Tªn tổ chức niêm yết: c ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa Năm báo cáo 2010tải về 464.28 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích464.28 Kb.
1   2   3   4

IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc ®¨ng t¶i ®Çy ®ñ trªn Wesite http :// www.thbeco.vn


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: C«ng Ty TNHH dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n Nam ViÖt sè 29 Hoµng Sa, QuËn 1,Thanh phè Hå ChÝ Minh §· kiÓm to¸n b¸o c¸o hîp nhÊt cña C«ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa ®­îc L©p ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2011 gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh , B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ b¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy ®­îc tr×nh bµy tõ trang 05 ®Õn trang 31 kÌm theo.

ViÖc lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt nµy thuéc tr¸ch nhiÖm cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty. Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm to¸n lµ ®­a ra c¸c ý kiÕn vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn kÕt qu¶ kiÓm to¸n

- Ý kiến kiểm toán độc lập

C¬ së ý kiÕn:

KiÓm to¸n ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm to¸n theo c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam. C¸c chuÈn mùc nµy yªu cÇu c«ng viÖc kiÓm to¸n lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn ®Ó cã sù ®¶m b¶o hîp lý r»ng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng cßn chøa ®ùng c¸c sai sãt träng yÕu. Chóng t«i ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm tra theo ph­¬ng ph¸p chän mÉu vµ ¸p dông c¸c thö nghiÖm cÇn thiÕt, c¸c b»ng chøng x¸c minh nh÷ng th«ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh; ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ c¸c chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, c¸c nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®­îc ¸p dông, c¸c ­íc tÝnh vµ xÐt ®o¸n quan träng cña Gi¸m ®èc còng nh­ c¸ch tr×nh bµy tæng qu¸t c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Chóng t«i cho r»ng c«ng viÖc kiÓm to¸n cña chóng t«i ®· ®­a ra nh÷ng c¬ së hîp lý ®Ó lµm c¨n cø cho ý kiÕn cña chóng t«i.

ý kiÕn cña KiÓm to¸n viªn

Theo ý kiÕn cña KiÓm to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Cæ phÇn Bia Thanh Hãa t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010, còng nh­ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c luång l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010, phï hîp víi chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) kh«ng cã nhËn xÐt ®Æc biÖt, th­ qu¶n lý vÒ b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2010

VI. Các công ty có liên quan

Các công ty liên doanh

- Công ty có 49% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ

Bảng 1 - Danh sách công liên doanh

TT

Tên Công ty

Địa chỉ

Vốn điều lệ

Tỷ lệ nắm giữ của Công ty mẹCông ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội- Thanh Hóa

152 Quang Trung- Thanh Hóa

7.890.000.000

2.978.400.000


VII. Tổ chức và nhân sự
  1. C¬ cÊu tæ chøc c«ng ty

- S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty
  • Phòng Tổ chức, hành chính: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực Tổ chức- Hành chính. Xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất; xây dựng và hoàn thiện điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty; xây dựng kế hoạch về tiền lương, qui chế trả lương, trả thưởng.  • Phòng Tài vụ: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính- kế toán. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính kế toán và nguồn vốn phục vụ SXKD ; Tính toán hiệu quả kinh tế cho các phương án SXKD của Công ty trong từng thời kỳ kế hoạch để Giám đốc quyết định.  • Phòng Kế hoạch, vật tư, kỹ thuật: Xây dựng và tổng hợp qui hoạch chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng cho các hoạt động SXKD.  • Phòng Kỹ thuật công nghệ: Xây dựng, ban hành hướng dẫn thực hiện và quản lý các quy trình công nghệ, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật cho mỗi công đoạn sản xuất, mỗi loại sản phẩm. Nghiên cứu các sản phẩm mới, thay thế nguyên vật liệu đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Phân xưởng Nấu: Thực hiện các công đoạn trong sản xuất: Lên men, lọc bia thành phẩm các loại theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, số lượng cho toàn bộ quá trình sản xuất của Công ty.  • Phân xưởng Lên men: Thực hiện quy trình công nghệ sản xuất; kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm đầu vào và bán thành phẩm, thành phẩm đầu ra của phân xưởng.

  • Phân xưởng Chiết: Thực hiện chiết bia, rượu các loại: Bia Chai, Bia Bock, bia chai Pet và rượu vang theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và số lượng, mẫu mã của Công ty.
  • Phân xưởng Cơ điện- nước: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước công ty về lĩnh vực quản lý điện động lực- nước trong Công ty. Cung cấp điện nước, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, gia công, lắp đặt thiết bị mới phục vụ sản xuất của Công ty.  • Phân xưởng Động lực: Đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng và chất lượng hơi, CO2, khí nén đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất.1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương