Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông



tải về 15.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.49 Kb.
#22966

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1816/TB-UBND



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Đồng Hới, ngày 11 tháng 8 năm 2009


THÔNG BÁO

Của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định

số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ

thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh

thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông

Ngày 23/7/2009 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg về thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô cơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông do đại diện lãnh đạo sở GTVT, Tài chính, Tư pháp, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND và phòng chức năng các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Lãnh đạo sở GTVT hướng dẫn các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ; ý kiến thảo luận về một số vấn đề còn vướng mắc, cần làm rõ hơn, các ý kiến đã tham gia và thống nhất đề xuất của các sở, ngành và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Sở Giao thông Vận tải và Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo và đã được đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài đồng ý triển khai. Cụ thể những nội dung sau:

1. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đối tượng được hỗ trợ là chủ phương tiện xe công nông được lắp ráp từ động cơ Diezen một xi lanh và tận dụng các tổng thành ô tô (còn được gọi là xe đầu ngang, xe tự chế) đã có trước khi Quyết định 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực thi hành.

Những chủ phương tiện xe công nông đầu ngang có phương tiện đã được đăng kiểm kỹ thuật, đã đăng ký cấp biển số hoặc chưa đăng kiểm, đăng ký cấp biển số nhưng hiện đang là người sở hữu (đang còn phương tiện) hoặc đã tháo dỡ sử dụng vào mục đích khác để chuyển đổi nghề (không còn phương tiện) nếu đủ điều kiện theo quy định đều thuộc đối tượng được hỗ trợ. UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền thôn, xóm kiểm tra thực tế cụ thể để xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng theo đúng mẫu và các nội dung được quy định tại khoản 1, Điều 3 của Thông tư 122/209/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.

Những trường hợp chủ xe công nông đầu ngang, xe tự chế 3, 4 bánh mua, sắm hoặc tự lắp ráp sau ngày 01/01/2008 (ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của chính phủ và Công văn số 2532/UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh quy định đình chỉ hoạt động xe công nông đầu ngang, xe tự chế 3,4 bánh) thì không được xem xét hỗ trợ. UBND xã, phường, thị trấn cần kiểm tra chặt chẽ đối tượng này.

2. Các chủ xe thô sơ 3 bánh, xe thô sơ 4 bánh, xe cơ giới 3 bánh đã được đăng ký và gắn biển số hoặc không có đăng ký và biển số (trừ Quân đội, lực lượng Công an và xe cơ giới dùng cho thương binh và người tàn tật đi lại), theo quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 818/UBND ngày 28/4/2008 không cho phép đăng ký lưu hành để vận chuyển khách và hàng hoá trong nội thành, nội thị, nếu có thì thực hiện kê khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra cụ thể để xác định vào đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng.

3. UBND các huyện, thành phố thống kê và gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở GTVT, Sở Tài chính về trước ngày 10/8/2009 số lượng phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông nhu cầu hỗ trợ để tổng hợp báo cáo Bộ tài chính. Quá trình tổ chức thực hiện cần lưu ý: Nơi nào để xảy ra hiện tượng tiêu cực cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách này. Kiên quyết không để tiêu cực phát sinh.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Kèm theo Thông báo này Công văn hướng dẫn số 11024/BTC-TCNH ngày 04/8/2009 của Bộ Tài chính).


Nơi nhận:

- Như thành phần họp;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;



- Lưu VT, CVTNMT, XDCB


TL.CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Hoàng Ngọc Hoà

Каталог: 3cms -> vbpq -> upload -> local -> 2009
2009 -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2009 -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
2009 -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
2009 -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
2009 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
local -> Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phố

tải về 15.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương