BÁo cáo thưỜng niêNtải về 106.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.04.2018
Kích106.63 Kb.
Phụ lục số II

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COTEC

Năm báo cáo 2010I. Lịch sử hoạt động của Công ty

 • Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (gọi tắt là COTECiN) là doanh nghiệp được Bộ xây dựng quyết định cổ phần hoá từ Nhà máy Bê tông COTEC và Khối xây lắp COTEC số 1 của Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC thuộc Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FiCO) vào ngày 05/11/2004.

 • Trụ sở : Lầu 6 số 9 – 19 Hồ Tùng Mậu Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 • Website: www.cotecin.com.vn

 • Vốn điều lệ hiện có: 42.138.110.000 đồng.

 • Mã chứng khoán : CIC đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC)

 • COTECiN được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

 • Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

 • Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông

 • Dịch vụ tư vấn xây dựng: lập dự án, thiết kế, giám sát, quản lý dự án

 • Đầu tư kinh doanh bất động sản

 • Đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần khác

 • Sản xuất bê tông thương phẩmII. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm


Naêm 2010 ñaõ qua, maëc duø gaëp nhieàu khoù khaên trong lónh vöïc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh tuy nhieân Coâng ty cuõng ñaõ ñaït ñöôïc moät soá chæ tieâu ñaùng khích leä .

Doanh thu năm 2010 đạt được 18,6 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 3,12 tỷ đồng . .


2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch


Toång doanh thu thöïc hieän 184,6 tyû ñoàng, ñaït 92 % keá hoaïch.

- Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän 3,12 tyû ñoàng, ñaït 52 % keá hoaïch. Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä laø 7,4%.

- Do tình hình kinh doanh khoâng thuaän lôïi neân döï kieán naêm 2010 seõ khoâng chia coå töùc .

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Trong năm 2011 Công ty vẫn đẩy mạnh lĩnh vực xây lắp ,đối tượng khách hàng là các chủ đầu tư là các Công ty có nguồn tài chính mạnh trong và ngoài nước .

Về lĩnh vực đầu tư Công ty tập trung cho dự án tái định cư tại Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân , Tp.HCM . Sản phẩm của dự án chủ yếu tập trung đáp ứng nhu cầu cho người có thu nhập thấp và bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Quận Bình Tân . Ngoài ra trong tương lai Công ty còn dự kiến đầu tư các dự án bất động sản tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận .

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

+ Khả năng thanh toán hiện hành năm 2010 : 0.02 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2010 : 1,06 lần

+ Khả năng thanh toán nhanh năm 2010 : 0,73 lần

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu : 2,61%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu : 1,69%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản : 1,97%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản : 1,28%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Nguồn vốn chủ sở hữu : 4,4%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm 2009 là : 16.832 đồng/cp

- Những thay đổi về vốn vốn góp

Trong năm 2010 Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 27.185.960.000 lên 42.138.110.000 bằng cách phát hành cổ phiếu tăng vốn .

- Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành : 4.213.811 cổ phiếu .

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 22 cổ phiếu .

- Do tình hình kinh doanh khoâng thuaän lôïi neân döï kieán naêm 2010 seõ khoâng chia coå töùc.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Toång doanh thu thöïc hieän 184,6tyû ñoàng, ñaït 92% keá hoaïch, giảm23,65% so vôùi naêm 2009.

- Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän 3.12 tyû ñoàng, ñaït 52% keá hoaïch, giảm 58% so naêm 2009. Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä laø 7,41%.

- Do tình hình kinh doanh khoâng thuaän lôïi neân döï kieán naêm 2010 seõ khoâng chia coå töùc.

Haàu heát caùc chæ tieâu trong naêm 2010 ñeàu giảm so vôùi keá hoaïch cuõng nhö so vôùi naêm 2009 . Nguyeân do trong naêm 2010 Coâng ty gặp rất nhieàu khoù khaên trong lónh vöïc xaây döïng , chi phí ñaàu vaøo taêng cao , laõi suaát cuõng cao gaây raát nhieàu khoù khaên do doanh nghieäp .

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Thương hiệu Công ty COTECIN ngày càng được khẳng định trên thị trường . Với đội ngũ Lãnh đạo , kỹ sư và công nhân lành nghề từng bước từng bước đưa thương hiệu COTECIN ngày càng được khẳng định4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Xây lắp là ngành truyền thống của Công ty , Vì vậy trong tương lai Công ty vẫn đẩy mạnh kinh doanh vào lĩnh vực này trên thị trường Tp.HCM và các tỉnh lân cận .

Đối với các dự án bất động sản , tập trung đầu tư vào các dự án có hiệu quả và khả năng sinh lời nhanh .

IV. Báo cáo tài chính

Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. . (Chi tiết đính kèm )

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học (AISC) .

- Ý kiến kiểm toán độc lập :

Theo quan điểm của chúng tôi , xét trên các khía cạnh trọng yếu , các báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Cotec tại ngày 31/12/2010 , cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công Ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với huẩn mực , chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan .VII. Tổ chức và nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của công ty
Hình 2: Bộ máy tác nghiệp của Công ty

Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty.

Các phòng ban: là những phòng ban trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ đạo của Tổng giám đốc. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC có các phòng ban được thiết lập gồm: Phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính và 5 Đội xây lắp. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được quy định như sau:


 • Phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Đầu tư: có chức năng trong việc xác định mục tiêu, chiến lược, phương hướng hoạt động tiếp thị và kinh doanh sản phẩm. Thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác.

 • Phòng Tài chính - Kế toán: có chức năng quản lý tài chính của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ Ngân hàng, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư.

 • Phòng Tổ chức - Hành chánh: có chức năng quản lý tổng vụ và quản lý nhân sự, tiền lương, BHXH, các chính sách cho người lao động về an toàn lao động, bảo hiểm lao động, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỹ luật. Thực hiện công tác tổ chức hành chính, văn phòng.

 • Các đội xây lắp: tổ chức thực hiện các hợp đồng xây lắp do Công ty giao khoán.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

    1. Ông Nguyễn Trọng Toán – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1963

 • Nơi sinh: Hà Nội

 • Số CMND: 0202693728 Ngày cấp 23/11/1993 Tại Công An Tp.HCM

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 229/15 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, HCM

 • Điện thoại liên lạc: 0903 746 348

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - chuyên ngành Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

 • 1986 -1991: Kế toán Công ty Dịch vụ và ăn uống Quận Bình Thạnh

 • 1991 -1997: Kế toán Xí nghiệp kho vận Seaprodex - TP. HCM

 • 1997 - 2004: Kế toán trưởng công ty COTEC

 • 2004 – 31/11/2007: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC

 • 01/12/2007-nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC

Số cổ phần nắm giữ: 164.979 cổ phần, chiếm 3,92% của VĐL

Số cp của người có liên quan: Vợ : 100.155 cổ phần , chiếm 2,38% của VĐL

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Ông: Nguyễn Phi Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty


 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1968

 • Nơi sinh: Sài Gòn

 • Số CMND: 022485166 Ngày cấp 11/01/1999 Tại Công An Tp.HCM

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 216/53 Hòa Hưng, P.13, Quận 10, Tp. HCM

 • Điện thoại liên lạc: 0909 228 839

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

 • 1992-1994: Cán bộ kỹ thuật Phòng kế hoạch Công ty Xây lắp Công nghiệp Miền Nam

 • 1994-1996: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Minh Hà-Tp. HCM

 • 1996-2004: Đội trưởng Đội xây dựng số 2 Công ty COTEC

 • 2004-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án kiêm Đội trưởng đội xây dựng số 2 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC

Số cổ phần nắm giữ: 91.300 cổ phần, chiếm 2.17% của VĐL

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Ông: Nguyễn Đức Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty


 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1963

 • Nơi sinh: Sài Gòn

 • Số CMND: 220488634 Ngày cấp 22/04/1996 Tại Công An Tp.HCM

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: J20 Cư xá Phú Lâm B, Bà Hom, Quận 6, Tp. HCM

 • Điện thoại liên lạc: 0903 922 606

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

 • 1986-2004: Đội trưởng Đội xây dựng số 2 Công ty COTEC

 • 2004-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án kiêm Đội trưởng đội xây dựng số 6 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC

Số cổ phần nắm giữ: 95.080 cổ phần, chiếm 2,26% của VĐL

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Ông: Trần Văn Sỹ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty


 • Giới tính: Nam

 • Năm sinh: 1967

 • Nơi sinh: Nha Trang

 • Số CMND: 225027676 Ngày cấp 30/09/1993 Tại Công An Nha Trang

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 37 Lê Trực, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

 • Điện thoại liên lạc: 0903 832 372

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

 • 1990-1992: Phòng Kỹ thuật - Ban quản lý công trình thủy điện Thác Mơ.

 • 1992-1994: Thầu xây dựng COTEC

 • 1994-1999: Phó Giám đốc Trung tâm xây dựng Sài Gòn Coop Hợp tác xã mua bán Sài Gòn Coop.

 • 1999-2004: Đội trưởng Đội xây dựng số 2 Công ty COTEC

 • 2004-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án kiêm Đội trưởng đội xây dựng số 3 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC

Số cổ phần nắm giữ: 104.775 cổ phần, chiếm 2,49% của VĐL

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không    1. Ông Hoàng Đức Minh – thành viên Hội đồng quản trị

 • Giới tính Nam

 • Ngày sinh 12/3/1969

 • Nơi sinh Sài Gòn

 • Số CMND 022413804 ngày cấp 19/9/1985 tại công an TPHCM

 • Địa chỉ thường trú 102 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM

 • Số điện thoại liên lạc 0903.961661

 • Trình độ văn hóa 12/12

 • Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ.

Chức vụ công tác hiện nay: Đội trưởng đội XD số 8

 • Quá trình công tác :

 • Từ năm 1991 – 1995 : Công tác tại Công ty công trình Cảng Sài Gòn

 • Từ năm 1995 – 2000 : Phó phòng QLKTXD Cty XD ACER

 • Từ năm 2000 – 2003 : Giám đốc XN hạ tầng Cty COTEC

 • Từ năm 2003 – 2004 : Phó Ban QLDA Tổng Cty FICO

 • Từ năm 2004 – 2005 : Giám đốc XNXD Fico địa ốc

 • Từ năm 2005 – 03/2007 : Đội trưởng Đội XD số 8 Công ty CP Đầu tư & XD COTEC

 • Từ 04/2007 - đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm Đội trưởng Đội XD số 8 Công ty CP Đầu tư & XD COTEC

Số cổ phần nắm giữ: 87.500 cổ phần, chiếm 2,08% của VĐL

Số cp của người có liên quan: Mẹ : 23.850 cổ phần, chiếm 0,57% của VĐL

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: KhôngBan Kiểm Soát

 1. Ông Đỗ Trung Hưng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

 • Giới tính Nam

 • Năm sinh 1968

 • Nơi sinh Tp.HCM

 • Số CMND 021952080 Ngày cấp 28/03/2000 Tại công an TP.HCM

 • Quốc tịch Việt Nam

 • Dân tộc Kinh

 • Địa chỉ thường trú 78/7B Bà Triệu TT Hóc Môn Huyện Hóc Môn Tp.HCM

 • Điện thoại liên lạc 38211965

 • Trình độ văn hóa 12/12

 • Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế-ngành tài chính .

Quá trình công tác:

 • 1990-2007: Công tác tại XN Kho Vận Seaprodex Sài Gòn

 • 2007 - nay: Phó Phòng Đầu Tư Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC

Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty COTECiN

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của VĐL.

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Ông: Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty • Giới tính: Nam

 • Ngày sinh: 20/10/1973

 • Nơi sinh: Nghệ An

 • Số CMND 022633812 Ngày cấp 22/04/2004 Tại công an TP.HCM

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Địa chỉ thường trú: 85 Cách Mạng Tháng Tám Phưòng Bến Thành Q.1 TP.HCM

 • Điện thoại liên lạc: 38211965

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

 • 1996-1999: Công tác tại Công ty KTXD và VLXD COTEC

 • 1999-2002: Công tác tại bưu điện Tp.HCM

 • 2002-2004: Công tác tại Công ty KTXD và VLXD COTEC

 • Từ 2004 – nay : Công tác tại Công ty CP Đầu Tư Và Xây DựngCOTEC

Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty COTECiN

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của VĐL.

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không


 1. Phan Ngọc Linh – Thành viên ban kiểm soát

 • Giới tính Nữ

 • Ngày sinh 23 tháng 11 năm 1969

 • Nơi sinh Sài Gòn

 • Số CMND 022168929 ngày cấp 31/12/1993 tại công an TPHCM

 • Địa chỉ thường trú Số 4 đường Lê Lai, F3, Q.Gò Vấp

 • Số điện thoại liên lạc 0908.052058

 • Trình độ văn hóa 12/12

 • Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát COTECiN

 • Quá trình công tác :

 • Từ năm 1991 – 1994 : Công tác tại Công ty TNHH may Hoàng Hải

 • Từ năm 1994 – 2004 : Kế toán XN xây dựng số 2 Công ty COTEC

 • Từ năm 2004 – T3/2007 : Kế toán XN xây dựng số 2 Công ty COTECiN

 • Từ T4/2007 – Nay : Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty COTECiN

Số cổ phần nắm giữ: 2.187 cổ phần, chiếm 0,052% của VĐL.

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: KhôngThành viên Ban Tổng Giám đốc

    1. Ông Nguyễn Trọng Toán – Tổng Giám đốc (đã được nêu ở phần Thành viên HĐQT)

(COTECiN có 1 Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc; phụ giúp Tổng Giám đốc có các Giám đốc dự án và các phòng ban liên quan).

    1. Ông Hoàng Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc (đã được nêu ở phần Thành viên HĐQT)

    2. Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc (đã được nêu ở phần Thành viên HĐQT)

    3. Ông Nguyễn Đình Duy – Phó Tổng Giám đốc

 • Giới tính Nam

 • Ngày sinh 24/10/1967

 • Nơi sinh Huế

 • Số CMND 025125031 ngày cấp 29/05/2009 tại Công an TPHCM

 • Địa chỉ thường trú 312 Lầu 3C/C Nguyễn Văn Lượng, Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

 • Số điện thoại liên lạc (08) 38211 965

 • Trình độ văn hóa 12/12

 • Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc COTECiN

 • Quá trình công tác :

 • Từ năm 1990 – 2002 : Công tác tại Tổng Công ty Xây dựng số 1

 • Từ năm 2002 – 2009 : Công tác tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

 • Từ năm 2009 - nay : Công tác tại Công ty COTECiN

Số cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần chiếm 0,47% VĐL

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: KhôngKế toán trưởng

Ông Dương Trọng Tín – Kế toán trưởng • Giới tính Nam

 • Ngày sinh 16/04/1977

 • Nơi sinh Tp. HCM

 • Số CMND 022789901 ngày cấp 17/12/2002 tại Công an TPHCM

 • Địa chỉ thường trú 237/48 Hoàng Diệu, P.8, Quận 4, Tp. HCM

 • Số điện thoại liên lạc (08) 38211 965

 • Trình độ văn hóa 12/12

 • Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

 • Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng COTECiN

 • Quá trình công tác :

 • Từ năm 2000 – 2004 : Công tác tại Công ty KTXD và VLXD COTEC

 • Từ năm 2004 - nay : Công tác tại Công ty COTECiN

Số cổ phần nắm giữ: 8.526 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần

Số cp của người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 • Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Tiền lương của Tổng giám Đốc mỗi tháng là 15.000.000 đồng .

Tiền lương của Phó Tổng giám Đốc mỗi tháng là 10.000.000 đồng

- Số lượng cán bộ, nhân viên : 67 người .

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

1. Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò

- OÂng Nguyeãn Troïng Toaùn Chủ Tịch HĐQT kieâm Toång Giaùm Ñoác

- OÂng Traàn Vaên Syõ UÛy vieân

- OÂng Nguyeãn Phi Huøng UÛy vieân

- OÂng Nguyeãn Ñöùc Trung UÛy vieân

- OÂng Hoaøng Ñöùc Minh UÛy vieân

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông quyết định. Hội đồng Quản trị gồm sáu (05) thành viên. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2) Thaønh vieân ban kieåm soaùt

- OÂng Đỗ Trung Hưng Tröôûng Ban

- OÂng Nguyễn Trung Hiếu UÛy vieân

- OÂng Phan Ngoïc Linh UÛy vieân

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kì 5 năm do ĐHCĐ bầu ra.

Theo điều lệ thù lao của Hội Đồng Quản trị được trích 5% từ lợi nhuận sau thuế . Tiền thù lao do hội đồng quản trị phân bổ cho các thành viên và ban kiểm soát .2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn

2.1. Cổng đông góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn Nhà nước

Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – Bộ Xây Dựng , số cổ phần sở hũu là : 115.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,74% tổng số cổ phần .


 • Thông tin chi tiết về từng cổ đông :
Tổng số vốn chủ sở hữu

Số lượng cổ phấn

Giá trị theo mệnh giá (*)

Tỷ lệ %

1. Cổ đông Nhà nước

115.500

1.155.000.000

2,74%

2. Cổ đông đặc biệt

554.347

5.543.470.000

13.16%

- Cổ đông Hội đồng quản trị

543.634

5.436.340.000

12,90%

- Ban kiểm soát

2.187

21.870.000

0,052%

- Kế toán trưởng

8.526

85.260.000

0,2%

3. Cổ đông khác

3.543.942

35.439.420.000

84.10%

4. Cổ phiếu quỹ

22

22.000

0,0005%

Tổng cộng

4.213.811

42.138.110.000

100%

Tp.HCM ngaøy 08 thaùng 04 naêm 2011


Chuû Tòch HÑQT

Th.S Nguyeãn Troïng Toaùn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương