Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnhtải về 10.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.44 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1459/TB-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2009


THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh

Ngày 02 tháng 7 năm 2009 đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài chủ trì làm việc với đồng chí Võ Kim Cự, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh về chủ trương cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến đá vôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để phục vụ nguyên liệu làm phụ gia cho Nhà máy luyện thép tại Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc đại diện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh, báo cáo về xin chủ trương cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến nguồn nguyên liệu đá vôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để làm phụ gia cho nhà máy luyện thép tại Hà Tĩnh; ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ngành dự họp, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài kết luận:

Về tinh thần chung, tỉnh Quảng Bình luôn ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để có cơ sở xem xét việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh, để phục vụ cho dự án nhà máy luyện thép ở Hà Tĩnh, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh lập báo cáo đầu tư (nêu các thông tin chủ yếu của dự án như: tên dự án, địa điểm thực hiện, chủ đầu tư, mục tiêu và nhiệm vụ, tổng mức đầu tư, công suất, quy mô, công nghệ, giải quyết việc làm cho người lao động, số thuế phải nộp hàng năm, lợi ích của tỉnh, của địa phương, cộng đồng dân cư ở vùng dự án, vấn đề đảm bảo môi trường....) báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới để UBND tỉnh Quảng Bình xem xét cho chủ trương đối với dự án.

UBND tỉnh Quảng Bình thông báo để công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;

- UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Các cơ quan đơn vị dự họp;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, CVTNMT.TL.CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Xuân

: 3cms -> vbpq -> upload -> local -> 2009
2009 -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2009 -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
2009 -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
2009 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho ubnd các huyện, thành phố
2009 -> Số 548/QĐ-ttg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương