Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnhtải về 14.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích14.2 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1641/TB-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 24 tháng 7 năm 2009THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương

tại Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình
Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở nội vụ, UBND phường Đức Ninh Đông. Sau khi nghe đại diện Sở Xây dựng báo cáo chi tiết nội dung Đề án; các thành viên dự họp tham gia đề xuất và thống nhất ý kiến; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Về cơ bản thống nhất với nội dung Đề án, tuy nhiên cần bổ sung, điều chỉnh một số vấn đề sau:

1. Tên đề án: Trụ sở các cơ quan hành chính cấp tỉnh.

2. Quy mô: Bao gồm tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh. Trong đề án cần bổ sung thêm các Sở ngành thiếu và đưa ra khỏi Đề án các đơn vị không phải là cơ quan hành chính cấp tỉnh trên cơ sở định mức về diện tích quy định có tính đến hệ số trong tương lai để dự tính lại tổng diện tích sàn của dự án.

3. Về định mức diện tích: Áp dụng định mức mới nhất và có hệ số tăng thêm để đảm bảo phù hợp trong tương lai. Cần tính thêm diện tích dự phòng cho một đến hai cơ quan. Tính toán lại số tầng và diện tích xây dựng trong tổng diện tích khu đất cho phù hợp, hài hoà đảm bảo mỹ quan.

4. Nghiên cứu tuỳ theo quy mô của từng cơ quan để bố trí mỗi cơ quan từ 1 đến 2 phòng họp giao ban nhỏ.

5. Bãi đỗ xe: Diện tích phải đảm bảo tối thiểu cho 50 xe của các cán bộ công nhân viên trong trụ sở; diện tích sân bãi đỗ xe cho khách; tính toán diện tích tầng trệt để xe, nếu không đủ cần dành đất để xây dựng nhà để xe.

6. Địa điểm: Thống nhất địa điểm xây dựng trụ sở tại địa đểm 2 (khu đất có ký hiệu 10/2) với diện tích 2,85ha. Ngoài ra cần bổ sung thêm các lô có ký hiệu: 8/23 có diện tích 0,58ha, 8/24 có diện tích 0,539ha và 9/5 có diện tích 0,050ha. Giao Sở Xây dựng điều chỉnh lại quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

7. Về phương thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức BT (xây dựng chuyển giao). Chỉ định thầu cho nhà đầu tư có năng lực kỹ thuật và tài chính, bỏ tiền ra đầu tư trước thu hồi dần.

8. Tiến độ:

- Năm 2010: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2013: Hoàn thành đưa vào sử dụng.

9. Yêu cầu Sở Xây dựng hoàn chỉnh lại đề án, làm việc với Tổng công ty xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến lần cuối để thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước khi triển khai thực hiện.

10. Giao Sở Tài chính thống kê lại diện tích đất các trụ sở cơ quan, tính toán lại giá đất, giá tài sản trên đất, báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp đưa vào Đề án.

UBND tỉnh thông báo để các Sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:

- Ban TV Tỉnh uỷ; b/c

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các cơ quan đơn vị dự họp;

- UBND thành phố Đồng Hới;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, XDCB, TNMT.TL.CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Hoàng Ngọc Hoà

: 3cms -> vbpq -> upload -> local -> 2009
2009 -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2009 -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
2009 -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
2009 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phố
2009 -> Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương