UỶ ban nhân dân thành phố HẠ longtải về 83.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích83.26 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG


Số: /BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày tháng 5 năm 2011

(DỰ THẢO)
BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5


và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2011
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI:

1- Về kinh tế:

1.1- Sản xuất công nghiệp - TCN:

Tình hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp địa phương ước đạt 85 tỷ đồng lũy kế đạt 415 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm, bằng 115% so với cùng kỳ.1.2- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3,4 tỷ đồng lũy kế đạt 17,1 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch, bằng 98,8% so với cùng kỳ. Trồng trọt: Diện tích gieo trồng ước đạt 60ha lũy kế đạt 656ha, bằng 41,3% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ; Sản lượng rau xanh ước đạt 1.260 tấn lũy kế đạt 5.468 tấn, bằng 52% kế hoạch năm, bằng 117,09% so với cùng kỳ.

Lâm nghiệp: Trong tháng không có cháy rừng xảy ra. Tập trung tăng cường chỉ đạo các chủ rừng tiếp tục làm tốt công tác dọn vệ sinh thực bì phòng cháy rừng trong mùa hanh khô 2010-2011; tiếp tục hướng dẫn các cở sở gây nuôi động vật hoang dã thông thường làm thủ tục cấp giấy nuôi, mở sổ theo dõi và xuất bán tiêu thụ theo quy định.

Thuỷ sản: Giá trị sản xuất thuỷ sản tháng 5 đạt 3,6 tỷ đồng lũy kế đạt 22,48 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản ước đạt 200 tấn, lũy kế đạt 892 tấn, trong đó: khai thác đạt 160 tấn lũy kế đạt 690 tấn, nuôi trồng đạt 40 tấn, lũy kế đạt 202.

Công tác kiểm tra, xử lý buôn bán vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm nhập lậu: Trong tháng đã xử lý 36 vụ việc vi phạm, như phát mại 68700 quả trứng gia cầm, 41.440kg gà thải loại, 76,5kg rùa rừng và tiêu hủy 702kg mèo thịt nhập lậu...1.3- Lĩnh vực thương mại, giá cả, du lịch:

Về Thương mại, giá cả: Trong tháng tình hình thị trường trên địa bàn Thành phố không có biến động lớn, chỉ số giá tiêu dùng tăng 12% so với cùng kỳ. Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu giảm so với cùng kỳ...

Hoàn thành tỗt nhiệm vụ của tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011; kiểm tra 407 lượt doanh nghiêp, hộ kinh doanh, xử phạt 26 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng cấm, không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở kinh doanh... với số tiền phạt VPHC: 14.875.000đ. Công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại: Kiểm tra, xử lý 10 trường hợp vi phạm, lũy kế đã xử lý 40 vụ. Tổng số thu từ xử phạt VPHC và phát mại hàng hoá: 13,26 tỷ đồng. Đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 408 hộ cá thể trên địa bàn với số vốn kinh doanh là: 94,886 tỷ đồng.Về du lịch:

- Duy trì công tác bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Trong tháng bầu chọn thành công trên 3.150 phiÕu, tại thời điểm ngày 18/5/2011, vịnh Hạ Long đứng vị trí thứ 1 trên tổng số 28 kỳ quan.

- Khách du lịch đến Hạ Long tháng 4 đạt 410 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 228 nghìn lượt, doanh thu du lịch đạt 203 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 750 tỷ đồng, bằng 106% so cùng kỳ.

1.4- Thu chi ngân sách:

- Thu ngân sách tháng 5 đạt 210,125 tỷ đồng (tính đến ngày 15/5/2011), lũy kế đạt 755,275 tỷ đồng; Các chỉ tiêu thu cân đối ngân sách đạt 582,231 tỷ đồng, bằng 41% KHTP, bằng 47% KH Tỉnh, tăng 49% so với cùng kỳ. NSTP tháng 5 được hưởng 127,038 tỷ đồng, 5 tháng hưởng 445,740 tỷ đồng, đạt 38% KHTP, 50% KH Tỉnh, tăng 68% so với cùng kỳ (trong đó: Các chỉ tiêu được giao thu cân đối ngân sách: 282,635 tỷ đồng, đạt 39% KHTP, 51% KH Tỉnh, tăng 72% so với cùng kỳ).

- Tổng chi NSTP tháng 5 thực hiện 57.648 tỷ đồng; lũy kế đạt 290.372 tỷ đồng bằng 40% KHTP, bằng 52% KH Tỉnh, tăng 39% so với cùng kỳ; Chi XDCB đạt 178.921 tỷ đồng (trong đó chi chuyển nguồn: 101,8 tỷ đồng); Chi thường xuyên đạt: 111,034 tỷ đồng.

- Giải ngân đầu tư XDCB: Tính đến ngày 15/5/2011 tình hình giải ngân vốn XDCB:

+ Giải ngân vốn NS Tỉnh: 18,3 tỷ đồng đạt 32,4% KH.

+ Giải ngân vốn NS thành phố: 178,9 tỷ đồng (trong đó chi chuyển nguồn: 101,8 tỷ đồng) đạt 53% KH. Thực chi NS Thành phố theo vốn kế hoạch năm là 76,2 tỷ đồng, đạt 23%.

+ Giải ngân vốn XDCB nguồn phường: 854 triệu đồng.

2- Công tác Quy hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.1- Công tác Quy hoạch: Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài 2030; thẩm định 20 quy hoạch công trình xây dựng, địa điểm các dự án, công trình quy định.

2.2- Công tác quản lý đô thị:

- Thẩm định thiết kế dự toán 15 công trình xây dựng các loại với tổng dự toán là 20,13 tỷ đồng; Đôn đốc UBND các phường tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa: tính đến hết tháng 5/2011, thành phố đã phê duyệt 42/51 địa điểm, phê duyệt báo cáo KTKT 34 nhà văn hóa khu phố.

- Cấp 60 giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định; xử phạt 18 trường hợp xây dựng không phép, xây dựng sai phép vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, số tiền xử phạt VPHC= 196.500.000 đồng. Tiếp tục bán nhà theo quy định tại Nghị định 61/CP.

- Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các tuyến đường trục chính, khu vực trung tâm đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ Tuần Du lịch Hạ Long năm 2011, bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn thành phố.

2.3- Công tác Tài nguyên và môi trường:

- Đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Tham gia với sở Tài nguyên-Môi trường và các đơn vị liên quan thẩm tra hồ sơ xin thuê đất, giao đất cho 06 dự án, lũy kế đạt 22 dự án.

- Thẩm định cấp mới 204 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5 tháng là 1.320 trường hợp); cấp đổi 145 trường hợp (5 tháng đạt 599 trường hợp); chuyển nhượng quyền sử dụng đất 230 trường hợp (5 tháng đạt 875 trường hợp); giải quyết đăng ký đảm bảo thế chấp vay ngân hàng 436 trường hợp (5 tháng đạt 2093 trường hợp).

- Cấp xác nhận Bản cam kết BVMT cho 31 dự án (5 tháng đạt 74 dự án). Tổ chức san lấp 80 lượt cửa lò khai thác than trái phép, bắt giữ 03 xe ô tô...và tịch thu 135 tấn than. Kiểm tra bảo vệ môi trường đã xử phạt VPHC đối với 09 trường hợp vi phạm= 135.000.000đồng.2.4- Công tác giải phóng mặt bằng:

- Trong tháng, đã kiểm đếm xong cho 48 hộ dân, đơn vị; phê duyệt 100 phương án và bổ sung 10 phương án với tổng giá trị 30,73 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB để thực hiện hoàn thành các dự án trên địa bàn Thành phố...

3- Công tác Văn hoá xã hội:3.1- Công tác Văn hoá, Thông tin, Thể thao:

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, trang trí và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Tỉnh và Thành phố, đặc biệt là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, chiến dịch hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông”. Tổ chức các hoạt động văn nghệ- thể thao chào mừng 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) và tham dự Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về “Chính sách Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá, giai đoạn 2000-2010”do bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nghiệp vụ cho các phường trong công tác thanh tra, kiểm tra các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố trước các kỳ thi; tổ chức tổng kết và trao giấy chứng nhận công nhận đạt danh hiệu “ Khu phố Văn hoá” năm 2010 cho 108 khu phố đạt danh hiệu “ Khu phố Văn hóa”...3.2- Công tác giáo dục: Chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm tra cuối kỳ năm học 2010-2011 đối với các cấp học; thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hạ Long năm 2011; phân vùng tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 và tổ chức xét tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT- GDTX năm học 2010-2011 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012; tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2010-2011 đối với các trường phổ thông và ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 tại các trường mầm non; giao kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2011-2012, triển khai công tác quản lý học sinh tại địa phương trong dịp nghỉ hè.

3.3- Công tác y tế:

- Tham gia Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về “chính sách Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000-2010, tại Hội nghị UBND Thành phố Hạ Long Hạ Long đã được tặng bằng khen của Bộ Y tế. Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25/5- 31/5/2011 và Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 do Thành đoàn Hạ Long và hội phụ thành phố phối hợp với dự án CDS thực hiện trên toàn địa bàn thành phố.

- Tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND 20 phường tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh vào dịp hè không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011; kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm trên toàn địa bàn, kết quả đã kiểm gtra được 45 cơ sở, yêu cầu 13 cơ sở cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, đình chỉ 03 cơ sở vi phạm kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các đơn vị hành nghề y tế tư nhân, đã kiểm tra 15 cơ sở, phát hiện 4 cơ sở vi phạm, đình chỉ 02 cơ sở do không đảm bảo quy định của luật khám chữa bệnh.

- Khám chữa bệnh cho 13.387 lượt trong đó khám BHYT là 8.100 lượt, trẻ em dưới 6 tuổi là 1.656 lượt. Không có tai biến trong chuyên môn.3.4- Công tác KHHGĐ: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nhằm đảm bảo việc duy trì mức giảm sinh của Thành phố.

3.5- Công tác lao động &TBXH, bảo hiểm xã hội:

- Thành phố đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh giải quyết việc làm cho 550 lao động; tập huấn pháp luật Lao động- BHXH đợt 1/2011 cho 100 doanh nghiệp; quyết định hỗ trợ xây nhà mới cho 5 hộ nghèo tại phường Hùng Thắng= 125 triệu đồng từ quỹ xóa đói, giảm nghèo của Thành phố; phối hợp tổ chức thanh tra 10 đơn vị sử dụng nồi hơi trên địa bàn, hướng dân các đơn vị thực hiện các biện pháp an toàn; thẩm định hồ sơ để tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Tuần Châu, Đại Yên, Bãi Cháy. Thực hiện chi trợ cấp thường xuyên cho 3.429 đối tượng chính sách với hơn 3,576 tỷ đồng. Xây dựng và tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2011, triển khai vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2011 đạt 50 triệu đồng=50% KH năm...

Công tác Bảo trợ xã hội : Quyết định trợ cấp thường xuyên cho 154 đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định ; thực hiện chi trợ cấp thường xuyên cho 1.727 đối tượng xã hội với số tiền 1,532 tỷ đồng.

3.6- Công tác Nội vụ:

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho các tổ viên các tổ bầu cử toàn Thành phố. Chỉ đạo các đơn vị bầu cử tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao, quyết tâm không để xảy ra tình trạng bầu lại, bầu thêm. (Kết quả tính đến 19h ngày 22/5/2011 tổng số cử tri đi bầu cử toàn Thành phố là 160.978 cử tri, trong đó: cử tri trong danh sách đi bầu là 160.769 bằng 99,99% cử tri trong danh sách của địa phương, cử tri vãng lai 209 cử tri).

- Rà soát chuyển xếp lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ cho các cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc các phường. Điều động, bổ nhiệm 03 cán bộ, rà soát thực hiện nâng lương thường xuyên 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cho 22 cán bộ, công chức, viên chức...

3.7- Công tác Tư pháp và Thi hành án:

Công tác tư pháp: Trong tháng đăng ký khai sinh cho 435 trường hợp; khai tử 201 trường hợp; đăng ký kết hôn 318 đôi nam nữ; đăng ký giám hộ 01 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch 30 trường hợp. Chứng thực 15.096 văn bản, giấy tờ các loại đã thu nộp ngân sách 12,719 triệu đồng.

Công tác thi hành án: Trong tháng số án dân sự phải thi hành là: 2.341 việc, đã thi hành xong là 86 việc, số tiền thu và giải quyết theo quy định là 226,990 triệu đồng, số án chuyển sang tháng 6 là: 2.255 việc

4- Công tác Tiếp dân- Thanh tra:

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Thành phố đã tiếp 173 lượt công dân với 50 vụ việc (phát sinh mới 19 vụ việc); tiếp nhận 254 đơn thư từ các nguồn, trong đó đơn trùng, đơn không đủ điều kiện giải quyết là 141 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 113 đơn= 106 vụ việc. Kết quả đã giải quyết: đơn đề nghị, kiến nghị 162/210 đơn với 142vụ việc/186 vụ việc; đơn khiếu nại 04/72 đơn với 04 vụ việc; tố cáo 02 đơn /02 vụ việc.

Công tác thanh tra: Tiếp tục tiến hành thanh tra tại một số phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc Thành phố; kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại chợ Hạ Long II; giải quyết nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Thuyết tại tổ 5 khu 8, phường Bãi Cháy…

5- Công tác an ninh- quốc phòng:

- An ninh - trật tự: Trong tháng 5 an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố nhìn chung ổn định. Thành phố đã chỉ đạo xây dựng, triển khai 9 kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là bảo vệ Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh năm 2011 và nắm tình hình 21 cuộc tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với cử tri Thành phố. Thực hiện quản lý, nắm tình hình 90.115 người nước ngoài tạm trú thăm quan, du lịch trên địa bàn, 52 người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân; theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn. Trong tháng phạm pháp hình sự xảy ra 08 vụ, giảm 50% so với tháng 4/2011, không xảy ra trọng án. Đã tổ chức điều tra, làm rõ 05/08 vụ, bắt 7 đối tượng trộm cắp tài sản. Bắt 01 đối tượng truy nã, điều tra mở rộng bắt thêm 7 đối tượng cướp tài sản. Đã bắt 10 đối tượng/7 vụ phạm tội về ma tuý, thu giữ 0,815g hêrôin, 1861,9g cần sa khô, tươi; lập hồ sơ đưa 13 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ làm chết 04 người, 02 vụ va chạm giao thông đường thủy làm đắm 02 tàu du lịch trên vịnh, 01 vụ cháy do dò ống dẫn ga làm bị thương 5 người. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 2.958 lượt phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 1.205 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 89 phương tiện, tước 40 giấy phép lái xe các loại, phạt vi phạm hành chính 648,3 triệu đồng.- Quốc phòng, quân sự địa phương: Đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra trong tháng, trọng tâm là bảo vệ an toàn ngày bầu cử 22/5/2011. Duy trì lực lượng, phương tiện trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Tổ chức huấn luyện xử trí các tình huống có thể xảy ra cho lực lượng thường trực và dân quân tự vệ cụm du lịch Bãi Cháy với trên 100 lượt chiến sĩ tham gia. Tham gia hội thao quốc phòng LLVT tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn, hoàn thành chỉ tiêu động viên và huấn luyện quân dự bị của trung đoàn 213 quân số hơn 100 đồng chí, thời gian 15 ngày. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư tưởng, rèn luyện kỷ luật 5 năm của Ban CHQS Thành phố. Tiến hành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở 20 phường và 40 doanh nghiệp phục vụ cho tuyển quân năm 2011. Quán triệt 100% cán bộ, quân nhân và các lực lượng vũ trang của địa phương tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong ngày 22/5/2011.
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1- Ưu điểm:

- Công tác phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Thành phố được tổ chức theo đúng tiến độ và đúng quy định; các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử toàn dân được chuẩn bị chu đáo; các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thành phố và những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được tổ chức an toàn, dân chủ, thẳng thắn và cởi mở; sự tham gia và phối kết hợp tích cực của Ủy ban MTTQ và đoàn thể nhân dân đã tạo nên khối đoàn kết toàn dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt; tổ chức thực hiện thành công các hoạt động chào mừng Tuần Du lịch Hạ Long- Quảng Ninh năm 2011.

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Thành phố và UBND 20 phường thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo ổn định KT-XH, chống lạm phát bước đầu phát huy được hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh; các ngành kinh tế tiếp tục ổn định sản xuất và giữ được sự tăng trưởng.

- Hưởng ứng có hiệu quả Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25/5- 31/5/2011 và Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 trên địa bàn thành phố.

- Tình hình an ninh- chính trị, TTATXH ổn định, an ninh- quốc phòng được giữ vững. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt.

2- Hạn chế, tồn tại:

- Một số chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn XDCB vẫn còn thấp.

- Công tác quản lý trật tự đô thị có nơi có lúc còn chưa được tập trung giải quyết triệt để, còn tồn tại việc xây dựng trái phép, không đúng quy định của giấy phép xây dựng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh.

- Tình trạng tái khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn tuy đã được quyết liệt tập trung ngăn chặn nhưng vẫn còn có nhiều diễn biến phức tạp.

- Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn xảy ra ở mức cao. Việc không chấp hành các quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trong nhân dân (chủ yếu là thanh, thiếu niên), vượt đèn đỏ còn diễn ra phổ biến.III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2011:

Ngoài công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong tháng 6/2011, UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm, tiến hành đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn thu để đảm bảo kế hoạch giao thu ngân sách đầu năm đảm bảo đủ nguồn cân đối phục vụ tốt nhiệm vụ chi của Thành phố. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường xây dựng biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thu để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm. Tiếp tục tập trung thực hiện bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

2- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hạ Long khóa XIX (dự kiến ngày 17/6/2011), đảm bảo đúng thời gian luật định; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho HĐND, UBND, các ban của HĐND và các nội dung cho cuộc họp HĐND thành phố khóa XIX kỳ họp thứ nhất. Chỉ đạo HĐND các phường tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh HĐND và UBND. Tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị, những vấn đề bức xúc của cử tri.

3- Công tác tài chính:

- Giao phòng Tài chính- Kế hoạch:

+ Đôn đốc UBND các phường rà soát, tăng cường công tác thu thuế, phí, lệ phí, thu ngoài quốc doanh, thuế nhà đất, thuế sử đụng đất nông nghiệp, 5 loại quỹ theo quy định. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các phòng ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo đúng chỉ của UBND Thành phố.

+ Đôn đốc Trung tâm PTQĐ Thành phố tập trung hoàn chỉnh hồ sơ các khu đất đã đủ điều kiện, xây dựng kế hoạch đấu giá, báo cáo UBND thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách phục vụ cân đối chi của thành phố.

- Giao Chi cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp: Tăng cường rà soát, đôn đốc UBND các phường triển khai hoạt động thu ngoài quốc doanh, tích cực khai thác các nguồn thu phục vụ nhiệm chi của thành phố.

4- Công tác XDCB- Tài nguyên- Môi trường, quản lý đô thị:

- Yêu các các phòng ban, đơn vị, UBND các phường tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn XDCB, công tác chuẩn bị đầu tư.

- Đôn đốc đơn vị thi công tập trung hoàn thành xây dựng nhóm các công trình trường học xong trước tháng 9/2011 để phục vụ tốt năm học 2011-2012.

- Giao phòng Tài nguyên& Môi trường Thành phố:

+ Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối với đất ở, đất rừng, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Trung tâm PTQĐ Thành phố trình kế hoạch đấu giá đất các ô đất đã đủ điều kiện đấu giá báo cáo UBND Thành phố để triển khai đấu giá thu tiền sủ dụng đất theo quy định. Chủ động tham gia chuẩn bị tốt Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2011.

+ Phối hợp với Tổ liên ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kểm tra hoạt động khai thác sét, cát; quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn khai thác than trái phép trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên toàn địa bàn.

- Giao phòng Quản lý đô thị Thành phố:

+ Tăng cường đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2020 tầm nhìn ngoài 2030; quy hoạch chỉnh trang 1/2000 hai đầu cầu Bãi Cháy; quy hoạch khu dân cư đô thị du lịch sinh thái văn hóa Hạ Long; xây dựng đề án nâng cấp thành phố Hạ Long từ đô thị loại II lên đô thị loại I

+ Đôn đốc UBND các phường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Văn hoá khu phố theo đúng chỉ đạo của Thành phố; tiếp tục thực hiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ…

+ Tham mưu báo cáo UBND Thành phố các địa điểm, vị trí có nguy cơ sạt lở cao và các vị trí xung yếu của khu vực dân cư trên biển Hùng Thắng; các khu vực có nguy cơ ngập úng, các công trình tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão để Thành phố có các biện pháp ứng phó kịp thời và bố trí nơi an toàn phục vụ di dời nhân dân khi có mưa bão xảy ra.

- Giao Ban quản lý dịch vụ công ích Thành phố:

+ Hoàn thiện sơ đồ thu gom vận chuyển và các điểm thu gom rác, đồng thời lập bản vẽ hiện trạng vườn hoa, tiểu cảnh trên toàn địa bàn thành phố để thực hiện quản lý có hiệu quả.

+ Phối hợp với UBND các phường chủ động rà soát, nạo vét cống rãnh đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập lụt trong mùa mưa bão năm 2011.

+ Tăng cường đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố thực hiện đúng nội dung hợp đồng dịch vụ công ích đã ký, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố luôn sạch đẹp, văn minh; kiểm tra khắc phục kịp thời hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong mùa mưa bão năm 2011.

- Giao Đội Thanh tra xây dựng &TTĐT Thành phố chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng không đúng giấy phép, lấn chiếm đất đai, san gạt trái phép và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, kinh doanh tự phát dưới lòng đường, bán hàng rong, đặc biệt tập trung tại khu vực chợ Hạ long I, Hạ Long II…

- Giao Hạt kiểm lâm Thành phố: Đôn đốc hướng dẫn UBND các phường, các chủ rừng tăng cường công tác vệ sinh rừng, dọn thực bì để hạn chế thấp nhất việc cháy rừng trên toàn địa bàn Thành phố trong mùa hanh khô 2010-2011. Phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giấy CNQSDĐ đất rừng cho các chủ rừng theo đúng quy định, thuận lợi.

4- Công tác văn hoá xã hội- nội vụ:

- Phòng Văn hoá- Thông tin:

+ Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố; tập trung tuyên truyền về tháng hành động vì trẻ em năm 2011 và các tác hại từ thói quen hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe con người; tập trung thực hiện chiến dịch bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời Cảng nhà Rồng tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người. Lựa chọn các VĐV có sức khỏe, kinh nghiệm tham gia đoàn đua thuyền Chải tại Lễ hội thường niên của Phòng Thành Cảng- Trung Quốc theo đề nghị của phía bạn.

- Phòng Nội vụ: Tập trung đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện tốt kế hoạch cải cách thủ thục hành chính năm 2011. Tham mưu UBND thành phố tổng kết công tác bầu cử và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bầu cử. Hướng dẫn các phường tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016 kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của HĐND- UBND cấp phường đảm bảo đúng quy trình, dân chủ.

- Phòng Lao động&Thương binh xã hội: Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu xoá hộ nghèo năm 2011 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố đã đề ra.

- Phòng Giáo dục& đào tạo: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt công tác xét duyệt tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và đảm bảo an ninh trật tự trong đợt thi tốt nghiệp PTTH năm học 2010-2011; tổ chức các hoạt động vui chơi, quản lý các cháu học sinh trong dịp hè; phát động tháng hành động vì trẻ em; tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh tham gia chiến dịch bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

- Phòng Y tế: Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường tăng cường kiểm tra việc hấp hành của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thàh phố đảm bảo thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, và các bệnh ở người, vệ sinh an toàn thực phẩm.

5- Yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là những trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm thải loại và hàng hóa nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

6- Giao Công an Thành phố:

+ Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, trật tự ATXH trên toàn địa bàn, phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình tại các khu dân cư, đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ trên toàn địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm soát, xử lý, các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn Thành phố; tập trung giải quyết tốt các loại án, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự phức tạp, phấn đấu giảm thiểu án tồn.

+ Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm việc thu phí trông giữ các loại phương tiện; giá phòng trọ trên toàn địa bàn Thành phố.

+ Tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe máy tham gia giao thông và các trường hợp vi phạm khác.

+ Tập trung cao cho công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và công tác kiểm tra, xử lý ngăn chặn các hoạt động khai thác và kinh doanh than trái phép trên địa bàn.

7- Giao Ban chỉ huy quân sự Thành phố: Đảm bảo duy trì quân số thường trực trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì lực lượng, phương tiện trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Tổ chức tập huấn cán bộ DQTV năm 2011 và chủ động phối hợp với UBND các phường tổ chức tốt công tác huấn luyện dự bị động viên; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cụm địa bàn An ninh- Quốc phòng Thành phố năm 2011.

8. Yêu cầu UBND các phường:

- Thực hiện nghiêm việc tiếp dân vào ngày thứ 5 hằng tuần, tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân theo đúng quy định ngay từ cơ sở. Không để hiện tượng tập trung khiếu nại đông người kéo đến các cơ quan của Tỉnh và nhà các đồng chí lãnh đạo gây mất trật tự trị an.

- Các phường có than yêu cầu cần quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý dứt điêm hoạt động khai thác than trái phép.

- Tập trung chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016 để kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND-UBND phường đảm bảo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, UBND các phường: Chủ động phối kết hợp chặt chẽ để giải quyết công việc, phát huy sức mạnh đoàn kết; thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu phòng ban, đơn vị, UBND phường./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- TT TU, HĐND, UBND TP;

- V0, V1, V2, KT, XD, VX;

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;

- UBND các phường;

- Lưu: VT.

80 bản


TM. UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương