TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.35 Kb.
#23458

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 598 /QĐ-ĐHKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo cử nhân bằng kép

phải dừng học học kỳ II năm học 2011-2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét dừng học,thôi học, cảnh báo học vụ ngày 21/03/2012;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 57 sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo cử nhân bằng kép (có tên trong danh sách kèm theo) phải dừng học học kỳ II năm học 2011-2012 (từ tháng 03/2012 đến hết tháng 06/2012)

Điều 2. Trước thời hạn 01 tháng sinh viên đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục học tiếp, hết thời hạn sinh viên không đến làm thủ tục học tiếp thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BP Truyền thông (để CN);

- Trường ĐHNN (để biết);

- Ban Thanh tra (để biết):

- Lưu: HC-TH; ĐT,T2.KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS. Nguyễn Ngọc ThanhКаталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 10.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương