TỔng cục hải quan tỉnh bình dưƠNG



tải về 13.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích13.95 Kb.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG


Số:………/HQBD-VP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Bình Dương, ngày …… tháng …… năm 2014

LỊCH LÀM VIỆC

của Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương
Tuần thứ 47(từ 17/11/2014 đến 23/11/2014)


Thứ Hai (17/11/2014)

 1. Đ/c PCT – Nguyễn Trường Giang dự họp UBND tỉnh do đ/c Chủ tịch Lê Thanh Cung chủ trì thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 • Thời gian: 08h00

 • Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 1. Đ/c PCT – Lê Văn Danh tham dự buổi học tập kinh nghiệm tại Cục hải quan Hải Phòng.

 • Thời gian: 08h00

 • Địa điểm: Cục Hải quan Hải Phòng.

 • Thành phần: Gồm các đ/c: Ngôn (TCCB), Khỏe (TVQT), Thịnh (QLRR), Xuân (NKCN), Chí Thanh (GSQL). (theo CV số 2816/HQBD-QLRR ngày 10/11/2014).

 1. Đ/c PCT – Nguyễn Trường Giang dự báo cáo chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của Tỉnh.

 • Thời gian: 13h30

 • Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

Thứ Ba (18/11/2014)

 1. Đ/c PCT – Nguyễn Trường Giang đi chúc mừng Chi cục Hải quan Sóng Thần đạt chỉ tiêu thu năm 2014.

 • Thời gian: 08h00

 • Địa điểm: Chi cục Hải quan Sóng Thần.

 • Thành phần: Đ/c Hồng (CVP), Út (TXNK).

 1. Đ/c PCT – Lê Văn Danh tham dự buổi học tập kinh nghiệm tại Cục hải quan Hải Phòng.

 • Thời gian: 08h00

 • Địa điểm: Cục Hải quan Hải Phòng.

 • Thành phần: Gồm các đ/c: Ngôn (TCCB), Khỏe (TVQT), Thịnh (QLRR), Xuân (NKCN), Chí Thanh (GSQL). (theo CV số 2816/HQBD-QLRR ngày 10/11/2014).

Thứ Tư (19/11/2014)

 1. Đ/c PCT – Nguyễn Trường Giang trực tiếp dân.

 2. Đ/c PCT – Nguyễn Trường Giang nghe Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ thông qua Biên bản kiểm tra về công tác Văn thư lưu trữ.

 • Thời gian: 08h00

 • Địa điểm: Phòng họp lầu 6

 • Thành phần: Lãnh đạo VP và cán bộ VTLT.

Thứ Sáu (21/11/2014)

 1. Đ/c PCT – Nguyễn Trường Giang dự họp Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

 • Thời gian: cả ngày (sáng 08h00, chiều 13h30)

 • Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh, tầng 15B, trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh.

 • Thành phần: Đ/c Út (P.TXNK).

Thứ Bảy (22/11/2014)

 1. Đ/c PCT – Dương Hồng Hạnh dự Đêm từ thiện Kocham năm 2014.

 • Thời gian: 18h00 đến 21h00

 • Địa điểm: Dinh Thống Nhất – TP.HCM./.


Nơi nhận:

- Các đ/vị (để biết và t/h);

- LĐ Cục;

- Lưu: VT, VP.




KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Trường Giang









1


: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương