TRƯỜng đẠi học kinh tếtải về 8.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.29 Kb.
#5906

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số:1292 /TB-ĐHKT

V/v: Loại sinh viên khỏi lớp môn học Học kỳ I(hè) năm học 2012-2013 chưa qua môn tiên quyết


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012Kính gửi: Các Khoa trực thuộc

Căn cứ vào thông báo 732/TB-ĐTĐH ngày 16 tháng 04 năm 2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I(hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào kết quả học tập học kỳ II năm học 2011-2012. Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên bị loại khỏi các lớp môn học do chưa đạt điều kiện môn học tiên quyết (có danh sách kèm theo). Để xem kết quả của môn học tiên quyết sinh viên truy cập vào hệ thống Điều tra khảo sát Online của Trường Đại học Kinh tế qua địa chỉ http://survey.ueb.edu.vn

Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên từ ngày 01/07/2012 đến hết 15h00 ngày 02/07/2012 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 03/07/2012 tại phòng Đào tạo khu Giảng đường NTC.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- BGH (để báo cáo);

- Thanh tra (để biết);- Bộ phận truyền thông (để CN);

  • Lưu: HC – TH, T2.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đã ký

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 8.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương