Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.51 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2348/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 8 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

Khu công nghiệp An Tây, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1260/SXD-QH ngày 29 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp An Tây, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh văn bản là cơ sở pháp lý để phê duyệt quy hoạch: Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Điều chỉnh tên đơn vị chủ đầu tư tại Điều 2 và Điều 3: Công ty TNHH Ascendas – Protrade (Liên doanh giữa Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương và Công ty Ascendas Việt Nam Properties PTE LTD).

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp An Tây, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Giao chủ đầu tư là Công ty TNHH Ascendas – Protrade triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Tây đúng theo trình tự xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- TT.TU, TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: XD, TN-MT, KH-ĐT, TP,

GT-VT, CT, TC; (Đã ký)

- Ban quản lý các KCN Bình Dương;

- UBND huyện Bến Cát;

- Công ty TNHH Ascendas-Protrade;

- Đăng công báo tỉnh, Website BD; Thanh Cung

- LĐVP, S, Lâm, Km, TH;- Lưu: VT.: Img -> Document
Document -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
Document -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Document -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
Document -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
Document -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC
Document -> P. O. Box 445746 chưƠng trình nghiên cứu thị trưỜng xúc tiến kinh doanh
Document -> Phụ lục 1 danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệP
Document -> Tt tên hoá chất Công thức hoá học
Document -> Anuga Hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương