260/Q§ - BKH ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2008 cña Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ viÖc: Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn thuéc ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2009 cho tØnh Thanh Hãa; vµ QuyÕt ®Þnh sè 2615/Q§ - BTC ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2008 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc: Giao dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2009 cho tØnh Thanh Hãa;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 107/2008/NQ - H§ND ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2008 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸, kho¸ XV, kú häp thø 12 vÒ viÖc: " Th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m 2009 tØnh Thanh Hãa "; QuyÕt ®Þnh sè 4348/2008/Q§ - UBND ngµy 31/12/2008 cña UBND tØnh vÒ viÖc phª duyÖt ®Çu t­ ph¸t triÓn tØnh Thanh Hãa n¨m 2009;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thanh Hãa t¹i v¨n b¶n sè 19/SKH§T - TH ngµy 07/01/2008 vÒ viÖc: " §Ò nghÞ giao kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn ®ît I - n¨m 2009 ",QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m 2009 cho c¸c ngµnh, huyÖn vµ c¸c chñ ®Çu t­ thùc hiÖn theo danh môc, møc vèn vµ môc tiªu kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy; cô thÓ nh­ sau:

1. Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn giao kÕ ho¹ch ®ît nµy: 1.291.690,0 triÖu ®ång. ( Mét ngh×n hai tr¨m chÝn m­¬i mèt tû, s¸u tr¨m chÝn m­¬i triÖu ®ång ). ( Cã phô biÓu chi tiÕt kÌm theo ).

Trong ®ã:

a) Nguån vèn c©n ®èi ng©n s¸ch tØnh: 309.250,0 triÖu ®ång.

b) Nguån vèn TW hç trî theo môc tiªu: 883.640,0 triÖu ®ång.

c) Vèn n­íc ngoµi: 98.800,0 triÖu ®ång.( Chi tiÕt cã phô lôc kÌm theo ).

2. Nguån vèn cßn l¹i giao kÕ ho¹ch sau: 279.232,0 triÖu ®ång.

Trong ®ã:

a) Nguån vèn c©n ®èi ng©n s¸ch tØnh: 68.000,0 triÖu ®ång.

b) Nguån vèn TW hç trî theo môc tiªu: 86.032,0 triÖu ®ång.

c) Vèn sù nghiÖp dµnh cho ®Çu t­: 116.200,0 triÖu ®ång.


§iÒu 2.

1. Giao Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c¨n cø vµo néi dung phª duyÖt t¹i ®iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy th«ng b¸o chi tiÕt, cô thÓ møc vèn vµ môc tiªu ®Çu t­ kÌm theo cho c¸c ngµnh, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c chñ ®Çu t­ thùc hiÖn.

2. §èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®· ®­îc H§ND tØnh th«ng qua nh­ng ch­a cã ®ñ hå s¬ thñ tôc; giao cho Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ th«ng b¸o cô thÓ danh môc dù ¸n ®Ó chñ ®Çu t­ chuÈn bÞ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc; ®ång thêi tæng hîp, b¸o c¸o ®Ò xuÊt Chñ tÞch UBND tØnh giao kÕ ho¹ch sau khi dù ¸n cã ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh.

3. C¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan, c¸c chñ ®Çu t­ c¨n cø møc vèn vµ môc tiªu ®­îc giao thùc hiÖn ®óng tr×nh tù theo ®óng LuËt X©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan cña Nhµ n­íc.


§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§ (®Ó thùc hiÖn);

- C¸c Bé: KH & §T, TC (®Ó B/c¸o);

- TT TØnh uû, TT H§ND tØnh (®Ó B/c¸o);

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh;

- L­u: VT, KTTC Thn20912.


Mai V¨n Ninh (®· ký)Phô biÓu:

Chi tiÕt giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­­ ph¸t triÓn n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§ - UBND ngµy 13/01/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa).

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

Sè TT

Danh môc dù ¸n

Yªu cÇu vèn

§· ®Çu t­

Vèn cßn thiÕu

KÕ ho¹ch n¨m 2009

Chñ ®Çu t­­

Môc tiªu ®Çu t­­

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tæng sè:

 

 

 

1,291,690

 

 

A

Nguån vèn c©n ®èi ng©n s¸ch tØnh.

 

 

 

309,250

 

 

A.1

Bè trÝ tr¶ nî vay.

 

 

 

8,880

 

Giao Së Tµi chÝnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc hoµn tr¶ nî vay Ng©n hµng ph¸t triÓn.

A.2

Thùc hiÖn dù ¸n.

 

 

 

292,870

 

 

I

Bè trÝ vèn thanh to¸n khèi l­­îng vµ hoµn thµnh c¸c dù ¸n ®· ®Çu t­­ theo c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tõ n¨m 2006 - 2008.

 

 

 

40,000

 

 

1

§Çu t­­ c¸c c«ng tr×nh cÊp huyÖn qu¶n lý theo Q§ 4100/2005/Q§ - UBND ngµy 30/12/2005 cña UBND tØnh.

151,880

97,213

54,667

20,000

 

Chi tiÕt cã phô biÓu 1 kÌm theo

2

Hç trî ®Çu t­ trô së c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­­íc cÊp x· theo Q§ 3923/2006/Q§ -UBND ngµy 29/12/2006 cña UBND tØnh.

160,664

71,000

89,664

20,000

 

Chi tiÕt cã phô biÓu 2 kÌm theo

II

Dù ¸n chuyÓn tiÕp.

 

 

 

129,130

 

 

1

Trô së lµm viÖc liªn c¬ quan c¸c së T­­ ph¸p - Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng.

23,277

13,993

9,284

4,000

Së X©y dùng

Hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

2

Nhµ c«ng vô - TØnh ñy Thanh Hãa.

10,796

5,400

5,396

3,000

V¨n phßng TØnh ñy

-nt-

3

Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ lµm viÖc Ban Tuyªn gi¸o vµ Uû ban KiÓm tra TØnh uû.

5,089

2,200

2,889

1,800

Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû

-nt-

4

C¶i t¹o, n©ng cÊp vµ më réng trô së lµm viÖc HuyÖn uû CÈm Thuû.

5,063

2,050

3,013

2,000

HuyÖn uû CÈm Thuû

-nt-

5

Trô së lµm viÖc c¬ quan HuyÖn uû TÜnh Gia.

7,625

2,050

5,575

3,900

HuyÖn uû TÜnh Gia

-nt-

6

Trô së lµm viÖc H§ND - UBND huyÖn Th¹ch Thµnh.

10,283

5,750

4,533

2,700

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

-nt-

7

Trô së lµm viÖc H§ND - UBND huyÖn Nga S¬n.

15,017

8,550

6,467

3,200

UBND huyÖn Nga S¬n

-nt-

8

X©y dùng, më réng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp trô së lµm viÖc c¬ quan H§ND - UBND huyÖn Nh­­ Xu©n.

7,949

4,250

3,699

2,000

UBND huyÖn Nh­­ Xu©n

-nt-

9

Trô së huyÖn ñy Hµ Trung.

9,312

6,550

2,762

1,000

HuyÖn ñy Hµ Trung

-nt-

10

C¶i t¹o, n©ng cÊp trô së lµm viÖc Thanh tra tØnh.

4,235

2,000

2,235

1,400

Thanh tra tØnh

-nt-

11

Tr­êng Th­­¬ng m¹i vµ Du lÞch.

19,539

8,000

11,539

6,000

Tr­êng trung cÊp nghÒ Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch.

-nt-

12

Nhµ KTX sè 3 - Tr­­êng ChÝnh trÞ tØnh

7,758

3,050

4,708

3,000

Tr­êng ChÝnh trÞ tØnh

-nt-

13

Khai quËt, kh¶o cæ ®ît 3 vµ hµng rµo b¶o vÖ di tÝch lÞch sö §µn tÕ Nam Giao t¹i x· VÜnh Thµnh, huyÖn VÜnh Léc.

1,317

803

514

400

Së V¨n Ho¸, ThÓ Thao vµ Du lÞch

-nt-

14

H¹ tÇng khu t¸i ®Þnh c­­ x· Xu©n Lam - Thä Xu©n ( PhÇn vèn ng©n s¸ch ®Çu t­ ).

23,778

12,000

11,778

5,000

UBND huyÖn Thä Xu©n

-nt-

15

Khu nghÜa ®Þa x· Xu©n Lam huyÖn Thä Xu©n phôc vô GPMB vµnh ®ai I Khu di tÝch lÞch sö Lam Kinh, tØnh Thanh Ho¸.

4,892

3,000

1,892

1,000

UBND huyÖn Thä Xu©n

-nt-

16

BÕn phµ qua s«ng M· thuéc ®Þa phËn huyÖn Yªn §Þnh, huyÖn VÜnh Léc.

6,054

3,400

2,654

1,500

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

17

Tr¹m b¬m t­­íi x· Nga T©n, tr¹m b¬m t­íi x· Nga TiÕn Nga S¬n.

6,990

2,200

4,790

1,500

UBND huyÖn Nga S¬n

-nt-

18

Kiªn cè kªnh B2,B4,B6,B1,B1-2 tr¹m b¬m Nam S«ng M· huyÖn Yªn §Þnh.

18,467

7,000

11,467

6,700

UBND huyÖn Yªn §Þnh

-nt-

19

CÇu Ngäc LÉm, huyÖn N«ng Cèng.

7,893

3,100

4,793

3,000

UBND huyÖn N«ng Cèng

-nt-

20

CÇu Tam §iÖp, TX BØm S¬n (phÇn NS tØnh ®Çu t­­).

11,265

5,000

6,265

3,500

UBND TX BØm S¬n

-nt-

21

Mua s¾m trang thiÕt bÞ y tÕ BÖnh viÖn Nhi.

22,448

10,000

22,448

10,000

BÖnh viÖn Nhi

-nt-

22

Tr­­êng qu©n sù ®Þa ph­¬ng (PhÇn NS tØnh hç trî).

7,330

5,000

2,330

2,000

Bé chØ huy qu©n sù tØnh

-nt-

23

S÷a ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp TTBHXH tØnh Thanh Ho¸.

8,984

5,510

3,474

2,400

Trung t©m b¶o trî x· héi Thanh Ho¸

-nt-

24

Tr­­êng Kü thuËt Ph¸t thanh truyÒn h×nh.

21,451

15,662

5,789

1,300

Tr­êng Kü thuËt Ph¸t thanh truyÒn h×nh

Hoµn thµnh h¹ng môc bæ sung nhµ häc thùc hµnh ®iÖn l¹nh, c¶i t¹o nhµ c¬ khÝ, ®­êng bª t«ng vµ thiÕt bÞ ®µo t¹o nghÒ (bao gåm c¶ chi kh¸c).

25

V¨n phßng Héi g¾n víi Trung t©m Gi¸o dôc d¹y nghÒ cho ng­­êi mï - Héi ng­­êi Mï tØnh Thanh Ho¸ (phÇn NS tØnh hç trî).

3,120

2,290

830

830

TØnh héi ng­êi Mï Thanh Ho¸.

KÕt hîp víi nguån huy ®éng hîp ph¸p kh¸c cña chñ ®Çu t­ hoµn thµnh dù ¸n.

26

Tr­êng cao ®¼ng y tÕ Thanh Ho¸

35,696

4,100

31,596

9,000

Tr­­êng cao ®¼ng y tÕ Thanh Ho¸

Hoµn thµnh nhµ gi¶ng ®­êng vµ san l¾p mÆt b»ng; triÓn khai h¹ng môc nhµ hiÖu bé + v¨n phßng bé m«n (bao gåm c¶ chi kh¸c).

27

Båi th­­êng thiÖt h¹i GPMB dù ¸n x©y dùng më réng Tr­êng Cao ®¼ng ytÕ Thanh Ho¸.

1,000

 

1,000

1,000

Tr­­êng cao ®¼ng y tÕ Thanh Ho¸

Hoµn thµnh båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh.

28

Khu di tÝch lÞch sö Lam Kinh.

 

49,403

 

5,000

Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch

KÕ hîp víi nguån TW hç trî cã môc tiªu (tæng sè vèn lµ 15.000 triÖu ®ång) ®Ó thanh to¸n khèi l­­îng hoµn thµnh vµ hoµn thµnh h¹ng môc b¶o tån, t«n t¹o ®­êng néi bé, TBA ®Òn Trung tóc v­¬ng Lª Lai (bao gåm c¶ chi kh¸c); chuÈn bÞ ®Çu t­­ dù ¸n t«n t¹o toµ chÝnh ®iÖn.

29

Trô së liªn c¬ quan c¸c së: Tµi chÝnh - C«ng Th­­¬ng.

47,484

7,846

39,638

10,000

Së X©y dùng

TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n.

30

Trô së lµm viÖc c¬ quan së Tµi nguyªn vµ M«i tr­­êng.

30,334

4,000

26,334

9,000

Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­­êng

-nt-

31

Kiªn cè ho¸ kªnh tr¹m b¬m Ch©u Léc, huyÖn HËu Léc.

24,950

6,100

18,850

7,000

UBND huyÖn HËu Léc

-nt-

32

TuyÕn ®­­êng trôc trung t©m khu Trung t©m hµnh chÝnh - §« thÞ trung t©m vïng miÒn nói phÝa T©y tØnh Thanh Ho¸ - G§I.

49,856

5,490

44,366

15,000

Së X©y dùng

-nt-

III

Dù ¸n khëi c«ng míi.

 

 

 

123,740

 

 

1

X©y dùng nhµ tang lÔ tØnh.

49,735

 

49,735

15,000

Së X©y dùng

Thùc hiÖn ®Òn bï GPMB; san nÒn vµ triÓn khai h¹ng môc nhµ tang lÔ (bao gåm c¶ chi kh¸c).

2

§­êng Lý Tù Träng (®o¹n tõ ch©n nói Tr­êng LÖ ®Õn ®­­êng Lª Th¸nh T«ng) - G§1 (phÇn NS tØnh ®Çu t­­).

30,213

 

30,213

10,000

UBND TX SÇm S¬n

TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n .

3

§­­êng H¶i Long - Xu©n Du - Sim, huyÖn Nh­­ Thanh.

26,860

 

26,860

8,000

UBND huyÖn Nh­ Thanh

-nt-

4

§­­êng BØm S¬n ®i thÞ trÊn Nga S¬n (®o¹n tõ cÇu §a Nam ®Õn thÞ trÊn Nga S¬n).

22,018

 

22,018

8,000

UBND huyÖn Nga S¬n

-nt-

5

CÇu Nam Khª, huyÖn HËu Léc

15,113

 

15,113

5,000

Së Giao th«ng vËn t¶i

-nt-

6

CÇu §«ng Ph¸t, nèi khu chung c­­ §«ng Ph¸t víi khu d©n c­­ ph­êng §«ng VÖ, ®­êng §«ng T©y TP. Thanh Ho¸.

10,132

 

10,132

5,000

UBND TP Thanh Ho¸

-nt-

7

Tr­­êng cao ®¼ng ThÓ dôc ThÓ thao.

84,594

 

84,594

15,000

Tr­­êng Cao ®¼ng TDTT

TriÓn khai thùc hiÖn h¹ng môc nhµ gi¶ng ®­êng - Th­ viÖn; ph¸ dì c«ng tr×nh cò (bao gåm c¶ chi kh¸c).

8

§­­êng §«ng H­­¬ng 2, T.P Thanh Ho¸ ( PhÇn NS tØnh hç trî 50% kinh phÝ x©y l¾p ).

10,645

 

10,645

4,500

UBND TP Thanh Ho¸

KÕt hîp víi nguån cña thµnh phè ®Ó triÓn khai dù ¸n.

9

CÊp n­­íc sinh ho¹t thÞ trÊn huyÖn M­­êng L¸t

8,273

 

8,273

4,000

UBND huyÖn M­êng L¸t

TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n

10

B¶o tån, t«n t¹o di tÝch ChiÕn khu Ngäc Tr¹o.

12,231

 

12,231

3,000

UBND huyÖn Th¹ch Thµnh

Hoµn thµnh h¹ng môc t­îng ®µi; nhµ tr­ng bµy, qu¶n lý vµ dÞch vô l­u niÖm (bao gåm c¶ chi kh¸c).

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 1.32 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương