TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.21 Kb.
#21269

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số 453 /QĐ-ĐHKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ hồ sơ xin nghỉ học của sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo), được nghỉ học từ tháng 02/2012 đến hết tháng 12/2012 do nhu cầu cá nhân, thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian tối đa được phép học. Trước thời hạn 1 tháng sinh viên đến phòng Đào tạo làm thủ tục học tiếp.

Điều 2. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Chủ nhiệm các khoa và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2;- Lưu: VT, ĐT,C2.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 8.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương