VUÕ thuïY ÑAÊng lan chöÕ taâm trong thö phaùp nhaø xuaát baûn vaên hoùa thoâng tin haø noäI 2003 chöÕ taâm trong thö phaùp taùc giaû: vuõ thuïY ÑAÊng lan thö phaùPtải về 3.29 Mb.
trang28/28
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.29 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Minh Ñöùc - Trieàu Taâm AÛnhHoaøng haäu leân chuøa

Haï vaéng vöôøn tröa

Thaû buùp sen traéng

Xao göông maët hoà

Thö phaùp: Truï Vuõ

Hoa caøi daäu truùc caønh xanh bieác

Laù quyeän höông xuaân saéc thaém töôi

Thö phaùp: Vöông Lôïi
Thö phaùp chöõ Haùn:Minh Ñöùc - Trieàu Taâm AÛnh
Chaâu veà hôïp phoá

Tranh chöõ: Nguyeãn Thieân ChöôngVaàng traêng meï

Thö phaùp: Chính Vaên

TEÁT

Ñaõ qua ñaõ tôùi ñaõ veà

Teát töø bao baän Teát ñeà hueà ñi

Ñi veà ñi ôû ñi ñi

Ñi laø ñi bieät töø khi chöa veà

Thô: Buøi Giaùng

Tranh chöõ: Nguyeãn Thieân Chöông

CHÖÕ TAÂM TRONG THÖ PHAÙP


NHAØ XUAÁT BAÛN VAÊN HOÙA - THOÂNG TIN

43 LOØ ÑUÙC - HAØ NOÄI

CHÒU TRAÙCH NHIEÄM XUAÁT BAÛN

VUÕ AN CHÖÔNG

BIEÂN TAÄP

TRAÀN MAÏNH THÖÔØNG

SÖÛA BAÛN IN

TAÙC GIAÛ

In cuoán, khoå taïi Xí nghieäp in

Giaáy chaáp nhaän ñaêng kyù keá hoaïch xuaát baûn

soá kyù ngaøyIn xong vaø noäp löu chieáu thaùng naêm
Friedrich Wilhelm Nietzshe (1844 - 1900) nhaø trieát hoïc Ñöùc.
*Yamoka Tesshū Sôn Cöông Thieát Chu (1836-1888), thöôøng buùt kyù hieäu Thieát Chu cö só..
Friedrich Schiller (1759 - 1805), nhaø trieát Kinh vaø nhaø thô Ñöùc.
Luïc traàn: saùu traàn caûnh laø saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp.
Trích “OÂng Ñoà vaãn ngoài ñoù...” - Bích Phöôïng

: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương