Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt namtải về 14.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích14.06 Kb.
#2816

Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam


TØnh Thanh Ho¸ §éc LËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1023 /Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh ho¸

V/v giao ®Êt cho C«ng ty VËt t­ tæng hîp Thanh Ho¸

x©y dùng ®­êng vµo nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n.

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05/7/1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001)

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP

- C¨n cø Th«ng t­ sè 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2002 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ h­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 117/Q§-CT ngµy 13/01/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ®­êng vµo nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n xuÊt khÈu.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 608/Q§-CT ngµy 27/02/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt - tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®­êng vµo nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n xuÊt khÈu huyÖn Nh­ Xu©n.

- XÐt Tê tr×nh sè: 74TT/UB ngµy 06/3/2003 cña Chñ tÞch UBND huyÖn Nh­ Xu©n kÌm theo ®¬n xin giao ®Êt ngµy 10/02/2003 cña C«ng ty VËt t­ Tæng hîp Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 226 /§C-QHKH ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2003.

QuyÕt ®Þnh

§iÒu1: Thu håi ®Êt t¹i x· Ho¸ Quú huyÖn Nh­ Xu©n giao cho C«ng ty VËt t­ tæng hîp Thanh Ho¸ sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng ®­êng vµo nhµ m¸y tinh bét s¾n.

- DiÖn tÝch ®Êt: 11.251,1 m2 (®Êt ë: 508m2, ®Êt lóa: 9.383,7 m2 ; ®Êt mµu: 311,4; ®Êt ao: 400m2; ®Êt v­ên t¹p: 648m2 ).

VÞ trÝ trªn b¶n ®å 299 x· Ho¸ Quú, tû lÖ 1/2000, tê sè: 05 c¸c thöa: 211/65; 264/570; 257/500; 265/156; 115/157;156/251,1; 184/88,7; 115/125,4; 102/50,4; 160/118,1; 156/224; 115/141,7; 101/120; 256/581; 246/400; 248/119,6; 249/279,5; 257/94,5; 226/58,5; 152/236,5; 226/50; 222/155,4; 224/222,8; 247/224; 180/10; 223/120; 252/400; 224/470; 114/321,7; 92/188; 92/91; 144/559,6; 157/357,6; 101/200; 101/557; ®Êt kh«ng thöa sè: 2.987m2.

§iÒu 2: Chñ tÞch UBND huyÖn Nh­ Xu©n cã tr¸ch nhiÖm:

- QuyÕt ®Þnh thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (GCNQSD§) hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt ë trªn GCNQSD§ cho c¸c chñ cã ®Êt bÞ thu håi.

- ChØ ®¹o c¸c hé gia ®×nh cã ®Êt bÞ thu håi kÞp thêi bµn giao cho chñ ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n.

- Chñ tr× cïng víi chñ ®Çu t­ tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.§iÒu 3: Gi¸m ®èc C«ng ty VËt t­ tæng hîp Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Båi th­êng thiÖt h¹i cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo ph­¬ng ¸n ®­îc duyÖt.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- Kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d, kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ.§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Nh­ Xu©n, Chñ tÞch UBND x· Ho¸ Quú vµ Gi¸m ®èc C«ng ty VËt t­ tæng hîp Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 4 Q§. Phã chñ tÞch- L­u VP. (03qddc1023)L«i Xu©n Len (§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 14.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương