Tªn tổ chức niêm yết: c ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa Năm báo cáo 2010tải về 464.28 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích464.28 Kb.
  1   2   3   4
Tæng c/ ty CP Bia – R­îu –NGK Hµ néi: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C«ng ty C bia thanh hãa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTªn tổ chức niêm yết: C«ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa

Năm báo cáo 2010

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:


N¨m th¸ng

C¸c sù kiÖn tiªu biÓu

Th¸ng 2/1989

TiÒn th©n lµ nhµ m¸y Bia Thanh hãa, lµ DNNN thµnh lËp n¨m 1989 cña Chñ tÞch UBND tØnh thanh Hãa.

Th¸ng 3/1996

ChuyÓn thµnh C«ng ty Bia Thanh Hãa

Th¸ng 2/2001

Trë thµnh thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty R­îu - Bia – N­íc gi¶i kh¸t ViÖt Nam

Th¸ng 5/2003

Lµ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty R­îu - Bia – N­íc gi¶i kh¸t hµ Néi (Habeco)

01/04/2004

ChuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn Bia Thanh Hãa

N¨m 2006

Thµnh lËp C«ng ty con: C«ng ty C« phÇn th­¬ng m¹i Bia Hµ Néi -Thanh Hoa

01/07/2006

T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 57,52 tû lªn 63,12 tû ®ång.

05/2007

T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 63,12 tû lªn 114,24tû ®ång.

19/11/2008

Cæ phiÕu cña C«ng ty Cæ phÇn Bia Thanh Hãa chÝnh thøc niªm yÕt vµ giao dÞch trªn HASTC víi m· chøng kho¸n THB


2. Quá trình phát triển

Ngành nghề kinh doanh

- S¶n xuÊt c«ng nghiÖp n­íc uèng cã cån vµ kh«ng cã cån; S¶n xuÊt bia c¸c lo¹i, n­íc uèng cã ga, r­îu vang ®ãng chai vµ ®ãng hép, ®¸ c©y.

- S¶n xuÊt kinh doanh vµ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm r­îu, bia, n­íc gi¶i kh¸t cã gas vµ kh«ng cã gas c¸c lo¹i, n­íc kho¸ng, n­íc uèng thiªn nhiªn tinh khiÕt.

- Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng.

- Kinh doanh, nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t­ thiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanhc¸c mÆt hµng r­îu bia, n­íc gi¶i kh¸t.

- Kinh doanh c¸c mÆt hµng l­¬ng thùc, thùc phÈm; cho thuª kho, s©n b·i.

+ Tình hình hoạt độngTTC¸c chØ tiªu chñ yÕu

§.v.T

KH 2010

Th 2010

I

S¶n l­îng tiªu thô

Tr.lÝt


83,3

85,9

1

Bia thanh ho¸

Tr.lÝt


45

49,4
- Bia h¬i, box pet

Tr.lÝt


35,5

36,8
- Bia chai, lon

Tr.lÝt


9,5

12,6

2

Bia xuÊt khÈu


Tr.lÝt

0,5

1,6

3

Bia gia c«ng


Tr.lÝt

38,3

34,9
- Bia chai,lon hµ néi

Tr.lÝt


38,3

34,9

II

Doanh thu b¸n hµng


Tû.§

547,4

572,6

III

Nép ng©n s¸chTû.§

233

220,2

IV

Lîi nhuËn tr­íc thuÕ

Tû.§

30,5

41,2

V

Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng( ®/Th)

Tr.§

4.500.000

4.650.000


3. Định hướng phát triển

- N¨m 2011 Th«ng qua viÖc kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm, hoµn thµnh c¸c thñ tôc vÒ mÆt b»ng, triÓn khai lËp dù ¸n kh¶ thi x©y dùng nhµ m¸y míi trªn c¬ së di chuyÓn nhµ m¸y hiÖn cã ra ngoµi thµnh phè Thanh Ho¸, c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/ n¨m theo ph­¬ng thøc ®Çu t­ míi kÕt hîp víi sö dông thiÕt bÞ hiÖn cã.4. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty; chiÕn l­îc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n

- TËp chung më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi nh»m ph¸t huy hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn cho c¸c nhµ ®Çu t­.

- Víi chiÕn l­îc: N¨ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, thay ®æi mÉu m·, thay ®æi tû träng s¶n phÈm tiªu thô , phÊn ®Êu ®Õn 2011 cã thÓ sản xuÊt vµ tiªu thô tõ 90 ®Õn 95 triÖu lÝt bia c¸c lo¹i. Trong ®ã bia chai, bia lon chiÕm tõ 70 – 80% s¶n l­îng, Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu bia lon phÊn ®Êu ®Õn 2011 xuÊt khÈu tõ 1 – 1,5 triÖu lÝt.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm


- s¶n l­îng tiªu thu : 85,9 triÖu lÝt

- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: 572,6 tû ®ång


- Nép ng©n s¸ch: 220,2 tû

- Lîi nhuËn sau thuÕ : 30,9 tû


- Cæ tøc : 15%/ N¨m

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)


- Trong n¨m 2010 C«ng ty ®Çu t­ chiÒu s©u vµ ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng lùc s¶n suÊt víi tæng sè vèn ®Çu t­ t¹i c«ng ty lµ :8.068.834.871 ®.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)


* C¸c môc tiªu chñ yÕu n¨m 2011.

- Tæng s¶n l­îng bia c¸c lo¹i :90 triÖu lÝt

- Doanh thu tiªu thô :589 tû ®ång

- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ : 40tû ®ång

- Cæ tøc 15%/ n¨m

* C«ng t¸c thÞ tr­êng: Víi nhËn thøc thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ t×nh h×nh l¹m ph¸t nh­ hiÖn nay. Do ®ã C«ng ty ®· chØ ®¹o , gi¸m s¸t vµ kiÓm so¸t thÞ tr­êng víi nh÷ng tiªu chÝ, môc tiªu sau.

- Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô bia Thanh hãa, TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng tiªu thô sang c¸c tØnh l©n cËn.

- X©y dùng vµ ph¸t triÓn tèt hÖ thèng ®¹i lý, tiªu thô s¶n phÈm tíi tËn ch©n hµng cÊp II.

- T¨ng c­êng qu¶ng b¸, xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong tØnh, trong n­íc vµ t×m kiÓm më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu

- Duy tr× vµ n©ng cao c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng bia xuÊt khÈu víi Cam -Pu – Chia

- Nghiªn cøu s¶n phÈm míi ®­a ra thÞ tr­êng,®a d¹ng hãa s¶n phÈm vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm.

* C«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng: §Õn hÕt n¨m 2010 c«ng t¸c ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, n¨m 2011 Th«ng qua viÖc kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm, hoµn thµnh c¸c thñ tôc vÒ mÆt b»ng, triÓn khai lËp dù ¸n kh¶ thi x©y dùng nhµ m¸y míi trªn c¬ së di chuyÓn nhµ m¸y hiÖn cã ra ngoµi thµnh phè Thanh Ho¸, c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/ n¨m theo ph­¬ng thøc ®Çu t­ míi kÕt hîp víi sö dông thiÕt bÞ hiÖn cã.III. Báo cáo của Ban giám đốc

Ban gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn Bia Thanh Hãa ( sau ®©y gäi t¾t lµ C«ng ty ) tr×nh bµy b¸o c¸o cña m×nh vµ B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010.Kh¸i qu¸t:

C«ng ty Cæ phÇn Bia Thanh Hãa ®­îc chuyÓn tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc – C«ng ty cæ phÇn Bia Thanh Hãa – lµ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty Bia – R­îu – NGK Hµ Néi ( nay lµ Tæng C«ng ty cæ phÇn Bia R­îu – NGK Hµ Néi) theo quyÕt ®Þnh sè 246/2003/Q§-BCN ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp ( nay lµ Bé C«ng th­¬ng).

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 2800791192 do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh Thanh Hãa cÊp ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010.

Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lµ:

- S¶n xuÊt c«ng nghiÖp n­íc uèng cã cån vµ kh«ng cã cån; S¶n xuÊt bia c¸c lo¹i, n­íc uèng cã ga, r­îu vang ®ãng chai vµ ®ãng hép, ®¸ c©y.

- S¶n xuÊt kinh doanh vµ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm r­îu, bia, n­íc gi¶i kh¸t cã gas vµ kh«ng cã gas c¸c lo¹i, n­íc kho¸ng, n­íc uèng thiªn nhiªn tinh khiÕt.

- Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng.

- Kinh doanh, nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t­ thiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanhc¸c mÆt hµng r­îu bia, n­íc gi¶i kh¸t.

- Kinh doanh c¸c mÆt hµng l­¬ng thùc, thùc phÈm; cho thuª kho, s©n b·i.

- Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i sè 152 Quang Trung – thµnh phè Thanh Hãa – tØnh Thanh Hãa.

§iÖn tho¹i: 0373852503 – FAX : 0373853270 – Email : thbeco@hn.vnn.vn

C¸c sù kiÖn sau ngày khãa sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh

Kh«ng cã sù kiÖn träng yÕu nµo x¶y ra sau ngµy lËp Bao c¸o Tµi chÝnh ®ßi hái ®­îc ®iÒu chØnh hay c«ng bè trªn b¸o c¸o tµi chÝnh .Héi ®ång qu¶n trÞ , Ban Gi¸m ®èc, Ban KiÓm so¸t

C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trong n¨m 2010 vµ ®Õn ngµy lËp b¸o c¸o nµy nh­ sau:Họ và tên

Chức vụ

Ông Lương Dũng

Chủ tịch

¤ng Vò Xu©n Dòng

Thành viên

¤ng NguyÔn ViÕt Hßa

Thành viên

Ông Lê Ngọc Tụng

Thành viên

Ông Nguyễn Quang Huynh

Thành viên

C¸c thµnh viªn trong Ban Gi¸m ®èc trong n¨m 2010 vµ ®Õn ngµy lËp b¸o c¸o nµy nh­ sau

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lương Dũng

Gi¸m ®èc

¤ng Lª Nguyªn Hïng

Phã Gi¸m ®èc

Bµ Lª ThÞ Hång

Phã Gi¸m ®èc

C¸c thµnh viªn cña Ban KiÓm so¸t trong n¨m 2010 vµ ®Õn ngµy lËp b¸o c¸o nµy nh­ sau:Họ và tên

Chức vụ

¤ng NguyÔn Duy Hµ

Tr­ëng ban

Ông Trần v¨n Chung

Thành viên Ban kiểm soát

Ông NguyÔn Quèc ChÝnh

Thành viên Ban kiểm soát

KiÓm to¸n viªn

C«ng ty TNHH DÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n Nam ViÖt ( AASSN ) ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n c¸c B¸o c¸o Tµi chÝnh n¨m 2010 cho C«ng ty.C«ng bè tr¸ch nhiÖm cña Ban Gi¸m ®èc ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh

Ban Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh l­u chuyÓn tiÒn tÖ cña C«ng ty trong n¨m. Trong qu¸ tr×nh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh , Ban Gi¸m ®èc C«ng ty cam kÕt ®· tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau:

- Lùa chän c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n thÝch hîp vµ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch nµy mét c¸ch nhÊt qu¸n;

- §­a ra c¸c ®¸nh gi¸, dù ®o¸n hîp lý vµ thËn träng;

- LËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn c¬ së tu©n thñ c¸ chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan hiÖn hµnh;

- LËp b¸o c¸o tµi chÝnh dùa trªn c¬ së ho¹t ®éng kinh doanh liªn tôc, trõ tr­êng hîp kh«ng thÓ cho r»ng C«ng ty sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh.

Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ®¶m b¶o r»ng c¸c sæ kÕ to¸n ®­îc l­u gi÷ ®Î ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, víi møc ®é trung thùc, hîp lý t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo vµ ®¶m b¶o r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¶o ®¶m an toµn tµi s¶n cña C«ng ty vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn, ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn vµ c¸c vi ph¹m kh¸c.

Ban Gi¸m ®èc C«ng ty cam kÕt r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm ngµy 31 h¸ng 12 n¨m 2010, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh l­u chuyÓn tiÒn tÖ cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy, phï hîp víi chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan.  1. Báo cáo tình hình tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.    1. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n

- Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định của Công ty được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:Nhà cửa vật kiến trúc

06- 25 năm

Máy móc, thiết bị

05- 12 năm

Phương tiện vận tải

05- 12 ăm

Thiết bị văn phòng

03- 05năm

QuyÒn sö dông ®Êt

5 năm

PhÇm mÒm m¸y tÝnh

04 năm

- Mức lương bình quân năm 2010: 4.650.000đồng/người/ tháng

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn.

- Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế theo luật thuế quy định và cũng được các cục thuế địa phương hoàn thuế kịp thời.

- Trích lập các quỹ theo luật định

Hằng năm lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HĐQT đề xuất và phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.- Tổng dư nợ vay: (31/12/2010)

  • Dư vay trung và dài hạn : 14 tỷ

  • Dư vay ngắn hạn Ngân hàng : 53,1 tỷ

Bảng - Vay và nợ ngắn hạn của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Đơn vị: đồng


STT


Ngân hàng

31/12/2010

1

Ngân hàng công thương- Chi nhánh Sầm Sơn

42.953.934.450

2

Vay c¸n bé CNV

10.190.000.000

Bảng - Vay và nợ dài hạn của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

ĐVT: đồng


STT


Ngân hàng

31/12/2010

1

Ngân hàng công thương- Chi nhánh Sầm Sơn

14.037.321.561

- Tình hình công nợ hiện nay:

Bảng - Các khoản phải thu

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu

31/12/2010

Phải thu ng¾n h¹n
Phải thu từ khách hàng

4.832.185.863

Trả trước cho người bán

2.331.887.627

Phải thu khác

14.155.671.333

Bảng - Các khoản phải trả

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu

31/12/2010

C¸c kho¶n ph¶i tr¶
Kinh phÝ c«ng ®oµn

518.398.496

Cæ tøc ph¶i tr¶

563.880.500

L·i vay ph¶i tr¶ NH ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn thanh ho¸

796.003.662

L·i vay ph¶i tr¶ NH N«ng nghiÖp thanh ho¸

4.502.356.991

L·i vay quü hç trî ph¸t triÓn Thanh Ho¸

726.984.940

Ph¶i tr¶ C«ng ty CP T BÞa Hµ Néi – Thanh Ho¸

8.998.344.940

C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c

1.054.874.770
    1. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n

Bảng - Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa qua các năm

ChØ tiªu

31/12/2009

31/12/2010

ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n- HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t

2,08

2,42

- HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = TSL§/ Nî ng¾n h¹n

0,61

0,71

- HÖ sè thanh to¸n nhanh = TSL§- hµng tån kho/ Nî ng¾n h¹n

0,35

0,42

ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn- HÖ sè nî / Tæng nguån

0,48

0,41

- HÖ sè nguån vèn chñ së h÷u/ tæng nguån

0,52

0,59

ChØ tiªu vª n¨ng lùc ho¹t ®éng-Vßng quay vèn kinh doanh ( DT thuÇn/ vèn KD BQ)

2,24

2,14

ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi- HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/ DT thuÇn

4,8%

8,61%

- HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/ Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n

10,76%

18,46%

Tû suÊt sinh lêi cña tµi s¶n = LN tr­íc thuÕ vµ l·i vay / gi¸ trÞ b×nh qu©n cña tµi s¶n

7,8%

13,8%

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

+ ChØ tiªu hÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t cña c«ng ty ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2010

T¨ng so víi n¨m 2009 lµ (2.42-2.08) = 0,34 lÇn. chøng tá tÊt c¶ c¸c kho¶n huy ®«ng bªn ngoµi ®Òu cã tµi s¶n b¶o ®¶m. §Çu n¨m C«ng ty cø ®ia vay 1®ång th× cã 2,08 ®ång tµi s¶n b¶o ®¶m, cßn cuèi n¨m cø ®i vay ®ång th× cã 2,42 ®ång tµi s¶n b¶o ®¶m.

+ Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cuãi kú so víi ®Çu n¨m t¨ng h¬n, V× trong kú c«ng ty ®· sö dông tèt kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n cô thÓ ®· chuyÓn kho¶n ®Çu t­ nµy sang ®Çu t­ dµi h¹n , mua s¾m TSC§. Kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n cña c«ng ty cuèi n¨m gi¶m so vãi ®Çu n¨m ®iÒu nµy ch­ng tá trong kú c«ng ty rÊt quan t©m tíi c¸c kh¶o nî ph¶i thu.

+ HÖ sè thanh to¸n nhanh: Th«ng th­êng hÖ sè nµy b»ng 1 lµ lý t­ëng nhÊt. HÖ sè nµy cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m t¨ng 0,07 HÖ sè nµy cuèi n¨m chØ ®¹t 0,42 lÇn, hÖ sè nµy nãi lªn khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî cña c«ng ty.

+ HÖ sè nî : HÖ sè nµy cho thÊy cø 1 ®ång vèn kinh doanh cuèi kú cña c«ng ty cã 0,41 ®«ng vèn ®­îc huy ®éng tõ bªn ngoµi. HÖ sè nguån vèn ph¶n ¸nh viÖc huy ®éng vèn cña chñ së h÷u trong tæng nguån vèn hÞªn t¹i cña c«ng ty. Qua hai chØ tiªu nµy ta thÊy møc ®éng lËp cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî. Lµ ë møc trung b×nh.

+ HÖ sè vßng quay vèn kinh doanh : HÖ sè vßng quay vèn kinh doanh cña c«ng trong kú lµ 2,14 vßng, hÖ sè nµy t­¬ng ®èi tèt ®iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ kinh doanh trong kú cña c«ng ty

+ Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu thuÇn: N¨m 2009 cø 1 ®ång doanh thu thuÇn c«ng ty thu ®­îc 0,048 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, n¨m 2010 cø 1 ®ång doanh thu thuÇn c«ng ty thu ®­îc 0,086 ®«ng lîi nhuËn sau thuÕ . Lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu thuÇn n¨m 2010 t¨ng so víi n¨m 2009 0.038 ®/ 1®ång doanh thu lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: N¨m 2010 C«ng ty cè g¾ng tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh , thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mÆt hµng bia chai gi¶m tõ 75% xuèng cßn 45%.

+ Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u : ChØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång vèn bá ra c«ng ty thu ®­îc 0.18 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ

+ Tû suÊt sinh lêi cña tµi s¶n: tû suÊt sinh lêi cña tµi s¶n trong kú lµ 13,8 % cã nghÜa lµ cø ®­a b×mh qu©n 1 ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n vµo sö dông c«ng ty lµm ra 0,1 ®«ng lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo = Vèn chñ së h÷u t¹i thêi ®iÓm 31-12-2010/sè cæ phiÕu ®ang l­u hµnh = 191.271.274.852/11.424.570 = 16.742®ång/ Cæ phiÕu

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : Kh«ng cã thay ®æi

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): Cæ phiÕu phæ th«ng; 11.424.570 cæ phiÕu

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...) : Kh«ng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cæ phiÕu phæ th«ng: 11.424.570 cæ phiÕu

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : kh«ng

- Cổ tức: 15% n¨m3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

-VÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ: Trong nh÷ng n¨m võa qua, ®­îc sù chØ ®¹o vµ trî gióp cña Tæng C«ng ty Bia-R­îu-NGK Hµ Néi c«ng ty cæ phÇn bia Thanh Hãa ®· thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ: dù ¸n ®Çu t­ d©y chuyÒn bia chÊt l­îng cao nhËp cña CHLB §øc n¨m 2003 – 2004 c«ng suÊt 20.000 triÖu lÝt/n¨m; dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ nhµ nÊu sè 1 n¨m 2004 – 2005; hÖ thèng m¸y nghiÒn c«ng nghÖ ­ít vµ m¸y läc dÞch Lauter Pegasus Ø 6.500 n¨m 2006; hÖ thèng läc bia hiÖn ®¹i PVPP n¨m 2007 vµ ®ua d©y chuyÒn chiÕt bia chai 20.000 chai/giê vµo ho¹t ®éng. TÊt c¶ thiÕt bÞ ®Òu ®­îc nhËp cña CHLB §øc.

Cã thÓ nãi ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i, víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt tr×nh ®é cao vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i c«ng ty cæ phÇn bia Thanh Hãa hoµn toµn s¶n xuÊt ®­îc tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm bia chÊt l­îng cao hiÖn cã mÆt trªn thÞ tr­êng nh­ bia Hµ Néi vµ Bia Sµi Gßn … ®iÒu nµy ®­îc minh chøng qua viÖc h¬p t¸c s¶n xuÊt víi bia Hµ Néi vµ Bia Sµi Gßn tõ nh÷ng n¨m 2003 cho ®Õn nay.

- VÒ Qu¶n lý: §éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ hoµn toµn chñ ®éng trong c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c hiÖu qu¶ hÖ thèng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mµ kh«ng cÇn sù trî gióp cña chuyªn gia n­íc ngoµi.

- Các biện pháp kiểm soát …..

C«ng ty ®· triÓn khai ¸p dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 (n¨m 2002), hÖ thèng An toµn thùc phÈm HACCP (n¨m 2005), hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 (n¨m 2007). HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn tÝch hîp hÖ thèng qu¶n lý ISO 22000:2005.

  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương