UỶ ban nhân dân thành phố HẠ longtải về 125.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích125.38 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG

Số: /BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 24 tháng 02 năm 2014


DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4

và qúy II năm 2014

I. Tình hình kinh tế - xã hội:

1. Về kinh tế:

Nhìn chung trong Quý I/2014 tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trước, trong và sau Tết các nhóm hàng cơ bản giá ổn định.1.1. Sản xuất công nghiệp - TCN: Tình hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp trong tháng 3/2014 ước đạt 98 tỷ đồng (quý I năm 2014 ước đạt 278 tỷ đồng), bằng 23,2% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Trong Quý I, Thành phố đã tập trung thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Lượng hàng hóa sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm tiêu dùng, nhu yếu phẩm cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác giảm nhẹ nhưng các ngành sản xuất sản phẩm tiêu dùng, nhu yếu phẩm như dầu thực vật Cái Lân, mỳ - cháo ăn liền, bia nước giải khát, dăm gỗ, hải sản đông lạnh... vẫn duy trì ổn định.1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 3/2014 ước đạt 2,65 tỷ đồng (quý I đạt 11,1 tỷ đồng), bằng 24,33% kế hoạch năm, tăng 7,25% so với cùng kỳ. Trong quý I, Thành phố đã xây dựng quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Lở mồm, long móng; chủ động phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 2013-2014; đẩy mạnh đầu tư tái đàn, khôi phục hoạt động sản xuất chăn nuôi sau Tết nguyên đán.

Tình hình sản xuất nông nghiệp trong quý I gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, trời không mưa kéo dài nguồn nước từ Hồ Khe Cá cũng đã cạn nên ảnh hưởng rất lớn tới việc sản xuất của Hợp tác xã Hà Tân và Hồng Hải, những diện tích rau, màu đã thu hoạch phải bỏ không để chờ nguồn nước - trời rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 2 làm 15ha lúa ở phường Việt Hưng bị chết rét. Đến tháng 3 nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đã được khắc phục nên nông dân đã khẩn trương triển khai gieo cấy mạ và trồng vụ rau, màu mới.

- Giá trị sản xuất thủy sản tháng 3/2014 ước đạt 3,2 tỷ đồng (quý I đạt 8,38 tỷ đồng), bằng 16,3% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong quý I, các đơn vị liên quan đã hướng dẫn ngư dân thu hoạch các sản phẩm thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, chuẩn bị ao đầm, các vật tư cần thiết phục vụ cho vụ nuôi mới, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho động vật thuỷ sản nuôi.1.3. Quản lý thị trường.

-Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân, đây là yếu tố quan trọng quyết định ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, dịch cúm gia cầm; tổ chức ký cam kết tất cả các hộ kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên toàn bộ 20 phường của địa bàn và kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm đi qua địa bàn Thành phố. Trên địa bàn không để xảy ra dịch cúm gia cầm.

- Công tác kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp không để xảy ra tình trạng bày bán công khai hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổng số vụ kiểm tra, xử lý trong tháng 03/2014 là 183 lượt (kinh doanh du lịch, dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả), trong đó xử lý 18 vụ = 129.017.000 đồng (phạt VPHC = 24.800.000 đồng, phát mại hàng hóa = 104.217.000 đồng). Lũy kế quý I kiểm tra 1.118 lượt, trong đó xử lý 65 vụ = 308.396.000 đồng (trong đó: Phạt VPHC = 87.100.000 đồng, phát mại hàng hóa = 221.296.000 đồng).

1.4. Công tác tài chính kế hoạch:

a. Thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2014 thực hiện 4.365,5 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách Thành phố tháng 3/2014 đạt 95,3 tỷ đồng; 3 tháng đạt 848,6 tỷ đồng bằng 162% so với cùng kỳ năm 2013.

- Thu ngân sách Thành phố tháng 3 được hưởng 44,7 tỷ đồng; 3 tháng đạt 680,0 tỷ đồng bằng 178% so với cùng kỳ 2013 (thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 8,58 tỷ đồng; thu ứng trước năm 2013 chuyển sang 532,0 tỷ đồng, thu hồi các khoản chi năm trước 17,6 triệu đồng).

- Các chỉ tiêu thu cân đối ngân sách thành phố tháng 3 thực hiện 95,2 tỷ đồng, 3 tháng đạt 306,6 tỷ đồng bằng 18% KH Thành phố, 22% KH tỉnh, tăng 31% so với cùng kỳ; Ngân sách Thành phố được hưởng tháng 3 đạt 44,7 tỷ đồng; 3 tháng đạt 138,0 tỷ đồng, bằng 17% KH Thành phố, 23% KH Tỉnh; tăng 51% so với cùng kỳ.

b. Dự toán chi ngân sách: Phân bổ trên cơ sở giao dự toán chi của UBND tỉnh tại Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 23/12/1013, thực hiện cơ cấu chi ngân sách theo hướng ưu tiên chi cho con người, đảm bảo chi an sinh xã hội, tiết kiệm tối đa các nhiệm vụ chi không tự chủ, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, đảm bảo cân đối ngân sách, đầu tư các dự án trọng điểm. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (sau khi trừ lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ) và các nguồn theo quy định để dự nguồn cải cách tiền lương theo lộ trình. Bố trí nguồn dự phòng ngân sách để chi cho thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đột xuất, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

Chi ngân sách: tháng 3 chi 45,7 tỷ đồng; tổng 3 tháng chi 640,7 tỷ đồng bằng 280% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng tháng 3 thực hiện 3,0 tỷ đồng; 3 tháng 75,6 tỷ đồng (chi chuyển nguồn 31,0 tỷ đồng), bằng 57% so với cùng kỳ năm 2013; chi theo dự toán được giao đạt 18% dự toán Thành phố, 39% dự toán tỉnh, 34% so với cùng kỳ 2013.

- Chi thường xuyên tháng 3 thực hiện 42,3 tỷ đồng; 3 tháng 111,8 tỷ đồng; đạt 19% dự toán Thành phố; 22% dự toán Tỉnh; tăng 27% so với cùng kỳ năm 2013.

- Chi ứng trước vốn đầu tư xây dựng của tỉnh chuyển nguồn năm 2013 sang 448,0 tỷ đồng.

- Chi tạm ứng 5,0 tỷ đồng (năm 2013 chuyển sang).

d. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 140 hộ cá thể trên địa bàn với số vốn kinh doanh là: 72,2 tỷ đồng. Tổng 3 tháng cấp được 316 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn kinh doanh là: 128,925 tỷ đồng.2. Công tác Quy hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.1. Tiến độ lập các quy hoạch theo chỉ đạo của UBND Tỉnh:

2.1.1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

- Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn tư vấn Boston (BCG), thành phố đã tích cực phối hợp, đàm phán hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- UBND Thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân Thành phố phê duyệt và UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch, đồng thời ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch. Đến nay, đã đủ điều kiện để ký hợp đồng với đơn vị tư vấn BCG để triển khai lập quy hoạch.

2.1.2. Công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Hạ Long.

Ngày 25/02/2013 UBND Tỉnh có Văn bản số 818/UBND-QLĐĐ2, phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện làm cơ sở để UBND Thành phố triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Đến nay, Hồ sơ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố đã được Hội đồng thẩm định của Tỉnh, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa thông qua và đang trình UBND Tỉnh xem xét phê duyệt.2.1.3. Công tác lập quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long.

- Đến nay, UBND Thành phố đã hoàn thiện các thủ tục: Đề cương, Dự toán; Kế hoạch đấu thầu; Hồ sơ yêu cầu; Phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Ngày 27/01/2014 đã ký hợp đồng kinh tế với Trường đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện lập Quy hoạch. Trong Quý I đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch để đưa ra hội thảo xin ý kiến các Sở, Ban, ngành của Tỉnh và các phòng, ban Thành phố.2.1.4. Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài năm 2050.

- Ngày 30/11/2013, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long tiếp tục được UBND Thành phố cùng Liên danh tư vấn báo cáo tại cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 12/12/2013, Tỉnh ủy có thông báo số 1210-TB/TU “Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn ngoài 2050” trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất, tuy nhiên có yêu cầu nghiên cứu và làm rõ hơn một số nội dung.

- Trên cơ sở tiếp thu tại cuộc họp và thông báo số 1210-TB/TU Ngày 12/12/2013 của Tỉnh ủy, hiện nay UBND Thành phố đã chỉ đạo Liên danh tư vấn khẩn trương rà soát lại toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, thâm gia của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Sở Xây dựng báo cáo vào đầu tháng 4/2014.

2.2. Công tác quản lý đô thị:

- Trong quý I năm 2014, Thành phố đã thực hiện Đề án “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”: hoàn thành 67 căn nhà xây mới; 100 căn nhà sửa chữa xong. Hoàn thiện quy hoạch “Khu phố ẩm thực đêm Hạ Long" được phê duyệt tại Quyết định 577/QĐ - UBND ngày 10/3/2014. Đang lập và hoàn thiện 02 đề án: Xã hội hóa nguồn lực chỉnh trang đô thị và vệ sinh Môi trường; Di dời và hủy bỏ các công trình xây dựng ven bờ vịnh Hạ Long làm cản trở tầm nhìn ra ngoài Vịnh. Đã phê duyệt 15 quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là hoàn thành QH tuyến đường Trần Hưng Đạo, nút giao thông Loong Toòng và tuyến đường Lê Thánh Tông; Cấp 134 giấy phép xây dựng (131 GPXD cho hộ dân riêng lẻ và 03 GPXD công trình).

- Tập trung hoàn thiện các biển báo hiệu giao thông, sơn gờ giảm tốc tại các nút giao cắt với các tuyến đường nội bộ khu đô thị cột 5 - cột 8 và một số tuyến đường chính đô thị khác; đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường, bù vênh mặt đường trên đường Tỉnh lộ 337 (đoạn từ ngã 3 khai trường xí nghiệp than 917, xí nghiệp than Giáp Khẩu đến Cầu Bang); vận động các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tự cải tạo vỉa hè xung quanh trụ sở làm việc; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ các lối lên xuống giữa vỉa hè với lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng lại Nhà chung cư 5 tầng cột 8 Hồng Hà (đang thỏa thuận với nhân dân phương án thiết kế nhà chưng cư và phổ biến chính sách để thực hiện dự án).

- Trang trí khánh tiết, vệ sinh đô thị: tổng vệ sinh đường phố, khu phố, hộ dân, nơi công cộng và tổ chức bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, treo cờ Tổ quốc, trang trí cờ mầu, khẩu hiệu, treo băng zôn, cờ phướn, cờ dây…trên tất cả các tuyến đường phố chính, khu vực trung tâm, khu du lịch. Vận động xã hội hoá 140 banner trên trục Quốc Lộ 18 từ Loong Tòng đến Hà Tu và 22 hộp đèn điện tử tại đường Trần Quốc Nghiễn. Treo phướn thả, lắp đặt bồn cờ; treo cờ đuôi cá trên hệ thống giá treo cờ dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, khu vực Quảng trường 30 tháng 10 và treo cờ trên hệ thống cột cờ inox tại Nút giao thông Kênh Liêm; các nhà văn hoá khu phố trang trí cờ mầu, băng zôn; lắp đặt đèn mầu, đèn trang trí các loại tại các điểm vui chơi và trụ sở góp phần làm cho Thành phố khang trang, lộng lẫy trong dịp Tết.

Cắt tỉa cây xanh, quét vôi bó vỉa, gốc cột điện, bồn gốc cây, dải phân cách: 30.581,2 m2. Đặt 1.567 chậu hoa tết các các nút giao thông, Trồng 124 cây phi lao tạo hình vỉa hè tuyến đường Hạ Long. Trồng 100 cây tại công viên Hạ Long (hoa Ban, hoa mai Yên Tử, và một số loại cây khác...nhân dịp Tết trồng cây 2014). Sửa chữa điện chiếu sáng công cộng và điện trang trí, thay thế: 37 chóa đèn chiếu sáng; 306 bóng đèn compact, 920 bộ đèn chiếu sáng cao áp và một số phụ kiện kèm theo; thay thế 106 bộ đèn cầu lốp trang trí; sửa chữa 120 bộ đèn trang trí tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ. Thay thế 4.703,8 m cáp vặn xoắn tại 05 tuyến điện chiếu sáng. Lắp đặt chùm cây bằng đèn nháy kim 50 cây trên các tuyến đường chính. Trang trí đèn LED sao băng tạo hình bó đuốc tại 03 cột đèn pha cao áp tại Cột đồng Hồ và 03 vị trí bằng dây đèn LED tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Nhìn chung, các hoạt động trang trí, khánh tiết, dọn dẹp vệ sinh môi trường đã tạo không khí đón tết phấn khởi, vui tươi, khang trang, sạch đẹp.

- Di dời nhà bè: hiện tại còn 48 hộ nhà bè có hộ khẩu ngoài thành phố Hạ Long (47 hộ phường Hùng Thắng, 01 hộ tại khu vực hang Vụng Chùa, phường Hồng Hải), sẽ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cưỡng chế trong tháng 4/2013; Các phương án bồi thường, hỗ trợ: đã duyệt 439/452, còn lại 13 phương án đang xác minh bổ sung thông tin về nhà, đất ở trên đất liền. Phương án tái định cư đã phê duyệt 321 và đã bắt thăm 316/321 còn 05 hộ do ở xa nên chưa đến bắt thăm. Dự án Tái định cư: đã hoàn thành 300 căn hộ tái định cư, còn 64 căn hoàn thành trong tháng 4/2014. Đã tiến hành khảo sát và lập hồ sơ cải tạo luồng lạch, bến tàu, bến cá… phục vụ các hộ tái định cư.2.3. Công tác trật tự đô thị về xây dựng và đất đai:

Duy trì tốt trật tự đô thị, đặc biệt trong dịp tết và sau tết nguyên đán, không để xảy ra tình trạng san gạt đất trộm, xây dựng công trình không phép, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm lòng đường vỉa hè... Quý I năm 2014, Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện và thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra các hành vi vi phạm về quản lý đất đai và hoạt động xây dựng tại Đại Yên (02 tổ), Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hà Khánh, xử lý kiên quyết các vi phạm. Đồng thời tiến hành bảo vệ mặt bằng thi công và cưỡng chế thu hồi đất một số dự án trọng điểm tại Khu công nghiệp Cái Lân, Quốc lộ 18...2.4. Công tác Tài nguyên và môi trường:

a. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tháng 3 là 154 trường hợp, lũy kế quý I năm 2014 là 827 trường hợp (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 1.445 trường hợp), trong đó:

+ Cấp mới tháng 3 là 92 trường hợp, lũy kế quý I năm 2014 là 252 trường hợp (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 329 trường hợp) .

+ Cấp đổi tháng 3 là 20 trường hợp, lũy kế quý I năm 2014 là 212 trường hợp (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 423 trường hợp).

+ Chuyển nhượng trong tháng 3 là 42 trường hợp, lũy kế quý I năm 2014 là 363 trường hợp (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 693 trường hợp).

- Giải quyết đăng ký đảm bảo thế chấp vay ngân hàng trong tháng 3 cho 195 trường hợp, lũy kế quý I năm 2014 là 733 trường hợp (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 955 trường hợp).

- Thẩm tra 03 hồ sơ xin thuê đất, giao đất trong tháng 3; lũy kế quý I năm 2014 là 09 dự án (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 09 dự án).b. Về công tác quản lý môi trường, tài nguyên nước:

- Trong tháng 3 đã cấp xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với 05 dự án, lũy kế quý I năm 2014 là 08 dự án (so với cùng kỳ quý I năm năm 2013 cho 07 dự án).

- Tham gia với Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 3 cho 03 dự án, luỹ kế quý I năm 2014 cho 03 dự án (so với cùng kỳ quý I năm năm 2013 cho 02 dự án). Xác nhận 03 bản đồ xả thải vào nguồn nước.

2.5. Công tác giải phóng mặt bằng:

Tháng 3 đã thẩm định và phê duyệt 171 phương án, trong đó 111 phương án thẩm định mới, 59 phương án bổ sung, 01 phương án tổng thể, lũy kế quý I năm 2014 thẩm định 650 phương án; trong đó 483 phương án thẩm định mới, 160 phương án bổ sung, 06 phương án tái định cư, 01 phương án tổng thể (so với cùng kỳ quý I năm 2013 là 697 phương án; trong đó 267 phương án thẩm định mới, 258 phương án bổ sung, 168 phương án tái định cư, 04 phương án tổng thể). Với tổng số tiền đã duyệt theo các phương án là 14,2 tỷ đồng.

Hiện nay, đang tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm như: dự án Tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thực hiện Đề án di dời nhà bè trên vịnh Hạ Long, HTKT công trình công cộng tại Nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ...

2.6. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tháng 03/2014 UBND Thành phố đã phê duyệt: 01 Kế hoạch đấu thầu; 02 hồ sơ yêu cầu; quyết toán 04 công trình, giá trị quyết toán là 2,593 tỷ đồng, giảm 14,894 triệu đồng so với quyết toán A-B lập. Quý I đã phê duyệt: 02 kết quả đấu thầu; 02 hồ sơ yêu cầu; quyết toán 14 công trình, giá trị quyết toán 26,533 tỷ đồng, giảm 75,854 triệu đồng so với quyết toán A-B lập; 03 kế hoạch đấu thầu. Phê duyệt 18 hồ sơ quyết toán dịch vụ công ích đô thị thường xuyên và phát sinh, nguồn vốn năm 2013 với tổng giá trị quyết toán 11,736 tỷ đồng; 01 hồ sơ quyết toán dịch vụ công ích đô thị thường xuyên, nguồn vốn 2014 với tổng giá trị quyết toán là 6 tỷ 946 triệu đồng.3. Công tác Văn hoá xã hội:

3.1. Công tác Văn hoá, Thông tin, Thể thao:

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên toàn Thành phố; huy động được nhiều lực lượng tham gia với nhiều hình thức phong phú, lành mạnh đậm nét bản sắc dân tộc và Tết cổ truyền, cụ thể:

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh, Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Điện lực Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện trang trí tổng thể Quảng trường 30/10 và xây dựng, tổ chức thành công chương trình nghệ thuật tại đêm giao thừa với chủ đề “Quảng Ninh rạng rỡ những mùa xuân”, gồm 14 tiết mục với thời lượng khoảng 80 phút. Tổ chức thành công lễ bắn pháo hoa tầm thấp từ nguồn xã hội hóa.

- Tổ chức đêm văn nghệ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh và các hoạt động văn hóa, thể thao như: thi kéo co, đẩy gậy, cờ vua tại sân Cung Văn hóa thiếu nhi và Cung Văn hóa Việt Nhật. UBND các phường cũng đã tổ chức các điểm vui chơi mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ; tổ chức hoạt động văn nghệ, văn hóa…

- Tăng cường quản lý các lễ hội đầu xuân tại các khu di tích lịch sử, thắng cảnh như Chùa Long Tiên, Đền đức ông Trần Quốc Nghiễn, chùa Lôi Âm…; đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, thuận tiện cho du khách thăm quan, vãn cảnh…

- Ngày 02/02/2014, Thành Đoàn Hạ Long phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Du lịch thanh niên tổ chức Chương trình văn nghệ thanh niên mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930 - 2014) tại khu Du lịch thanh niên TP Hạ Long. Ngày 05/02/2014, phối hợp với Hội VHNT tỉnh và Ban Quản lý Đầu tư các công trình văn hóa thể thao tổ chức Lễ khai bút đầu xuân tại Khu Văn hóa núi Bài Thơ TP Hạ Long.

Đồng thời đã tổ chức đón xuân cho Du khách quốc tế tại TP Hạ Long và quản lý, triển khai thực hiện tốt các Lễ hội đầu năm tại các địa bàn... quản lý môi trường kinh doanh du lịch nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng mê tín dị đoan, ăn mày, ăn xin, nâng giá, bắt chẹt khách, bày bán thịt thú rừng và vi phạm các di tích tại các địa phương trong tỉnh. Nhìn chung nhân dân các dân tộc đón Tết Nguyên Đán năm 2014 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

3.2. Công tác giáo dục, đào tạo:

Hoàn thành việc sơ kết học kỳ I năm 2013-2014 và tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2013-2014. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chấn chính công tác dạy thêm, học thêm và tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục. Thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; phối hợp tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS năm học 2013-2014; hoàn thành ý kiến tham gia về Quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong ngành giáo dục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng thời rà soát biên chế, hợp đồng làm việc trong các đơn vị trực thuộc; kiện toàn công tác cán bộ tại một số đơn vị.3.3. Công tác y tế:

Trong quý I năm 2014 có tổng số: 30.815 lượt khám chữa bệnh, trong đó: trẻ em dưới 6 tuổi là 2.890 lượt và không có tai biến trong chuyên môn. Đã triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và Lễ hội xuân năm 2014; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác y tế; tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A/H7N9; thực hiện kế hoạch phòng chống dịch năm 2014; tăng cường đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các Lễ hội; phối hợp với Sở y tế Quảng Ninh kiểm tra 10 cơ sở y tế tư nhân (9 cơ sở y, 01 cơ sở dược); Không xẩy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố; cấp 17 giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh, chế biến, sản xuất lương thực, thực phẩm trên địa bàn; đã kiểm tra 437 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực thực phẩm phục vụ Tết Giáp Ngọ, xử phạt 16 cơ sở, đình chỉ hoạt động là 4 cơ sở; Tổ chức xét nghiệm nước tiểu tìm ma túy cho 350 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2014.3.4. Công tác KHHGĐ: Tổ chức 20 buổi tuyên truyền Dân số cộng đồng và tiếp tục triển khai kế hoạch chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và công tác KHHGĐ đối với cán bộ, công chức, công nhân viên chức trên địa bàn Thành phố (Quý I năm 2014 có 04 trường hợp sinh con thứ 3).

3.5. Công tác lao động &TBXH, bảo hiểm xã hội trong quý I năm 2014:

- Giải quyết việc làm cho 1155 lao động, trong đó qua sàn giao dịch việc làm là 260 lao động, giải quyết việc làm mới cho 800 lao động. Hoàn thành kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ và PCCN lần thứ 16 năm 2014; kiểm tra các doanh nghiệp công tác An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2014.

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và thăm, chúc tết các đơn vị thường trực làm nhiệm vụ phục vụ Tết trên địa bàn Thành phố, gồm: các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ và thương binh tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ..., Thành phố đã triển khai thực hiện cấp xong quà tết cho các đối tượng gồm: Quà của Chủ tịch Nước cho 3.573 người = 746.000.000đ; Quà của UBND tỉnh cho 39.756 người = 8.033.000.000đ; Quà của Thành phố cho 5.333 người = 1.043.449.000đ.

- Thành lập 8 đoàn đại biểu đi thăm và tặng quà 33 đơn vị LLVT và các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp tết, 07 đối tượng chính sách tiêu biểu = 51,5 triệu đồng.

- Ngoài ra Các đơn vị: Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Thành đoàn Hạ Long, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, liên đoàn Lao động Thành phố đã thăm và chúc tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân viên chức lao động của một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp cho các gia đình hộ nghèo đón tết vui tươi, đầm ấm. Đặc biệt, Liên đoàn lao động TP tặng 30 xuất quà cho hộ nghèo mỗi suất 500.000đ và 15 suất quà cho người có công mỗi suất 500.000đ. Tặng 12 CNLĐ khuyết tật mỗi người 500.000đ. Trích quỹ BTTE trợ cấp tết cho 57 trẻ em có HCĐB và trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB bằng 12.100.000đ.- Phòng chống tệ nạn xã hội: ban hành 08 quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với 08 đối tượng; 40 quyết định giảm thời gian cai nghiện. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phóng chống mại dâm Thành phố và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2014.

- Giảm nghèo và bảo trợ xã hội:

+ Triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 đối với 592 đối tượng người nghèo. Tổng số hộ nghèo là 252 hộ, phát sinh mới 16 hộ, tái nghèo 01 hộ, thoát nghèo 124 hộ, thực giảm 107 hộ. Số hộ cần nghèo là 300 hộ, phát sinh mới 89 hộ, thoát cận nghèo 117 hộ, thực giảm 28 hộ.

+ Cấp thẻ BHYT đối với 1532 đối tượng bảo trợ xã hội, 114 đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp thường xuyên; cấp 314 thẻ đối tượng người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi không có chế độ theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 29/02/2013 của UBND Tỉnh, cấp 568 thẻ cho đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi hiện đang hưởng trợ cấp.

+ Mừng thọ 473 người cao tuổi với tổng số tiền: 154.200.000đ.

+ Thu gom 40 đối tượng ăn xin.

+ Trợ cấp người có công với cách mạng: mua bảo hiểm y tế cho 3247 đối tượng người có công = 169.895.250đ; đăng ký điều dưỡng năm 2014 cho người có công với cách mạng và trợ cấp khó khăn cho 10 đối tượng; trợ cấp hàng tháng cho 3.580 đối tượng với tổng số tiền 5.616.422.000đ.+ Trợ cấp hỏa táng An Lạc Viên cho 165 gia đình = 495.000.000đ.

3.6. Công tác Nội vụ:

a. Công tác tổ chức bộ máy: Đã ban hành quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm DSKHHGĐ; xây dựng đề án vị trí việc và thành lập Ban chỉ đạo tinh giản bộ máy biên chế, xây dựng Đề án tinh giản bộ máy biên chế.

b. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm 13 cán bộ theo Thông báo của Thường trực Thành ủy và theo yêu cầu nhiệm vụ; ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên cho 613 giáo viên khối THCS, hưởng phụ cấp nghề thanh tra 01 cán bộ thanh tra; hợp đồng làm việc và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 64 trường hợp ngành Giáo dục – Đào tạo; biệt phái 20 viên chức dân số KHHGĐ tuyến xã về công tác tại UBND các phường trên địa bàn Thành phố; ban hành quyết định nghỉ hưu 19 viên chức, thông báo nghỉ hưu 21 viên chức; nâng lương thường xuyên 117 cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn đối với với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

c. Công tác xây dựng chính quyền: giao quyền Chỉ huy trưởng Quân sự 03 phường Hà Khánh, Giếng Đáy, Hà Trung; trình HĐND tại kỳ họp thứ VIII HĐND Thành phố về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hạ Long khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 và trình UBND Tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố; Phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các phường Hà Khẩu, Hà Tu, Hà Khánh, Bãi Cháy, Hồng Hải, Hùng Thắng.

d. Công tác đào tạo cán bộ: đăng ký với Sở Nội vụ cho 33 công chức phường tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Văn phòng – Thống kê; đăng ký 15 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn công nghệ thông tin thực hiện chính quyền điện tử năm 2013; cử 02 công chức đi đào tạo sau đại học.

3.7. Công tác Tư pháp và thi hành án.

- Công tác tư pháp: Trong quý I năm 2014 cải chính hộ tịch cho 12 trường hợp, cấp lại giấy khai sinh theo thẩm quyền cho 37 trường hợp; đăng ký khai sinh 285 trường hợp, đăng ký khai tử 41 trường hợp và đăng ký kết hôn 193 trường hợp. Chứng thực các bản sao từ bản chính bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, chữ ký... thu về ngân sách 42.802.000đ.

- Công tác thi hành án: tổng số vụ án phải thi hành trong quý I năm 2014 là 1623 vụ việc = 285.863.721.000đ (trong đó 1110 vụ việc chuyển sang từ năm 2013), đã giải quyết được 396 vụ việc tương đương 8.902.110.000đ; 513 vụ việc thụ lý mới = 33.379.722.000đ; 811 vụ việc có điều kiện THA = 258.135.071.000đ.

4. Khoa học và công nghệ: Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác khoa học và công nghệ giữa tỉnh Quảng Ninh với viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; thực hiện xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý Hạ Long ho sản phẩm chả mực. Công nhận 143 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp, đề tài của cán bộ, công chức thành phố lần thứ 3.

5. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo:

a. Công tác tiếp công dân: Quý I năm 2014 thành phố đã tiếp 498 lượt công dân (1075 người) với 304 đơn = 299 vụ việc, tăng 68% so với cùng kỳ, trong đó có 72 vụ việc phát sinh mới, giảm 21% so với cùng kỳ. Có 03 đoàn đông người = 02 vụ việc là: 143 hộ kinh doanh ngành hàng Quần áo, 43 hộ kinh doanh ngành hàng Tạp phẩm chợ Hạ Long I và 69 hộ dân thuộc diện tái định cư do bị sụt lún đất tại khu 3, khu 4 phường Cao Xanh, giảm 40% so với cùng kỳ.

b. Tổng số đơn thư tiếp nhận từ các nguồn là 434 đơn (qua tiếp công dân, bưu điện, các đơn vị khác chuyển đến,...), giảm 8,5% so với cùng kỳ, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 137 đơn = 130 vụ việc, giảm 30% so với cùng kỳ.

- Tồn năm 2013 chuyển sang: 137 đơn = 119 vụ việc.

- Tổng số đơn phải giải quyết : 274 đơn = 249 vụ việc.

Trong quý I năm 2014 đã giải quyết: 23 đơn khiếu nại = 23 vụ việc (ban hành 23 Quyết định giải quyết khiếu nại), đạt 44%; giải quyết 02 đơn tố cáo = 02 vụ việc, đạt 100%; giải quyết 109 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị = 94 vụ việc, đạt 50%.

6. Công tác an ninh- quốc phòng:

6.1. Về tình hình An ninh chính trị:

- Người nước ngoài: số người nước ngoài tạm trú tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố trong tháng 3 tăng 27,3% (148.256/116.423 lượt người); người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân có 21 người; người nước ngoài lưu trú, làm việc trong các CQDN giảm 6% (586/623lượt người). Kiểm tra, rà soát, nắm tình hình đã phát hiện 01 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để thăm thân nhân và đã bị lập hồ sơ và đuổi về nước.

- Tình hình tôn giáo: Các đền, chùa trên địa bàn tổ chức Lễ cầu an, Lễ dâng sao giải hạn đầu xuân, năm mới thu hút đông phật tử và nhân dân đến dự. ANTT được đảm bảo. Phối hợp với CA tỉnh khai thác, lập hồ sơ xử lý hành chính 3 trường hợp có HKTT tại TP Hà Nội tán phát tài liệu đạo "Pháp luân công" trái phép tại khu vực bến tầu du lịch Bãi Cháy, thu giữ 409 tài liệu liên quan đến đạo "Pháp luân công" được viết bằng chữ Trung Quốc, phạt cảnh cáo và buộc 3 trường hợp trên trở về địa phương nơi cư trú.

- Xây dựng, triển khai 6 kế hoạch đảm bảo ANTT các đoàn, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.

6.2. Về trật tự an toàn xã hội trong tháng 3/2014:- Tình hình, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về kinh tế, môi trường: đã kiểm tra, san lấp 12 lượt điểm lò cũ có dấu hiệu khai thác than trở lại. Kiểm tra, xác minh 06 tin qua đường dây nóng về việc khai thác, thu mua, tập kết than trái phép tại phường Hà Khánh, Hà Trung, Cao Xanh, Hà Phong và đã phát hiện, xử lý 01 trường hợp đang thu mua than tại phường Hà Phong, thu giữ 100kg than cục và buộc về địa phương cư trú (05 tin còn lại không đúng sự thật). Kiểm tra, bắt giữ 02 xe ô tô vận chuyển 16 tấn than cám không rõ nguồn gốc từ Cẩm Phả; 03 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, thu giữ 1.100 khẩu súng nhựa đồ chơi, 350kg cá nheo giống và hàng tạp hóa trị giá 24 triệu động, nộp ngân sách nhà nước 15.750.000đ, phạt hành chính 01 trường hợp 4.000.000đ, xử phatjvi phạm hành chính 204.000.000đ đối với 05 trường hợp vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm; bắt giữ 01 vụ vận chuyển 800l dầu thải vi phạm về môi trường; khởi tố 01 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ.

- Tình hình, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về TTXH: Phạm pháp hình sự ghi nhận xảy ra 3 vụ giảm 1 vụ so với tháng trước, gồm: 01 vụ cướp tài sản, 02 vụ trộm cắp tài sản. Điều tra làm rõ 2/3 vụ phạm pháp hình sự, đạt 66,7% gồm: 01 vụ = 01 đối tượng cướp tài sản, 01 vụ = 01 đối tượng trộm cắp tài sản thu hồi giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng; bắt 01 đối tượng truy nã; xử lý hành chính 16 trường hợp vi phạm pháp luật và xử phạt 19.900.000đ.

- Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy: Bắt giữ 07 vụ/07 đối tượng phạm tội về ma túy.

- Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: bắt giữ 12 vụ = 25 đối tượng; khởi tố 17 vụ = 28 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 31 vụ = 38 bị can....

- An toàn giao thông: Không xảy ra tai nạn giao thông đường bộ; xảy ra 01 vụ cháy tàu trên vịnh Hạ Long (do sử dụng gas sơ xuất). Tiếp tục duy trì thực hiện Phương án 12 (I, II, III) của CA tỉnh; xử lý các điểm đỗ xe trái phép; kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn. Kiểm tra, xử lý 871 phương tiện vi phạm TTATGT - TTĐT; tước 38 GPLX; tạm giữ 38 phương tiện; phạt hành chính 656.490.000đ.- Công tác QLHC về TTXH: đăng ký hộ khẩu cho 125 hộ = 1147 nhân khẩu; cấp phát 1064 chứng minh thư nhân dân và xử lý 25 trường hợp vi phạm các quy định về cư trú, phát hành chính 1.600.000đ. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho 05 cơ sở kinh doanh; xử lý hành chính 03 cơ sở cho thuê lưu trú vi phạm về ANTT, xử phạt hành chính 4.500.000đ; vận động nhân dân giao nộp 01 quả lự đạn mỏ vịt, 16 kíp mìn, 09 thỏi thuốc nổ.

* Công tác an ninh quốc phòng: Tình hình trật tự an, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ quan, đơn vị. Triển khai tốt công tác tuyển quân đợt I/2014.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Trong tháng đã hướng đãn các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kê khai tài sản theo quy định. Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện: 04 cuộc, trong đó: 01 cuộc đã kết thúc, ban hành 01 kết luận và 02 cuộc đang tiến hành.a. Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:

- Quản lý và sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng đô thị : 01 cuộc tại UBND Phường Hà Khẩu, Phòng TNMT, Đội thanh tra XD&TTĐT, Phòng QLĐT và các đơn vị liên quan Chi cục thuế, Ban quản lý rừng Đặc dụng & CQMT Thành phố. Nội dung: Thanh tra công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (đang tiến hành).

- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: Thực hiện 01 cuộc tại UBND Phường Yết Kiêu. Nội dung: thanh tra xác minh nội dung đơn phản ánh của công dân đối với việc thu, nộp các quỹ, các khoản đóng góp, ủng hộ của nhân dân, việc huy động và sử dụng kinh phí họat động của ban cán sự khu phố 5 phường Yết Kiêu thành phố Hạ Long. Kết quả : 01 đơn vị có vi phạm, còn tồn tại trong việc quản lý thu các quỹ đóng góp trong dân, yêu cầu nộp lại số tiền 1.725.000 đ nộp về UBND phường Yết Kiêu quản lý theo quy định.

b. Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra:

- Tổng số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra  là: 09 kết luận, 05 quyết định.

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi, giảm trừ quyết toán: 4.383,109 triệu đồng. Trong đó:

* Về kinh tế:Tổng số phải thu hồi nộp ngân sách: 3.725,573 triệu đồng

+ Đã nộp ngân sách: 1.065,083 triệu đồng

+ Chưa nộp ngân sách: 2.066,490 triệu đồng

Tổng số phải giảm trừ QT XDCB : 657,536 triệu đồng

+ Đã giảm trừ : 0 triệu đồng

+ Chưa giảm trừ: 657,536 triệu đồng

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, sức mua của thị trường chưa phục hồi, thời gian nghỉ tết kéo dài nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các cấp chính quyền đã tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân; kinh tế - xã hội của Thành phố trong quý I năm 2014 vẫn duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá ... Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, mừng Đảng, mừng Xuân... được tiếp tục chú trọng; nhân dân trên địa bàn Thành phố vui Tết, đón Xuân trong không khí đầm ấm, vui tươi và an toàn, đặc biệt người nghèo, người già cô đơn, người tàn tật, gia đình chính sách, người có công được chăm lo trong dịp Tết. Các công tác trọng tâm theo chủ đề của năm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi và kiểm soát dịch bệnh được tăng cường nhất là đối với dịch cúm A(H7N9); các công trình quan trọng của Thành phố được quan tâm kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thực hiện; công tác an toàn giao thông được duy trì trật tự trong dịp Tết, số vụ tai nạn giao thông giảm, tai nạn lao động trong quý I cũng giảm; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, sức mua của thị trường yếu; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp... Vì thế để hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phấn đấu vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế và tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2014:

1. Tập trung thực hiện quyết liệt và linh hoạt trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra theo 16/NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014”; Nghị quyết số …/2013/NQ-HĐND ngày 31/12/2013 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XIX - Kỳ họp thứ 8 “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014”; Chương trình công tác năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan để triển khai thực hiện; nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2014.

2. Yêu cầu UBND các phường, các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện thu ngân sách (có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu để đảm bảo nguồn cân đối chi thường xuyên):

- Tập trung rà soát, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế kịp thời theo chế độ, chính sách quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, chống thất thu, kiên quyết thu thuế nợ đọng từ năm trước.

- Triển khai thu các khoản thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, taxi, bến, bãi, nhà trọ, thuê mặt bằng kinh doanh, xe tải, xe khách và hoạt động kinh doanh trên Vịnh Hạ Long.v.v.

- Tích cực đôn đốc các tổ chức, đơn vị, cá nhân nợ tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thuế đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước nộp ngay vào NSNN (tập trung thu ngân sách, đặc biệt từ 06 dự án nợ đọng tiền sử dụng đất).

- Tập trung triển khai thu phí vệ sinh môi trường theo mức mới quy định tại Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc quy định điều chỉnh mức thu vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả”.

- Tập trung lập sổ bộ thu thuế đất phi nông nghiệp gửi Chi cục Thuế thành phố duyệt bộ và triển khai thu ngay trong quý II năm 2014.

3. Các đơn vị (đặc biệt là phòng Quản lý đô thị và phòng Tài nguyên Môi trường) tập trung các giải pháp để triển khai giao và thu tiền đất xen kẹp ngoài bản đồ địa chính hiện nay các hộ dân đang sử dụng (phổ biến khu vực các dãy phố bám đường và phía sau là sườn đồi). Triển khai việc đấu giá đất các khu đất có lợi thế, tạo nguồn đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Tập trung việc khảo sát giá đất kinh doanh phi nông nghiệp làm cơ sở để Sở Tài chính phê duyệt giá thuê đất của các tổ chức, doanh nghiệp nộp tiền vào NSNN.

4. UBND các phường, các đơn vị dự toán tập trung làm quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013 theo đúng thời gian quy định. Triển khai công tác thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013 của các đơn vị dự toán và UBND các phường trên địa bàn thành phố. Nếu đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ, UBND Thành phố sẽ ngừng cấp ngân sách và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

5. Các đơn vị được giao quản lý công trình xây dựng, rà soát triển khai đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ, tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định.

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố sớm thực hiện việc ký hợp đồng với Cục Thống kê tỉnh xây dựng và ban hành niên giám thống kê hàng năm cho thành phố để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá số liệu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các nhiệm vụ khác.

7. Về công tác quản lý đất đai: yêu cầu phòng Tài nguyên Môi trường, UBND các phường trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại tất cả các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất hoang do UBND phường quản lý, khu đo tỷ lệ 1/5000, đất đồi, rừng, mặt nước… báo cáo và đề xuất UBND Thành phố biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có vi phạm) định kỳ 01 lần/01tháng.

8. Tập trung tổ chức, hoàn thành tốt Lễ hội hoa Anh Đào và Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2014.

9. Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm (đặc biệt là các đơn vị ngành than).

10. Công tác quy hoạch: tập trung hoàn thành đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn ngoài năm 2050. Giao phòng Quản lý đô thị hoàn thành địa điểm, vị trí các nhà vệ sinh công cộng tại các điểm thăm quan, du lịch đông khách dừng chân trên địa bàn Thành phố (đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường, đề xuất loại hình nhà vệ sinh) và hoàn thiện thủ tục đầu tư; hoàn thiện 02 Đề án Xã hội hóa nguồn lực chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường; Di dời và hủy bỏ các công trình xây dựng ven bờ vịnh Hạ Long làm cản trở tầm nhìn ra ngoài Vịnh, đặc biệt là khu vực Bãi Cháy.

- Giao phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án công trình, phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ và UBND các phường: Hồng Hải, Hồng Hà, Bạch Đằng, Hà Phong, Bãi Cháy, Hùng Thắng tập trung thực hiện theo tiến độ đã đề ra đối với Đề án di dời nhà bè trên vịnh Hạ Long.

- Giao phòng Kinh tế khẩn trương hoàn thiện đề án và đưa vào sử dụng, quản lý khu phố ẩm thực tại phường Hồng Gai đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường....

11. Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chấn chính công tác dạy thêm, học thêm và tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục về việc: công tác quản lý của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, việc chấp hành qui chế chuyên môn của giáo viên, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy cho giáo viên và các tổ chuyên môn tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

12. Giao Ban Quản lý dự án công trình tập trung nhân lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và khởi công dự án đầu tư xây dựng nạo vét luồng lạch, bến tàu... , hoàn thành dự án trong tháng 4/2014 để ổn định đời sống cho các hộ nhà bè sau khi lên bờYêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và liên quan chủ động phối kết hợp chặt chẽ để giải quyết công việc; thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu phòng ban, đơn vị, UBND phường./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Xuân ĐanCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương