Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãNtải về 1.66 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Phụ lục 1

DANH MỤC HÓA CHẤT PHÂN LOẠI VÀ GHI NHÃN

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2011/TT-BCT

ngày tháng năm 2011 của Bộ Công Thương)


STT

Tên hoá chất

Số CASAcetonitrile (Methyl cyanide)

75-05-8Acrolein

107-02-8Acrylamide (2-Propene amide)

79-06-1Acrylonitrile

107-13-1Aldicarb (2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydeO(methylcarbamoyl)oxime)

116-06-3Aldrin (1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro,endo,exo-1,4:5.8-dimethanonaphthalene)

309-00-2Allyl alcohol (Vinyl carbinol)

107-18-6Allyl chloride

107-05-1Allylamine

107-11-9Alpha-hexachlorocyclohexane

319-84-6Alpha-naphthylthiourea

86-88-4Aluminium phosphide

20859-73-8Ammonia

7664-41-7Aminocarb (4-Dimethylamino-m-tolyl N-methylcarbamate)

2032-59-94-Aminobiphenyl ((1,1'-Biphenyl)-4-amine)

92-67-1Amiton

78-53-5Ammonium fluoride

12125-01-8Aniline (Benzeneamine)

62-53-3Aniline hydrochloride (Benzenamine hydrochloride)

142-04-1Anabasine

40774-73-0Antimony hydride (Stibine)

7803-52-3Arsenic (Grey arsenic) Asen

7440-38-2Arsenic acid

7778-39-4Arsenic (V) oxide hydrate

12044-50-7Arsenic trichloride Asen triclorua(Arsenic III chloride)

7784-34-1Arsenic trioxide

(Arsenic(III)oxide)1327-53-3Arsine (Arsenic trihydride)

7784-42-1Asbestos (anthophyllite)

12001-29-5Asbestos (crocidolite)

12001-28-4Asbestos (tremolite)

121732-73-5Azinphos-ethyl

2642-71-9Azinphos-methyl

86-50-0Barium azide

18810-58-7Barium cyanide

542-62-1Benz(a)anthracene (1,2-Benzoanthracene)

56-55-3Benzal chloride

98-87-3Benzene

71-43-2Benzene arsonic acid (Phenylarsonic acid)

98-05-51,4-benzoquinone

106-51-41,4-Benzenediamine dihydrochloride (1,4-Phenylenediamine dihydrochloride)

624-18-0Benzyl butyl phthalate

85-68-7Benzidine ((1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine)

92-87-5Benzotrichloride

98-07-7Benzoyl peroxide

94-36-0Beryllium (powder, compounds)

7440-41-7Beta-hexachlorocyclohexane

319-85-7Bis(chloromethyl) ether

542-88-1Bis (2,4,6-trinitrophenyl) amine


Bis(2-chloroethyl) sulphide (Sulfur mustar)

505-60-2 Boron trichloride

10294-34-5Boron bromide (Boron tribromide)

10294-33-4Boron trifluoride

7637-07-2Bromine

7726-95-6Bromomethane (Methyl bromide)

74-83-9 YBromoform

75-25-22-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol (b-Bromo-b-nitrotrimethyleneglycol)

52-51-71,3-Butadiene

106-99-0Chlorambucil

305-03-31-Chloro-3-nitrobenzene

121-73-31-Chloro-2-nitrobenzene

88-73-3(3-Chlorophenyl)acetonitrile

1529-41-52-Chloroaniline

95-51-23-Chloroaniline

108-42-9Cadmium chloride

10108-64-2Cadmium oxide

1306-19-0Cadmium sulfide

1306-23-6Calcium arsenate

7778-44-1Calcium cyanide

592-01-8Camphechlor (Chlorinated camphene)

8001-35-2Captafol (N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide)

2425-06-1Carbofuran (2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate)

1563-66-2Chlorfenvinphos

470-90-6 Chlorotrinitrobenzene

28260-61-9Crimidine

535-89-7Cyanthoate

3734-95-0Cycloheximide

66-81-9 Cyclotrimethylene trinitramine

121-82-4 Carbon disulfide

75-15-0Carbon monoxide

630-08-0Carbon tetrachloride

56-23-5Carbophenothion

786-19-6Chloral hydrate

302-17-0Chlorine

7782-50-5Chloroacetic acid

79-11-8Chloroacetonitrile

107-14-2Chloroaniline p-

106-47-8Chlorobenzene

108-90-7Chloroethanol

107-07-3Chlorodifluoromethane (R-22)

75-45-6Chloromethyl methyl ether

107-30-2Chlorpyrifos (O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate)

2921-88-2Chromium (VI) oxide

1333-82-0Chrysen (1,2-benzophenanthrene)

218-01-9Clopyralid

1702-17-6Copper (II) orthoarsenate

10103-61-4Crufomate (4-tert-Butyl-2-chlorophenyl methylmethylphosphoramidate)

299-86-5Cupric arsenite

10290-12-7Cyanamide

420-04-2Cyanides

74-90-81,1-Dimethylhydrazine

57-14-73-Chloro-1,2-dibromopropane

96-12-81,2-Dichloroethane

107-06-21,2-Diphenylhydrazine

122-66-72,3-Dichloroaniline

608-27-52,3-Dinitrotoluene

602-01-72,4-Dichloroaniline

554-00-72,4-Dichlorophenol

120-83-22,4-Dinitroaniline

97-02-92,4-Dinitrophenol

51-28-52,4-Dinitrotoluene

121-14-23,3'-Dichlorobenzidine

91-94-13,4-Dichloroaniline

95-76-13,4-Dinitrotoluene

610-39-92,5-Dichloroaniline

95-82-92,6-Dichloroaniline

608-31-12,6-Dinitrotoluene

606-20-2DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

50-29-3Dialifos

10311-84-9Diethylene glycol dinitrate2-(2-nitrooxyethoxy)ethyl nitrate

693-21-0Dimefox

115-26-4Dinitrophenol

51-28-5 Diphacinone

82-66-6Disulfoton

298-04-4 Demeton-o-methyl

867-27-6Demeton-s (O,O-Diethyl S-2-ethylthioethyl phosphorothioate)

126-75-0Demeton-s-methyl (S-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate)

919-86-8Diammonium hydrogen arsenate (Ammonium arsenate)

7784-44-3Diazinon

333-41-5Diazomethane (Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl) ester)

334-88-3Dibenz(a,h)anthracene

53-70-3

: Img -> Document -> Ky%20thuat%20an%20toan
Ky%20thuat%20an%20toan -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ky%20thuat%20an%20toan -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
Ky%20thuat%20an%20toan -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
Document -> P. O. Box 445746 chưƠng trình nghiên cứu thị trưỜng xúc tiến kinh doanh
Document -> Phụ lục 1 danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệP
Ky%20thuat%20an%20toan -> Tt tên hoá chất Công thức hoá học
Document -> Anuga Hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương