UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ngãItải về 2.24 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 32 /2012/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2012

QUYT ĐNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃIU BAN NHÂN DÂN TNH QUNG NGÃI

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26 /11/ 2003;

Căn c Lut khám bnh, cha bnh ngày 23/11/2009;

Căn c Ngh đnh s 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 ca Chính ph Quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut khám bnh, cha bnh;

Căn c Thông tư liên tch s 04/2012/TTLT- BYT-BTC ngày 29/02/2012 ca Liên B Y tế - B Tài chính Ban hành mc ti đa khung giá mt s dch v khám bnh, cha bnh trong các cơ s khám bnh, cha bnh ca Nhà Nưc;

Căn c Ngh quyết s 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 ca Hi đng nhân dân tnh Qung Ngãi v vic thông qua mc giá mt s dch v khám bnh, cha bnh ti các cơ s khám bnh, cha bnh ca Nhà nưc trên đa bàn tnh Qung Ngãi;

Theo đ ngh ca Giám đc S Y tế ti T trình s 405/TTr-SYT ngày 09/8/2012 v vic ban hành quy đnh mc giá mt s dch v khám bnh, cha bnh và l trình áp dng ti các cơ s khám bnh, cha bnh ca Nhà nưc trên đa bàn tnh Qung Ngãi và trên cơ s Báo cáo s 197/BC-STP ngày 20/9/2012 ca S Tư Pháp thm đnh d tho Quyết đnh ban hành Quy đnh mc giá mt s dch v khám bnh, cha bnh ti các cơ s khám bnh, cha bnh ca Nhà nưc trên đa bàn tnh Qung Ngãi,

QUYT ĐNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1. Đối tượng nộp:

- Người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, giám định thương tật; học sinh, sinh viên, người lao động đến khám, kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của Bộ Y tế.

- Hình thức thanh toán: Cá nhân thanh toán trực tiếp; thanh toán thông qua Bảo hiểm y tế; thanh toán thông qua hợp đồng khám, kiểm tra sức khỏe với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối tượng thu: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn thu đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Thời điểm và lộ trình áp dụng:

- Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2013.

- Lộ trình áp dụng: Thực hiện theo Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định này.

5. Quy định chuyển tiếp: Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 01/01/2013 thì vẫn áp dụng mức thu và thanh toán theo giá quy định tại các Quyết định sau đây cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức giá khám, chữa bệnh và dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBNĐ ngày 08/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bãi bỏ một số dịch vụ kỹ thuật tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 và Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị của tỉnh Quảng Ngãi.

Điu 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phương án củng cố tổ chức, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng các dịch vụ; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong khám bệnh, chăm sóc, điều trị bệnh nhân; công khai minh bạch phương án sử dụng nguồn thu, chi theo mức giá dịch vụ mới theo đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ trương của Nhà nước về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh... tạo sự tin cậy và đồng thuận của xã hội đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng nguồn thu nêu tại Quyết định này đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải công khai bảng giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt tại địa điểm thu và ở vị trí thuận tiện để người bệnh, người thân của người bệnh biết thực hiện.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được quy định tại Quyết định này thì Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh để thống nhất và trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định.

Điu 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh nằm ngoài danh mục dịch vụ đã được quy định ban hành kèm theo Quyết định này thì vẫn thực hiện theo các nội dung còn lại được quy định tại các Quyết định sau đây cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế và Bộ Tài chính:

- Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi,

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức giá khám, chữa bệnh và dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số số 1666/QĐ-UBNĐ ngày 08/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bãi bỏ một số dịch vụ kỹ thuật tại Quyết định số 1890/QĐ- UBND ngày 28/8/2007 và Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị của tỉnh Quảng Ngãi.Điu 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư Pháp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm y tế các huyện miền núi và huyện Lý Sơn; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương