ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếtải về 7.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.33 Kb.
#21300

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 455 /ĐHKT-ĐTĐH

V/v: Danh sách sinh viên

hệ chính quy – bằng kép dự kiến phải dừng học

học kỳ I năm học 2011-2012.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc.


Căn cứ các Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ kết quả học tập của sinh viên; Nhà trường đã lập danh sách những sinh viên hệ chính quy – bằng kép dự kiến phải dừng học kỳ II năm học 2011-2012 (từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012) (có danh sách kèm theo).

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách được biết. Những thắc mắc, nguyện vọng của sinh viên (nếu có) xin gửi trực tiếp bằng văn bản về phòng Đào tạo tại Khu giảng đường NTC muộn nhất ngày 10/03/2012. Sau thời hạn này, Hội đồng xét thôi học của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.


Trân trọng cám ơn.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ phận truyền thông(để CN);

  • Phòng Đào tạo Trường ĐHNN (để biết);

  • Lưu: HC-TH, ĐT, T2

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 7.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương