UỶ ban nhân dân huyện sốp cộPtải về 26.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích26.41 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SỐP CỘP


Số: 1712/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sốp Cộp, ngày 08 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do

UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lựcCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-PTP ngày 07 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Sộp Cộp ban hành đã hết hiệu lực và bãi bỏ văn bản do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục 07 văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Sộp Cộp ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND, UBND huyện;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;

- Lưu: VT, TP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Tú


DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO UBND HUYỆN SỐP CỘP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp)STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

hiệu lực

1

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND

21/8/2010

Ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch

Không còn hợp với quy định của pháp luật (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP)

10/4/2015

2

Quyết định số 697/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND

16/7/2015

3

Quyết định số 692/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Thanh tra huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND

16/7/2015

4

Quyết định số 699/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Phòng Tư pháp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND

16/7/2015

5

Quyết định số 700/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Phòng Nội vụ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND

16/7/2015

6

Quyết định số 1788/2011/QĐ-UBND

24/8/2011

Quy định bổ sung nhiệm vụ, biên chế Phòng Nội vụ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND

16/7/2015

7

Quyết định số 2526/2010/QĐ-UBND

30/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

16/7/2015: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương