HỘI ĐỒng nhân dâNtải về 28.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích28.12 Kb.
#670

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/KH-HĐND-TT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2016KẾ HOẠCH

Khảo sát, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đợt 1

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử thành phố);

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, Thường trực HĐND thành phố đề ra Kế hoạch Khảo sát, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đợt 1 trên địa bàn với những nội dung chủ yếu, như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nắm tình hình tổ chức triển khai về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của cơ quan, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các quận, huyện nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, giúp các đơn vị kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm chấn chỉnh các sai sót trong các bước, quy trình, thủ tục thực hiện quy định của pháp luật về bầu cử.

Đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Thới Lai, Phong Điền báo cáo đúng thời gian, nội dung của kế hoạch. Trong thời gian Đoàn đến làm việc đề nghị địa phương bố trí thành phần tham dự có liên quan nội dung làm việc để buổi khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND thành phố đạt kết quả cao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian, địa điểm

a) Thứ Năm ngày 03 tháng 03 năm 2016

- 08 giờ - 11 giờ: Khảo sát, giám sát tại Thường trực HĐND quận Bình Thủy;

-14 giờ - 17 giờ: Khảo sát, giám sát tại Thường trực HĐND huyện Thới Lai.

b) Thứ Sáu ngày 04 tháng 03 năm 2016

- 08 giờ - 11 giờ: Khảo sát, giám sát tại Thường trực HĐND quận Ninh Kiều.

- 14 giờ - 17 giờ: Khảo sát, giám sát tại Thường trực HĐND huyện Phong Điền.

2. Đối tượng, nội dung khảo sát, giám sát

a) Đối tượng

- Nghe Thường trực HĐND các quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Thới Lai, Phong Điền báo cáo;

- Tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế 01 đến 02 xã, phường trên địa bàn (địa điểm cụ thể do Thường trực HĐND các quận, huyện bố trí).

b) Nội dung khảo sát, giám sát

Đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Thới Lai, Phong Điền báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đợt 1, như sau:

- Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử;

- Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của cơ quan, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất;

- Công tác chuẩn bị thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện, cấp xã: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND, Tổ bầu cử, các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ cho hoạt động bầu cử;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chuẩn bị cho công tác bầu cử;

- Cơ sở vật chất để phục vụ cho bầu cử;

- Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị.3. Giám sát thông qua báo cáo

Đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện: Ô Môn, Cái Răng, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh báo cáo bằng văn bản (cùng với số liệu cụ thể) theo nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Mục II của Kế hoạch này chậm nhất vào ngày thứ Sáu ngày 04 tháng 3 năm 2016 (qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, số 02 đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hoặc số fax: 07103.820538); đồng thời gửi kèm file văn bản theo địa chỉ thư điện tử: tdngoc@cantho.gov.vn. Tùy theo tình hình và trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thường trực HĐND thành phố sẽ trực tiếp làm việc với Thường trực HĐND quận, huyện khi cần thiết.4. Thành phần

Thường trực HĐND thành phố trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị:

- Ban thường trực UBMTTQVN thành phố;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Ban pháp chế của HĐND thành phố;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- Phóng viên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ (đến dự và đưa tin).

Thành phần địa phương làm việc với Đoàn gồm:

- Thường trực HĐND, UBMTTQVN, UBND quận Bình Thủy (sáng ngày 03/3/2016)

- Thường trực HĐND, UBMTTQVN, UBND huyện Thới Lai (chiều ngày 03/3/2016)

- Thường trực HĐND, UBMTTQVN, UBND quận Ninh Kiều (sáng ngày 04/3/2016)

- Thường trực HĐND, UBMTTQVN, UBND huyện Phong Điền (chiều ngày 04/3/2016)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch trên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo để phục vụ tốt cho Kế hoạch giám sát này.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Thường trực HĐND thành phố để trao đổi và cùng thống nhất thực hiện

Trên đây là Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đợt 1 của Thường trực HĐND thành phố./.(Kế hoạch này thay thư mời, nhờ Thường trực HĐND các quận, huyện mời giúp thành phần tương ứng của địa phương và bố trí điểm khảo sát)


Nơi nhận:

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND (C;D);

- Thường trực HĐND, UBND 09 quận, huyện;

- Lưu: VT,HĐ,ĐN,24.KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Đã ký
Nguyễn Hoàng Vân

tải về 28.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương