Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.65 Kb.
#533

ỦY BAN BẦU CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐB QH VÀ ĐB HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Số: 03 /TB-UBBC

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2016
THÔNG BÁO

Trụ sở làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021


Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin thông báo: Trụ sở làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đặt tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Số 02, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, số điện thoại liên hệ: 07103. 818.020 hoặc 07103. 818.019, Fax: 07103.820.538, email: vphdnd@cantho.gov.vn.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân thành phố Cần Thơ biết để tiện liên hệ công tác./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi nhận:

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Cơ quan đại diện phía nam - Bộ Nội vụ;

- Thường trực Thành ủy;

- Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố;

- Thành viên Ủy ban bầu cử thành phố;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- Các sở, ban ngành thành phố;

- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;

- Đài PT và TH thành phố Cần Thơ;

- Báo Cần Thơ;

- Lưu: VT,HĐ,PĐ,200.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Hoàng Vân


tải về 14.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương