TRƯỜng đẠi học hà NỘi khoa Tiếng Pháp chưƠng trình môn thực hành tiếng III – K2014 NĂm họC 2015-2016tải về 68.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích68.8 Kb.
#23766
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Khoa Tiếng Pháp

***

CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỰC HÀNH TIẾNG III – K2014

NĂM HỌC 2015-2016


Semaine

Séance

Contenu ECHO B1.1

Activités complémentaires en classe et à la maison

Notes

1

17/8-22/8


S1

ECHO B1.2S2

ECHO B1.22

24-29/8


S1

ECHO B1.2S2

ECHO B1.1

Unité 1, lecon 1 : Page 10, 11, 12

Cahier d’exo : 5, 6, 7, 9, 10


3

31/8-05/9


S1

Unité 1, lecon 1 : Page 13, 14, 15


Cahier d’exo: page 8 (ex.3)


S2

Unité 1, lecon 1 : Page 16, 17

Cahier d’exo : Page 11, 12


4

07-12/9

S1

Unité 1, lecon 2 : Page 18, 19, 20

Cahier d’exo : Page 13, 14, 15
S2

Unité 1, lecon 2

Page 21, 22, 23Cahier d’exo : Page 16, 17, 18, 19
5

14-19/9


S1

Unité 1, lecon 2

Page 24, 25Cahier d’exo : Page 20


S2

Unité 1, lecon 3 : Page 26, 27 + Passe simple page 28, 29

Cahier d’exo : Page 21, 22, 24 (passé simple), 25
6

21-26/9


S1

Unité 1, lecon 3 : Page 30, 31 + P.Q.P page 28 + Travaillez vos automatismes page 29

Cahier d’exo : Page 23, 24 (ex. 2,3), 26
S2

Unité 1, lecon 3: Page 32, 33


Cahier d’exo : Page 27
7

28/9-03/10


S1

Unité 1, lecon 4 : Page 34, 35, 36

Cahier d’exo : Page 28, 29, 30 (ex.2, 3)

S2

Unité 1, lecon 4 : Page 36 (exprimer les sentiments), 37, 38, 39

Cahier d’exo : Page 30 (ex. 4, 5), 31, 32 (ex.4)

8

5-10/10

S1

Unité 1, lecon 4 :

Page 40, 41
Cahier d’exo : Page 32, 33


S2

BILAN : Cahier d’exo page 34, 35
Ecrit obligatoire 1 en classe: PE (p.35-cahier d’exo)

9

12-17/10

S1

Unité 2, lecon 5 : Page 50, 51, 52


Cahier d’exo : Page 37, 38, 40 (ex.3)


S2

Unité 2, Lecon 5

Page 53, 54, 55
Cahier d’exo : Page 39, 40 (ex.2,4)


10

19-24/10

S1

Unité 2, lecon 5 : Page 56, 57


Cahier d’exo : Page 41, 42


S2

Unité 2, lecon 6 : Page 58, 59, 60


Cahier d’exo : Page 43, 44, 45, 46 (ex.4), 48 (ex.4)

11

26-31/10

S1

Unité 2, lecon 6 : Page 61, 62, 63


Cahier d’exo : Page 46, 47

S2

Unité 2, lecon 6 : Page 64, 65


Cahier d’exo : 48 (vocabulaire), 49

12

2-7/11

S1

Unité 2, lecon 7 : Page 66, 67, 68


Cahier d’exo : 50, 51, 52
S2

Unité 2, lecon 7

Page 69, 70, 71
Cahier d’exo : Page 53, 54

13

9-14/11

S1

Unité 2, lecon 7 : Page 72, 73

Cahier d’exo : Page 54 (ex.1), 55
S2

Unité 2, lecon 8

Page 74, 75, 76

Cahier d’exo : Page 56, 57, 58
14

16-21/11

S1

Unité 2, lecon 8 : Page 77, 78, 79


Cahier d’exo : Page 59, 60
S2

Unité 2, lecon 8: Page 80, 81

Cahier d’exo : Page 61, 62
15

23-28/11

S1

BILAN : Cahier d’exo page 63-65
Ecrit obligatoire 2 en classe : PE (p.64-cahier d’exo)

S2

Unité 3, lecon 9: Page 90, 91, 92

Cahier d’exo : Page 67, 68, 69 (ex.1,2), 70 (ex.6)
16

30/11-05/12

S1

Unité 3, lecon 9: Page 93, 94, 95

Cahier d’exo : 69 (ex.3,4), 70 (ex.5)
S2

Unité 3, lecon 9:

Page 96, 97Cahier d’exo : Page 71-73
17

07-12/12

S1

Unité 3, lecon 10: Page 98, 99, 100

Cahier d’exo : Page 74, 75, 76
S2

Unité 3, lecon 10: Page 101, 102, 103

Cahier d’exo : Page 77
18

14-19/12

S1

Unité 3, lecon 10: Page 104, 105

Cahier d’exo : Page 78-80
S2

BILAN: Cahier d’exo page 95, 96
Ecrit obligatoire 3 en classe: PE (p.96-cahier d’exo)

19
FINCÁC LƯU Ý CHUNG:  • GV có thể sử dụng hoặc nhắc SV sử dụng bài tập trên trang web đi kèm với sách

http://www.cle-inter.com/echo/ (xem giới thiệu trang 5 – Sách Echo B1.1)

  • Điểm 3 bài viết Ecrit obligatoire tính 30% tổng điểm viết cuối kỳ (70% là Métho).

  • GV có thể sử dụng thêm bài tập của phần Bilan cuối Unité nếu cần (trang 43-45, 83-85, 123-125).

  • Nếu không dạy hết bài GV có thể giao bài cho SV về nhà làm nốt các phần có ghi trong Découpage.

tải về 68.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương