TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkttải về 13.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích13.98 Kb.
#14929

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 2088/QĐ-ĐHKT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Công nhận sinh viên trúng tuyển Khoá QH-2012-E, hệ chính quy -

Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành theo quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2002 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà nội;

Căn cứ vào Quy chế đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Thông báo số 1991/TB-ĐHKT ngày 31/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh cử nhân bằng kép năm 2012;

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp xét điểm chuẩn ngày 12/9/2012 của Hội đồng tuyển sinh Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép của Trường Đại học Kinh tế năm 2012;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển và số lượng sinh viên các ngành: Kinh tế, Kinh tế chính trị và Kinh tế phát triển trúng tuyển vào ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2012 như sau:


  • Điểm trúng tuyển (điểm trung bình chung học kỳ): 2,56

  • Số lượng sinh viên trúng tuyển: 23 sinh viên

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sinh viên trúng tuyển và nhập học được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày nhập học.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Ban Đào tạo - ĐHQGHN (để báo cáo);

  • Lưu: HCTH, ĐT (N8).
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 13.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương