Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự ántải về 0.7 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích0.7 Mb.
  1   2   3   4   5

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNHSố: 500/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 24 tháng 3 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án

từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BTC ngày 24/07/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010; Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 2/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010; Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 929/BKH-TH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo tạm ứng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 241/KHĐT-KT ngày 12/3/2009 về việc giao tạm ứng kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án từ nguồn Trái phiếu Chính phủ năm 2009 như sau:

1. Tổng vốn được tạm ứng: 88.000 triệu đồng (Tám mươi tám tỷ đồng).

Trong đó:

+ Theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg: 49.000 triệu đồng (Bốn mươi chín tỷ đồng)

+ Theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg: 16.000 triệu đồng (Mười sáu tỷ đồng)

+ Theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg: 23.000 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)

2. Tổng số vốn phân bổ: 88.000 triệu đồng (Tám mươi tám tỷ đồng).

+ Theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg: 49.000 triệu đồng (Bốn mươi chín tỷ đồng)(Có phụ lục 1 kèm theo).

+ Theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg: 16.000 triệu đồng (Mười sáu tỷ đồng)(Có phụ lục 2 kèm theo).

+ Theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg: 23.000 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)(Có phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị căn cứ kế hoạch vốn được tạm ứng khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đồng Hới; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban: KTNS, VHXH - HĐND tỉnh;

- TT Công báo, TT Tin học;- Lưu VT, NCVX, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Lâm Phương

PHỤ LỤC SỐ 1

PHÂN BỔ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠM ỨNG KẾ HOẠCH NĂM 2009 THEO QUYẾT ĐỊNH 171

(Kèm theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh)TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu t­ư

Q.định phê duyệt TKKT - dự toán

Tổng mức bố trí vốn trái phiếu Chính phủ

Đã có kế hoạch đến 31/12/2008

Khối lượng thực hiện đến 31/12/2008

Đã giải ngân đến 31/12/2008

Kế hoạch tạm ứng năm 2009

Ghi chú

Số quyết định

Tổng mức
ĐT

Số quyết định

Tổng
DT

Tổng số từ đầu dự án

Riêng kế hoạch năm 2008

Tổng số từ đầu dự án

Riêng năm 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Tổng số

 

 

 

 

276.8

 

177.8

189.0

101.8

95.0

59.9

84.408

79.408

49.0

 

A

Các dự án ngành giao thông

177.8
177.8

119.0

46.8

45.0

32.5

42.746

42.746

39.0

 

1

Đư­ờng về xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch.

Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

2,7km

2008-2009

3034/QĐ-UBND ngày 24/11/2008

6.3

 

6.3

4.0

2.0

2.0

1.5

0.085

0.085

1.50

 

2

Đ­ường và cầu về xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Q.Bình

799,4m đường+1 cầu/309,7m

2008-2009

1988/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

65.4

1188/QĐ-GTVT ngày 28/8/2008

65.4

30.0

20.8

20.0

12.0

20.8

20.8

5.0

 

3

Đư­ờng từ Quốc lộ 12A về xã Ngư­ Hóa, huyện tuyên Hoá

Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Q.Bình

18 km

2008-2009

3039/QĐ-UBND ngày 14/12/2007

64.0

1635/QĐ-SGTVT ngày 11/11/08

64.0

61.0

21.0

20.0

16.0

21.0

21.0

17.5

 

4

Đ­ường về xã Th­ượng Trạch, huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch, tỉnh Q.Bình

64km

2008-2009

2083/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

42.1

47/QĐ-GTVT ngày 2/3/2009

42.1

24.0

3.0

3.0

3.0

0.861

0.861

15.0

 

B

Các dự án ngành thuỷ lợi

99.070.0

55.0

50.0

27.420

41.662

36.662

10.0

 

1

Hồ Sông Thai

Huyện Quảng Trạch

T­ới 270 ha cấp n­ước SH và SXCN 8600m3/
ngày

2007-2009

 

99.0

 

 

70.0

55.0

50.0

27.420

41.662

36.662

10.0

 

: 3cms -> vbpq -> upload -> local -> 2009
2009 -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2009 -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
2009 -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
2009 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phố
2009 -> Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương