TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 17.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.36 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1778/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ thông tinCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 344/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức gồm

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Dữ liệu và Lưu trữ.

c) Phòng Phát triển Công nghệ.

d) Phòng Kỹ thuật.

Phòng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng, số lượng Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Công nghệ thông tin./.
Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, phòng KTN;

- Lưu: VT, NC, D25b.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)Cầm Ngọc Minh: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương