Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồngtải về 51.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích51.24 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBNDngày 04 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án, các chương trình trồng rừng có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn do nước ngoài viện trợ và vốn vay ưu đãi của Nhà nước đều phải sử dụng cây con đảm bảo tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn theo quy định này.Điều 3. Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn

Số

TT

Loài cây

Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn

Quy trình, quy phạm áp dụng

Tuổi cây

(tháng)

Chiều cao (cm)

ĐK

cổ rễ (mm)

Đặc điểm hình thái

1

Thông 3 lá

(Pinus kesiya)

6-8

15-20

1,5-2

Cây đã có màu xanh lục, thân cứng và bắt đầu hóa gỗ.

theo QĐ số 1517/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

2

Thông 2 lá

(Pinus merkusii)

10-12

20-30

2,5-3

Cây đã có màu xanh lục, thân cứng và bắt đầu hóa gỗ.

theo QĐ số 1517/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

3

Keo lá tràm

(Acacia auriculiformis)

3-4

20-35

2-3

Cây đã có màu xanh, cứng cáp; không có sâu bệnh, cụt ngọn, cong queo.

theo QĐ số 1519/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

4

Keo tai tượng

(Acacia mangium)

3-4

20-35

2-3

Cây đã có màu xanh, cứng cáp; không có sâu bệnh, cụt ngọn, cong queo.

theo QĐ số1519/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

Số

TT

Loài cây

Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn

Quy trình,
quy phạm áp dụng


Tuổi cây

(tháng)

Chiều cao (cm)

ĐK

cổ rễ (mm)

Đặc điểm
hình thái


5

Keo lai giâm hom

(Acacia mangium x

A. auriculiformis)

3-4

20-35

2-3

Cây đã có màu xanh, cứng cáp; không có sâu bệnh, cụt ngọn, cong queo.

theo QĐ số 1519/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

6

Sao đen

(Hopera odorata)

12-14

≥ 25

> 4

Cây khoẻ mạnh, phát triển cân đối, không cong queo sâu bệnh.

theo QĐ số 1518/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

7

Dầu rái

(Dipterocapus alatus)

12-14

30 - 50

> 4

Cây khoẻ mạnh, phát triển cân đối, không cong queo sâu bệnh.

theo QĐ số 1518/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

8

Pơ mu

(Fokienia hodginsii)12-18

≥ 40

≥ 5

Cây xanh tốt, cân đối, thân thẳng, không bị sâu bệnh, cụt ngọn.

Ban hành theo QĐ số 1199/KHCN ngày 09/12/1994, của Bộ Lâm nghiệp

9

Dó trầm

(Aquilarria crassna Pierre)

> 12

≥ 40

≥ 3,5

Cây sinh trưởng tốt, cân đối, thân thẳng không sâu bệnh.

Ban hành theo QĐ số 2495/QĐ-BNN-KHCN, ngày 07/6/2001 của Bộ NN&PTNT.

10

Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro)


≥ 4
> 7

không bị sâu bệnh.

Ban hành theo QĐ số 05/2000/QĐ-BNN/KHCN, ngày 25/01/2000 của Bộ NN&PTNT.

11

Tre Điềm trúc

(cành chiết)(Dendrocalamus Latiflorus Munro)

- Cây con nuôi trong vườn ươm từ 3 đến 4 tháng.

- Cây con có bộ rễ phát triển, màu xanh tự nhiên, bộ rễ thứ cấp hoàn chỉnh.

- Cây con không bị sâu bệnh, dị tật; thân, cành lá không dập nát.


Ban hành theo QĐ số 51/2004/QĐ-BNN, ngày 19/10/2004 của Bộ NN&PTNT.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Các tổ chức, cá nhân có sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào tiêu chuẩn cây con xuất vườn này để công bố tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất cây giống trồng rừng của đơn vị mình, thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định.

2. Các đơn vị quản lý nhà nước căn cứ quy định này để thẩm định, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con trồng rừng đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; các đơn vị quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn cây con xuất vườn trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo chất lượng giống cây trồng rừng theo quy định./-TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Huỳnh Đức Hòa
: img -> doc
doc -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
doc -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
doc -> I. giã TỪ DỐi trá
doc -> Danh sách các công ty nhập khẩu và kinh doanh chè lớn của Maroc mido food company s. A
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
doc -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
doc -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC
doc -> Cơ sở lưu trú du lịch tại Thành phố Đà Lạt
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương