TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích28.32 Kb.
#582


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1739/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn La, ngày 07 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của Giáo dục

Mầm non, giáo dục Phổ thông và Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của Giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và Giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 143/TTr-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của Giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại Điều 1.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ động báo cáo và tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục thường xuyên bố trí lịch nghỉ của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo tổng số thời gian nghỉ hè là 02 tháng (có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm) và bồi dưỡng hè theo quy định.

c) Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của Giám đốc sở cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá khắc nghiệt, do thiên tai, bố trí học bù và bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: (b/c)

- TT Tỉnh ủy; (B/c)

- TT HĐND tỉnh: (b/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- PCVP UBND tỉnh (Đ/c Bắc);

- Lưu: VT, VX.HA.32b.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thủy

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Thời gian năm học 2015 - 2016 của Giáo dục Mầm non,

giáo dục Phổ thông và Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND

ngày 07 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)
I. NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGÀY KHAI GIẢNG VÀ KẾT THÚC NĂM HỌC; NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ LỄ

1. Ngày tựu trường

- Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, Giáo dục thường xuyên: Ngày 25 tháng 8 năm 2015.

- Giáo dục Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Ngày 20 tháng 8 năm 2015.

2. Ngày Khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2015

3. Ngày kết thúc năm học: 31 tháng 5 năm 2016.

4. Nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ

- Nghỉ Tết Âm lịch: 7 ngày (từ ngày 06 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 12 tháng 02 năm 2016).

- Ngày nghỉ Lễ: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

II. THỜI GIAN NĂM HỌC CỦA TỪNG CẤP HỌC

1. Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, Giáo dục thường xuyên: (Thực học 35 tuần, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần).

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 07 tháng 9 năm 2015, kết thúc học kỳ I ngày 08 tháng 01 năm 2016.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 11 tháng 01 năm 2016, kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) vào ngày 25 tháng 5 năm 2016.

- Tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 10 bổ túc năm học 2016 - 2017: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2016.

- Đối với giáo dục Tiểu học: Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Hoàn thành chương trình lớp 12 bổ túc Trung học phổ thông trước ngày 25 tháng 5 năm 2016; xét công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở: Đợt 1 vào tháng 6 năm 2016, đợt 2 vào tháng 12 năm 2016.

2. Giáo dục Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: (thực học 37 tuần, trong đó học kỳ I có 19 tuần và học kỳ II có 18 tuần).

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm 2015, kết thúc học kỳ I ngày 08 tháng 01 năm 2016.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 11 tháng 01 năm 2016, kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) vào ngày 25 tháng 5 năm 2016. Đối với lớp 12 Trung học phổ thông, hoàn thành chương trình trước ngày 25 tháng 5 năm 2016.

- Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

- Tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016 - 2017: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2016.III. THI HỌC SINH GIỎI VÀ CÁC CUỘC THI CẤP TỈNH, CẤP QUỐC GIA

1. Thi học sinh giỏi và các kỳ thi cấp tỉnh

- Thi học sinh giỏi lớp 12 Trung học phổ thông cấp tỉnh: Ngày 15 tháng 10 năm 2015.

- Thi chọn Đội tuyển của tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 24, 25 tháng 11 năm 2015.

- Thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh, tháng 02 năm 2016.

- Thi Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh, tháng 02 năm 2016.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS và thi chọn học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS: Ngày 06 tháng 3 năm 2015.

- Thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh, tháng 3 năm 2016.

- Thi tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh, tháng 3 năm 2016.

- Thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh, tháng 3 năm 2016

- Thi nghề phổ thông: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2016.

2. Các kỳ thi Quốc gia

- Thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 06, 07, 08 tháng 01 năm 2016.

- Thi giải Toán qua Internet toàn quốc, tháng 4 năm 2016.

- Thi tiếng Anh qua Internet toàn quốc, tháng 4 năm 2016.

- Thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 : (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng và ban hành sau).IV. THỜI GIAN NGHỈ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG NĂM HỌC

1. Thời gian nghỉ: 02 tháng.

2. Hình thức nghỉ: Nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phạm Văn ThủyКаталог: congbao.nsf
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 28.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương