UỶ ban nhân dân thành phố HẠ longtải về 70.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích70.28 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG


Số: /BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày tháng 8 năm 2011


DỰ THẢO


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7,


Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2011
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI:

1- Về kinh tế:

1.1- Sản xuất công nghiệp - TCN:

Tình hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp địa phương đạt 80 tỷ đồng lũy kế đạt 575 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm, bằng 115% so với cùng kỳ.

1.2- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3,8 tỷ đồng lũy kế đạt 27 tỷ đồng, đạt 62,79% kế hoạch, bằng 99.6% so với cùng kỳ. Trồng trọt: Diện tích gieo trồng ước đạt 415ha lũy kế đạt 1.221ha, bằng 76,3% kế hoạch năm, bằng 116% so với cùng kỳ; Sản lượng rau xanh đạt 1.760 tấn lũy kế đạt 9076 tấn, bằng 86,4% kế hoạch năm, bằng 140% so với cùng kỳ.

Lâm nghiệp: Trong tháng có 01 vụ cháy rừng xảy ra ở phường Đại Yên. Tập trung tăng cường chỉ đạo các chủ rừng tiếp tục làm tốt công tác dọn vệ sinh thực bì phòng cháy rừng trong mùa hanh khô 2010-2011; tiếp tục hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã thông thường làm thủ tục cấp giấy nuôi, mở sổ theo dõi và xuất bán tiêu thụ theo quy định.

Thuỷ sản: Giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 2,49 tỷ đồng lũy kế đạt 28,72 tỷ đồng, bằng 70,6% kế hoạch năm, bằng 98% so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản đạt 240 tấn, lũy kế đạt 1.432 tấn, trong đó: khai thác đạt 200 tấn lũy kế đạt 1.140 tấn, nuôi trồng đạt 40 tấn, lũy kế đạt 292.

Công tác kiểm tra, xử lý buôn bán vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm nhập lậu: Trong tháng đã xử lý 12 vụ việc vi phạm, phát mại 9000 quả trứng gia cầm, tiêu hủy 7.260 gà giống 15 ngày tuổi nhập lậu...

1.3- Lĩnh vực thương mại, giá cả, du lịch:Về Thương mại, giá cả: Tổ chức kiểm tra, vận động ký cam kết 349 lượt hộ kinh doanh, xử phạt 12 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng cấm, không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ... với số tiền phạt VPHC: 7.550.000đ.

- Công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại: Kiểm tra, xử lý 02 trường hợp vi phạm. Tổng số thu từ xử phạt VPHC và phát mại hàng hoá: 62.350.000.000đ. Lũy kế 7 tháng: 13,564 tỷ đồng. Đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 225 hộ cá thể trên địa bàn với số vốn kinh doanh là: 11,250 tỷ đồng.

Về du lịch:

- Duy trì công tác bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Trong tháng bầu chọn thành công trên 4.600 phiÕu, tại thời điểm ngày 25/7/2011, vịnh Hạ Long tạm đứng vị trí thứ 1 trên tổng số 28 kỳ quan.

- Khách du lịch đến Hạ Long tháng 7 đạt 329 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 183 nghìn lượt, doanh thu du lịch đạt 201 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 1.154 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ.1.4- Thu chi ngân sách:

1- Tổng thu ngân sách (đến 15/7/2011) đạt 148,29 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.070 tỷ đồng, bằng 60% KH Tỉnh, bằng 68% KH Thành phố, tăng 27% so với cùng kỳ; trong đó ngân sách Thành phố được hưởng 610,725 tỷ đồng = 110% KH Tỉnh, bằng 84% KH Thành phố, tăng 55% so cùng kỳ. Trong đó các chỉ tiêu thu trên địa bàn Thành phố đạt 405,987 tỷ đồng, bằng 74% KH Tỉnh, bằng 57% KH Thành phố, tăng 28% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách đạt 92,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 468,754 tỷ đồng, bằng 84% KH Tỉnh, bằng 65% KH Thành phố, bằng 159% so với cùng kỳ, trong đó: Chi XDCB đạt 298,902 tỷ đồng (trong đó chi chuyển nguồn: 101,8 tỷ đồng); Chi thường xuyên đạt: 169,851 tỷ đồng.

- Giải ngân đầu tư XDCB: Tính đến ngày 15/7/2011 tình hình giải ngân vốn XDCB:

+ Giải ngân vốn NS Tỉnh: 34,681 tỷ đồng đạt 77.94% KH.

+ Giải ngân vốn NS thành phố: 298,902 tỷ đồng (trong đó chi chuyển nguồn: 101,8 tỷ đồng). Thực chi NS Thành phố theo vốn kế hoạch năm là 196,007 tỷ đồng, đạt 58% KH.+ Giải ngân vốn XDCB nguồn phường: 1,032 tỷ đồng.

2- Công tác Quy hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.1- Công tác Quy hoạch: Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài 2030; thẩm định 20 quy hoạch công trình xây dựng, địa điểm các dự án, công trình quy định.

2.2- Công tác quản lý đô thị:

- Thẩm định thiết kế dự toán 16 công trình xây dựng các loại với tổng dự toán là 14,58 tỷ đồng; Đôn đốc UBND các phường tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa: tính đến hết tháng 7/2011, thành phố đã phê duyệt 42/51 địa điểm, phê duyệt báo cáo KTKT 36 nhà và đã xây dựng hoàn thành 10 Nhà văn hóa khu phố.

- Cấp 55 giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định; xử phạt 25 trường hợp xây dựng không phép, xây dựng sai phép vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, số tiền xử phạt VPHC= 344.850.000 đồng. Tiếp tục bán nhà theo quy định tại Nghị định 61/CP.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các tuyến đường trục chính, khu vực trung tâm; thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn thành phố.

2.3- Công tác Tài nguyên và môi trường:

- Đôn đốc đơn vị tư vấn là Công ty đo đạc địa chính và công trình chi nhánh Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện dự án lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của Thành phố và 20 phường thuộc Thành phố (đang lấy ý kiến tham gia của các ngành).

- Đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Tham gia với sở Tài nguyên-Môi trường và các đơn vị liên quan thẩm tra hồ sơ xin thuê đất, giao đất cho 03 dự án, lũy kế đạt 33 dự án.

- Thẩm định cấp mới 203 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (7 tháng là 1.934 trường hợp); cấp đổi 243 trường hợp (7 tháng đạt 974 trường hợp); chuyển nhượng quyền sử dụng đất 341 trường hợp (7 tháng đạt 1.421 trường hợp); giải quyết đăng ký đảm bảo thế chấp vay ngân hàng 375 trường hợp (7 tháng đạt 2873 trường hợp).

- Cấp xác nhận Bản cam kết BVMT cho 3 dự án (7 tháng đạt 97dự án). Tổ chức kiểm tra công tác chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của 22 ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô ¨n uèng vµ vËn chuyÓn x¨ng dÇu trªn biÓn.

- Phối hợp với Tập đoàn VINACOMIN tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND Thành phố và Tập đoàn VINACOMIN 7 tháng đầu năm 2011 trong công tác ngăn chặn hoạt động vận chuyển, kinh doanh, khai thác than trái phép trên địa bàn thành phố. Trong tháng đã tổ chức san lấp 56 lượt cửa lò khai thác than trái phép, bắt giữ 07 xe ô tô...và tịch thu 200 tấn than, luỹ kế 7 th¸ng ®Çu năm 2011: san lấp 445 lượt cửa lò khai thác than trái phép, tạm giữ 77 xe ô tô và nhiều phương tiện khác; tịch thu 2348,3 tấn than.

2.4- Công tác giải phóng mặt bằng:

- Trong tháng, đã kiểm đếm xong cho 59 hộ dân, đơn vị; phê duyệt 14 phương án và bổ sung 86 phương án với tổng giá trị 43,426 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB tạo quỹ đất sạch và để thực hiện hoàn thành các dự án trên địa bàn Thành phố...

3- Công tác Văn hoá xã hội:

3.1- Công tác Văn hoá, Thông tin, Thể thao:

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, trang trí và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn của đất nước như tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2011; công tác tuyển quân năm 2011. Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nghiệp vụ cho các phường trong công tác kiểm tra các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố trong dịp hè...

3.2- Công tác giáo dục: Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2011-2012 cho cán bộ, công chức ngành giáo dục; triển khai tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2011-2012, triển khai công tác quản lý học sinh tại địa phương trong dịp nghỉ hè. Tập trung sửa chữa các phòng học bị hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ cho năm học mới 2011-2012.

3.3- Công tác y tế: Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND 20 phường tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh vào dịp hè không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm trên toàn địa bàn, kết quả đã thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 39 cơ sở. Triển khai khám tuyển NVDS cho 650 thanh niên và đã sàng lọc được 300 thanh niên đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho công tác nhập ngũ năm 2011.

3.4- Công tác KHHGĐ: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nhằm đảm bảo việc duy trì mức giảm sinh của Thành phố.

3.5- Công tác lao động &TBXH, bảo hiểm xã hội:

- Thành phố đã tổ chức đánh giá kết quả công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giảm nghèo 6 tháng cuối năm (tính đến thời điểm 31/7/2011 trên địa bàn thành phố đã giảm được 72/768 hộ nghè, đạt 37.5% KH; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh giải quyết việc làm cho 680 lao động, lũy kế đạt 3.565= 59,4% kế hoạch; kiểm tra pháp luật Lao động- BHXH đợt 1/2011 tại 30 doanh nghiệp; quyết định trợ cấp xã hội thường xuyên cho 279 đối tượng= 322,56 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Thành phố và nghĩa trang liệt sỹ Hà Tu, phục vụ đoàn lãnh đạo Tỉnh thăm, tặng quà nhân ngày 27/7 trên địa bàn thành phố; thẩm định hồ sơ để tổ chức 2 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Việt Hưng, Đại Yên. Thực hiện chi trợ cấp thường xuyên cho 3.429 đối tượng chính sách. Triển khai thực hiện in thẻ hộ nghèo, cận nghèo năm 2011. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2011...

3.6- Công tác Nội vụ:

- Xây dựng Qui chế làm việc của UBND các phường; công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dịch vụ công ích. Triển khai kế hoạch đánh giá hiệu quả của Văn phòng ĐKQSDĐ và Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố.

- Bố trí chức danh không chuyên trách cấp phường theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho các cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc các phường. Điều động, bổ nhiệm 02 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tuyển dụng, bổ sung 62 viên chức ngành giáo dục và giải quyết thủ tục nghỉ hưu theo Nghị định 132/NĐ-CP cho 55 công chức, viên chức và theo Nghị định 67/NĐ-CP cho 2 công chức phường ...

3.7- Công tác Tư pháp và Thi hành án:

Công tác tư pháp: Trong tháng đăng ký khai sinh cho 450 trường hợp; khai tử 87 trường hợp; đăng ký kết hôn 210 đôi nam nữ; đăng ký giám hộ 01 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch 08 trường hợp. Chứng thực 15.193 văn bản, giấy tờ các loại đã thu nộp ngân sách 12,921 triệu đồng.

Công tác thi hành án: Trong tháng số án dân sự phải thi hành là: 1.890 việc, đã thi hành xong là 98 việc, số tiền thu và giải quyết theo quy định là 202,466 triệu đồng, số án chuyển sang tháng 8 là: 1.792 việc4- Công tác Tiếp dân- Thanh tra:

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Thành phố đã tiếp 145 lượt công dân với 48 vụ việc (phát sinh mới 19 vụ việc); tiếp nhận 129 đơn thư từ các nguồn, trong đó đơn trùng, đơn không đủ điều kiện giải quyết là 62 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 67 đơn= 55 vụ việc. Kết quả đã giải quyết: đơn đề nghị, kiến nghị 50/141 đơn với 71vụ việc/119 vụ việc; đơn khiếu nại 12/71 đơn với 07 vụ việc; tố cáo 02 đơn /02 vụ việc.

Công tác thanh tra: Làm việc với Đoàn đại biểu Sở giám sát Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây, Trung Quốc đến thăm Thành phố và trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng. Triển khai kiểm tra việc thực hiện các Quyết định xử phạt VPHC do các cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn thành phố ban hành trong thời gian từ ngày 01/01/2010- 30/6/2011. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền luật Khiếu nại, tố cáo và luật Thanh tra cho 128 cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư trên địa bàn.

5- Công tác an ninh- quốc phòng:

- An ninh - trật tự: Trong tháng an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố nhìn chung ổn định. Thực hiện quản lý, nắm tình hình 69.328 người nước ngoài tạm trú thăm quan, du lịch trên địa bàn, 51 người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân; theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn. Trong tháng phạm pháp hình sự xảy ra 12 vụ, không xảy ra trọng án. Đã tổ chức điều tra, làm rõ 10/12 vụ, bắt 14 đối tượng trộm cắp tài sản. Đã bắt 12 vụ 39 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 4,279g hêrôin, 2,935g ma túy tổng hợp; lập hồ sơ đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ làm chết 1 người, 01 vụ va chạm giao thông đường thủy làm đắm 01 xà lan trên vịnh. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 6.009 lượt phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 4.005 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 135 phương tiện, tước 54 giấy phép lái xe các loại, phạt vi phạm hành chính 1.085 triệu đồng.

- Quốc phòng, quân sự địa phương: Đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức kiểm kê 0 giờ ngày 01/7/2011 tổng hợp kết quả kiểm kê báo cáo Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ đảm bảo đúng luật, chất lượng, hiệu quả; triển khai kế hoạch ôn luyện phục vụ tốt công tác kiểm tra của bộ Quốc phòng và BCH quân sự Tỉnh; chủ động hoàn thành cơ bản công tác huấn luyện năm 2011 cho các đơn vị DQTV và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo đúng kế hoạch. Duy trì lực lượng, phương tiện trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng...
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1- Ưu điểm:

- Tổ chức tốt công tác thăm hỏi động viên các Mẹ VNAH, thương bệnh binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1937- 27/7/2011).

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo ổn định KT-XH, chống lạm phát trên địa bàn thành phố; các ngành kinh tế tiếp tục ổn định sản xuất và giữ được sự tăng trưởng.

- Tình hình an ninh- chính trị, TTATXH ổn định, an ninh- quốc phòng được giữ vững. Công tác giải quyết việc làm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt.2- Hạn chế, tồn tại:

- Công tác quản lý trật tự đô thị còn tồn tại việc xây dựng trái phép, xây dựng không đúng quy định của giấy phép, lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh (tập trung trên tuyến đường bao biển thuộc địa phận các phường Yết Kiêu, Hồng Hải, Hồng Hà).

- Tình trạng tái khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn tuy đã được quyết liệt tập trung ngăn chặn nhưng vẫn còn có diễn biến phức tạp.

- Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn xảy ra ở mức phổ biến.III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2011:

Ngoài công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong tháng 8/2011, UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tháng 8 và các tháng còn lại của năm. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn thu để đảm bảo kế hoạch giao thu ngân sách đầu năm đảm bảo đủ nguồn cân đối phục vụ tốt nhiệm vụ chi của Thành phố. Tiếp tục tập trung thực hiện bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2012 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/7/2011.

2- Công tác tài chính:

- Giao phòng Tài chính- Kế hoạch:

+ Phối hợp với Trung tâm PTQĐ Thành phố tham mưu UBND thành phố triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách phục vụ cân đối chi của thành phố.

- Giao Chi cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp: Tiếp tục rà soát, đôn đốc UBND các phường triển khai hoạt động thu ngoài quốc doanh, tăng cường công tác thu thuế, phí, lệ phí, thuế nhà đất, thuế sử đụng đất nông nghiệp, 5 loại quỹ theo quy định (tập trung hoàn thành dứt điểm công tác thu quỹ phòng chống bão lũ); tích cực khai thác các nguồn thu...

3- Công tác XDCB- Tài nguyên- Môi trường, quản lý đô thị:

- Yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các phường tăng cường tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác giải ngân nguồn vốn XDCB, phấn đấu đến hết ngày 30/9/2011, Thành phố hoàn thành 100% nhiệm vụ giải ngân vốn XDCB của năm 2011.

- Tập trung hoàn thành xây dựng các công trình trường học trong tháng 8/2011 để phục vụ cho khai giảng năm học 2011-2012.

- Giao phòng Tài nguyên& Môi trường Thành phố:

+ Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối với đất ở, đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố;

+ Phối hợp với Tổ liên ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác sét, cát; quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn khai thác than trái phép trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: Tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, chi trả tiền đền bù cho các đối tượng đúng quy định.

- Giao phòng Quản lý đô thị Thành phố:

+ Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài 2030; quy hoạch chỉnh trang 1/2000 hai đầu cầu Bãi Cháy; quy hoạch khu dân cư đô thị du lịch sinh thái văn hóa Hạ Long; lập đề án nâng cấp thành phố Hạ Long từ đô thị loại II lên đô thị loại I...

+ Đôn đốc UBND các phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Văn hoá khu phố; tiếp tục thực hiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ…

+ Tham mưu báo cáo UBND Thành phố có các biện pháp ứng phó kịp thời và bố trí nơi an toàn phục vụ di dời nhân dân khi có mưa bão ra khỏi các địa điểm, vị trí có nguy cơ sạt lở cao và các vị trí xung yếu của khu vực dân cư trên biển Hùng Thắng.

- Giao Ban quản lý dịch vụ công ích Thành phố:

+ Đôn đốc UBND các phường tập trung nạo vét cống rãnh đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập lụt trong mùa mưa bão năm 2011.

+ Tăng cường đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố thực hiện đúng nội dung hợp đồng dịch vụ công ích đã ký, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố luôn sạch đẹp, văn minh; kiểm tra khắc phục kịp thời hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong mùa mưa bão năm 2011. Tổ chức thường trực 24/24h trong mùa mưa bão.

- Giao Đội Thanh tra xây dựng &TTĐT Thành phố chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất đai, san gạt trái phép và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, …

- Giao Hạt kiểm lâm Thành phố: Phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giấy CNQSDĐ đất rừng cho các chủ rừng theo đúng quy định.

4- Công tác văn hoá xã hội- nội vụ:

- Phòng Văn hoá- Thông tin:

+ Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố; tập trung tuyên truyền về các tác hại từ thói quen hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe con người; tập trung tăng cường chiến dịch bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Triển khai đề án gá vít treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường chính, khu dân cư mới hình thành.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao nhân dịp kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, chào mừng năm học mới 2011-2012...

- Phòng Nội vụ: Tập trung đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện tốt kế hoạch cải cách thủ thục hành chính năm 2011. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. Chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn thanh tra sở Nội vụ làm việc tại thành phố.

- Phòng Lao động&Thương binh xã hội: Tăng cường thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu xoá hộ nghèo năm 201…

- Phòng Giáo dục& đào tạo: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học mới 2011-2012; tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh tham gia hoàn thành chiến dịch bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

- Phòng Y tế: Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố đảm bảo thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, và các bệnh ở người, vệ sinh an toàn thực phẩm.

5- Yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là những trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm thải loại, hóa mỹ phẩm giả nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

6- Giao Công an Thành phố:

+ Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, trật tự ATXH trên toàn địa bàn, phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình tại các khu dân cư, đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ trên toàn địa bàn. Tập trung xử lý kiên quyết các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn Thành phố; tập trung giải quyết tốt các loại án, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự phức tạp, giảm thiểu án tồn.

+ Tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông.

7- Giao Ban chỉ huy quân sự Thành phố: Đảm bảo duy trì quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì lực lượng, phương tiện trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Chuẩn bị đủ quân số đảm bảo chất lượng phục vụ tốt công tác giao quân năm 2011; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cụm địa bàn An ninh- Quốc phòng Thành phố năm 2011.

8. Yêu cầu UBND các phường:

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc tiếp dân vào ngày thứ 5 hằng tuần, tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân theo đúng quy định ngay từ cơ sở. Lập biên bản và yêu cầu các hộ kinh doanh trên các tuyến đường giao thông cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, nếu hộ nào cố tình tái vi phạm kiên quyết đình chỉ kinh doanh theo quy định. Chấn chỉnh công tác phục vụ phát lương hưu cho cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng.

- Các phường có than tiếp tục tập trung quyết liệt kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác than trái phép.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, UBND các phường: Chủ động phối kết hợp chặt chẽ để giải quyết công việc, phát huy sức mạnh đoàn kết; thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu phòng ban, đơn vị, UBND phường./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- TT TU, HĐND, UBND TP;

- V0, V1, V2, KT, XD, VX;

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;

- UBND các phường;- Lưu: VT.


TM. UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn HợpCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương