Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phốtải về 28.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.11 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNHSố: 310/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 25 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

cho UBND các huyện, thành phốỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14, khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6, khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 152/SYT, ngày 16 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở ban, ngành liên quan thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, NCVX, KTTH.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


 

(Đã ký)

 

Trần Công ThuậtCHỈ TIÊU NĂM 2009

GIAO CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Huyện/thành phố

Số TYT
có bác sĩ


Số TYT đạt chuẩn quốc gia

Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi (%)

Giảm tỷ suất sinh so với năm 2008 (‰)
Toàn tỉnh

134

87

26,5

0,35
Cụ thể:

1

Minh Hóa

9

6

28,0

0,45

2

Tuyên Hóa

18

6

27,3

0,40

3

Quảng Trạch

27

14

26,3

0,40

4

Bố Trạch

27

26

27,2

0,40

5

Đồng Hới

17

13

14,0

0,30

6

Quảng Ninh

13

10

25,3

0,35

7

Lệ Thủy

23

12

26,0

0,40: 3cms -> vbpq -> upload -> local -> 2009
2009 -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2009 -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
2009 -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
2009 -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
2009 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
local -> Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương