Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 43.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích43.19 Kb.
#1308

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
Số: 1188/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 09 tháng 6 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ

khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2015
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Công văn số 3415-CV/TU ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 320/TTr-KHCN ngày 08 tháng 6 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2015 (có Danh mục gửi kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trình tự, thủ tục các bước tiếp theo tuân thủ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành của UBND tỉnh về tuyển chọn, quản lý, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (Để báo cáo);

- TT. HĐND tỉnh (Để báo cáo);

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu VT. VX. 80 bản.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)STT

TÊN ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

A

ĐỀ TÀI KHOA HỌC
1

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch và hiệu quả triển khai phát triển cây Chè trên địa bàn tỉnh đối với từng vùng, từng huyện cụ thể.

2015 - 2016

2

Nghiên cứu, điều tra đánh giá để phát triển vùng trồng Cam, Quýt tỉnh Sơn La.

2015 - 2017

3

Nghiên cứu đánh giá vùng có điều kiện phát triển lúa gạo đặc sản hàng hóa tại một số huyện trên địa bàn Sơn La.

2015 - 2016

4

Nghiên cứu, đề xuất mối quan hệ giữa Doanh nghiệp với Hợp tác xã trong việc chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tầm tại vùng Hồ thủy điện Sơn La.

2015 - 2017

5

Điều tra, đánh giá khả năng thích ứng của cây Macadamia, dự báo về chế biến, tiêu thụ.

2015 - 2017

6

Xây dựng mô hình liên kết trong sử dụng Ngô làm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2015 - 2016

7

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân trong liên kết sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

2015

8

Đánh giá hiệu quả làm cơ sở cho mở diện mô hình tưới nhỏ giọt bằng công nghệ của Israel vào sản xuất thâm canh Cà phê tại Sơn La.

2015 - 2017

9

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu đục quả Xoài tỉnh Sơn La.

2015 - 2017

10

Công tác phòng chống ma túy tuyến biên giới Sơn La - Bắc Lào; giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới.

2015 - 2016

11

Công tác giải quyết địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và vùng phụ cận.

2015 - 2016

12

Nghiên cứu biên soạn lịch sử các khu căn cứ du kích trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2015 - 2016

13

Nghiên cứu, biên soạn “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La tập II (1955 - 2005)”.

2015 - 2016

14

Nghiên cứu cơ sở khoa học phát huy các di sản văn hoá Tiền - Sơ sử vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La.

2015 - 2016

15

Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng thuốc trừ cỏ và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu của thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2015 - 2017

B

ĐỀ ÁN KHOA HỌC
1

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển may công nghiệp giày da sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2015 - 2016

2

Xây dựng cơ chế chính sách đặc đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2015

C

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
1

Xây dựng mô hình bảo quản, chế biến và tiêu thụ quả Sơn Tra.

2015 - 2017

2

Thử nghiệm ứng dụng băng thu nước ngầm tạo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho vùng khan hiếm nước tại Sơn La.

2015 - 2016

3

Sản xuất chất đốt tiết kiệm nhiên liệu sử dụng cho bếp thế hệ xanh từ các nguồn nguyên liệu của Sơn La.

2015 - 2017Каталог: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 43.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương